Home
Center for Medical Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hva er medisinsk- og helsefaglig pedagogikk?

Pedagogikk er både et praktisk og vitenskapelig fagområde som fokuserer på hvordan læring skjer, og hvordan læring kan fremmes gjennom blant annet undervisning og veiledning.

Main content

Alle universitetsfagene har sine særegne utfordringer og dermed også egne fagdidaktiske tradisjoner.

Innen helsefagene brukes mange virkemidler for å støtte opp under studentenes læring;

Teoriundervisning, labkurs, disseksjon, ferdighetstrening, kommunikasjonstrening og klinisk undervisning er bare noen få eksempler på undervisningsformer som benyttes. Å lykkes med disse undervisningsformene krever både fagkompetanse og pedagogisk kompetanse som tar høyde for fagenes særskilte karakter.

Medisinsk- og helsefaglig pedagogikk er feltet hvor læring og undervisning innen helsefagene diskuteres. Fagfeltet omfatter grunnutdanning, spesialistutdanning, etter- og videreutdanning og læring i arbeidslivet etter endt utdanningsløp.

Forskning innen medisinsk- og helsefaglig pedagogikk

Internasjonalt er feltene helsefaglig pedaogogikk og medisinsk pedagogikk store. Eksempler på noe av det som forskes på er:

  • gevinster av ulike undervisnings- og vurderingsformer
  • lærerenes pedagogiske kompetanse og undervisningspraksis
  • studenters studiepreferanser, motivasjon og læringsstrategier
  • læreplaner og studieplanendringer
  • tverrprofesjonell utdanning

Forskerne er gjerne leger med spesiell interesse for eller kompetanse innen pedagogikk eller utdanningsforskere. Mange land har de senere årene etablert egne forskningssentre for medisinsk- og helsefaglig pedagogikk, ofte knyttet opp til universiteter som utdanner helsepersonell.