Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Risikofaktorer ved kronisk lungesvikt hos KOLS-pasienter

Eirunn Waatevik Saure disputerer torsdag 21. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Predictors of arterial blood gases in COPD patients”.

Main content

Kronisk lungesvikt er karakterisert ved vedvarende lavt nivå av oksygen og/eller høyt nivå av karbondioksid i arterielt blod. Tilstanden er en alvorlig komplikasjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), forbundet med økt sykelighet og dødelighet. De typiske symptomene er tung pust, morgenhodepine, blålig misfarget hud og generell utmattelse.

Er det mulig å forutsi hvilke KOLS-pasienter som vil utvikle kronisk lungesvikt?

Waatevik Saure har analysert data fra BergenKOLS-studien, en studie med halvårlige oppfølginger av av KOLS-pasienter og kontroller over en 3-års-periode. Deltagerne gjennomgikk et stort batteri av undersøkelser, bl.a. omfattende lungefunksjonstester, spørreskjema, måling av kroppsfett, blodprøver og snittfotografering av lungene (CT-undersøkelse).

Saures avhandling viser at redusert lungefunksjon, høy puls og høy fettmasse er relatert til lavt nivå av oksygen i arterielt blod, og at dette også er risikofaktorer for å utvikle lungesvikt hos KOLS-pasienter.

I overlevelsesanalyser fant Saure at lavt oksygen-nivå i arterielt blod var forbundet med høyere risiko for død hos KOLS-pasienter, som en tilleggsfaktor til økt sykdomsgrad.

Waatevik Saure undersøkte også sammenhengen mellom CT-funn og nivå av oksygen i arterielt blod hos KOLS-pasienter. Hun fant at grad av emfysem er relatert til oksygennivå, men at billeddiagnostikk med CT ikke gav noen tilleggsinformasjon utover det lungefunksjonsundersøkelser gir.

Med avhandlingen sin har Saure identifisert kjennetegn ved, og rettet fokus mot, en pasientgruppe som har risiko for å utvikle kronisk lungesvikt. Slik kunnskap kan bidra til tidligere diagnostikk og målrettet intervensjon for den enkelte pasient.

 

Personalia:

Eirunn Waatevik Saure er født i 1970 og vokste opp i Bergen. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø, og har arbeidet ved sykehuset i Kristiansund og ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun har vært stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen, med Prof. Jon Hardie som hovedveileder og Prof. Tomas Eagan og Prof. Per Bakke som biveiledere.