Home
Asbjørn Strandbakken's picture

Asbjørn Strandbakken

Professor
 • E-mailStrandbakken@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 82
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2019. L16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven). Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) 2012. Det vanskelige dilemma - hvordan beskytte barn mot vold? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 157-160.
 • Show author(s) 2010. Ny arvelov? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • Show author(s) 2006. Ektefeller og gjeldsansvar. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 71-72.
 • Show author(s) 2005. Retskraft og menneskerettigheder - refleksioner i anledning af Vestre Landsrets dom UfR 2005.1385. Ugeskrift for retsvæsen. 314-320.
 • Show author(s) 2004. Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett 2001. Jussens venner. 1-18.
 • Show author(s) 2004. Harmonisering av familieretten i Norden. Lov og Rett. 620-636.
 • Show author(s) 2004. Grunnloven § 96. Jussens venner. 166-216.
 • Show author(s) 2003. Simpson i Strasbourg. Lov og Rett. 231-248.
 • Show author(s) 2003. Om selskabsansvar i Norden. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1-27.
 • Show author(s) 2003. Norsk Kronikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 237-286.
 • Show author(s) 2003. Gjeldsfradrag ved skjevdeling - noen refleksjoner etter Rt. 2002 s. 1596. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 83-102.
 • Show author(s) 2002. Ne bis in idem. Lov og Rett. 355-391.
 • Show author(s) 2001. Juryen: Avskaffe, reformere eller begrense bruken av den? Lov og Rett. 3-31.
 • Show author(s) 2001. Jury Trial in Norway. International Review of Penal Law. 225-251.
 • Show author(s) 2000. Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox? Lov og Rett. 65-66.
 • Show author(s) 2000. Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox? Lov og Rett. 65-66.
 • Show author(s) 1999. Simpson i Tvillingerigerne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 421-453.
 • Show author(s) 1999. Reform av inndragningsinstituttet Om adgangen til å fremme inndragningskrav etter avgjørelsen av straffekravet. Politiembetsmennenes blad. 24-27.
 • Show author(s) 1999. Kommentar (til Teorioppgave 4. avd.99). Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 67-69.
 • Show author(s) 1999. Erstatningsdommen, den frifundne og uskyldsformodningsregelen. Ugeskrift for retsvæsen. 237-239.
 • Show author(s) 1998. Frifunnet for straff - idømt erstatningsansvar Om beviskravet i straffesaker og sivile saker. Lov og Rett. 540-552.
 • Show author(s) 1997. Klage over påtalevedtak. Jussens venner. 127-167.
 • Show author(s) 1996. Kommentar til Røvdommen - Rt. 1994 s. 348. Lov og Rett. 38-54.
 • Show author(s) 1993. Lov om registrert partnerskap. Jussens venner. 51.
 • Show author(s) 1993. Avtaler mellom ektefeller. Jussens venner. 13.
 • Show author(s) 1992. Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. Jussens venner. 78.
Report
 • Show author(s) 2018. Kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner. .
 • Show author(s) 2011. Sluttrapport til "Justis- og politidepartementet" fra prosjektet "Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker". .
 • Show author(s) 2011. Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13. .
 • Show author(s) 2005. Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien NOU - Norges offentlige utredninger 2005:19. .
 • Show author(s) 2005. Harmonization of Criminal Law in Europe. .
Lecture
 • Show author(s) 2014. Perspectives on Legal Education - from Europe.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 1999. Strafferammer og voldsforbrytelser: Kan volden bekjempes gjennom strengere straff.
Academic lecture
 • Show author(s) 2012. The 22/7 Trial. Making justice in one of the worst peace-time massacres in modern history.
 • Show author(s) 2010. Juss som samfunnsvitenskap.
 • Show author(s) 2007. Rettslige rammer for innhenting av DNA-bevis.
 • Show author(s) 2007. Comment of "Justice of Law and Legislation - Current Issues in the Nordic Countries".
 • Show author(s) 2006. The Impacht of the Law of Strasbourg on the Norwegian Criminal Procedure.
 • Show author(s) 2006. Nyere debatt omkring psykisk avvikende lovovertredere, forvaring m.m.
 • Show author(s) 2006. Nyere Høyesterettsdommer fra Norge i strafferett.
 • Show author(s) 2006. DNA-lovgivningen i støpeskjeen.
 • Show author(s) 2006. Adgangen til DNA-registrering utvides.
 • Show author(s) 2005. Den tause kunnskapen erfaringer fra et doktorgradsprosjekt.
 • Show author(s) 2005. "Ne bi in idem - den norske fortolkning af EMRK 7. Tillægsprotokol artikel 4".
 • Show author(s) 2004. Ulovlig ervervet bevis.
 • Show author(s) 2004. Ulovlig erverv av bevis.
 • Show author(s) 2004. Skjevdeling.
 • Show author(s) 2004. Police and Judicial cooperation in criminal matters in the Draft Constitution for Europe. COMMENTARY.
 • Show author(s) 2004. Om bruk av komparativ metode i avhandlingsskrivingen m.m.
 • Show author(s) 2004. Internasjonal kamp mot terrorisme - utfordringer for rettsstaten.
 • Show author(s) 2004. Erstatning ved uberettiget forfølgning.
 • Show author(s) 2004. Double Jeopardy the Norwegian Approach to Protocol 7 Article 4 ECHR.
 • Show author(s) 2004. Closing remarks.
 • Show author(s) 2004. Bruk av tiltaltes taushet i straffesaker.
 • Show author(s) 2004. Bruk av komparativ metode i avhandlingsskrivingen - erfaringer med utgangspunkt i eget avhandlingsprosjekt.
 • Show author(s) 2004. Betydning av at siktede nekter å forklare seg.
 • Show author(s) 2004. Applying different evidentiary standards to criminal conviction and compensation: A parallel and conflict enforcement of law?
 • Show author(s) 2004. 1. Bruk av tiltaltes taushet i straffesaker i forhold til uskyldspresumsjonen. 2. Internasjonal kamp mot kriminalitet. Utvikling av en internasjonal strafferett?
 • Show author(s) 2003. Norsk kriminalpolitikk anno 2003.
 • Show author(s) 2003. Konkurskarantene - straff eller sivilrettslig rettighetstap?
 • Show author(s) 2003. Ein faires Verfahren für den Beschuldigten? Artikkel publiseres i 2003.
 • Show author(s) 2002. Opplesning av politiforklaringer når vitne ikke kan avhøres under hovedforhandlingen.
 • Show author(s) 2002. Om selskabsansvar i Norden artikkel publiseres i 2003.
 • Show author(s) 2002. Ne bis in idem.
 • Show author(s) 2002. Familierett.
 • Show author(s) 1999. Lovfesting av straffutmålingsprinsipper i Norge.
 • Show author(s) 1999. "The Norwegian Jury" (an introduction to lesser-known jury systems).
Editorial
 • Show author(s) 2010. Minneord Peter Lødrup. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 97-103.
 • Show author(s) 2008. Uskyldpresumsjonen og barneretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-3.
 • Show author(s) 2008. Hvilken strafferettspleie ønsker vi? Lov og Rett. 65-66.
 • Show author(s) 2003. Nytt tidsskrift. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-4.
 • Show author(s) 2003. Nytt fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 60-62.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2009. Juryen for fall? Noen refleksjoner etter Taxquet vs. Belgia. Kritisk juss. 101-109.
 • Show author(s) 2000. "Promillekjøring" til sjøs - hvilket straffenivå er ønskelig? Politiembetsmennenes blad. 23-25.
Short communication
 • Show author(s) 2011. Etterforskningsplikt ved barnedødsfall - styrkning av barns rettsikkerhet? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 173-175.
Book review
 • Show author(s) 2018. Jens M. Scherpe (ed.): European Family Law. Volume I-IV. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-251.
 • Show author(s) 2005. Anmeldelse av Karol Nowak's bok "Oskyldighetspresumtionen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 314-318.
 • Show author(s) 2004. Anmeldelse av Olli Ryynänen's: Bevisning i inkomstbeskatningen. Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker. 154-157.
 • Show author(s) 2000. Kommentarer til mønsterbesvarelse 4. avd. Teori H-99. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 69-89.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Show author(s) 2010. Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) 2008. Ikke kun straf Festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) 2020. Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Show author(s) 2018. Økonomisk familierett.
 • Show author(s) 1999. Båtpromille.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. Alma Mater.
 • Show author(s) 1997. Lov om kriminalitetsofferfond NOU 1997:11. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE.
 • Show author(s) 1996. Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE.
 • Show author(s) 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1995. Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. Statens Forvaltningstjeneste.
 • Show author(s) 1995. Ekteskapsloven (Norsk Lovnøkkel). ad Notam Gyldendal.
 • Show author(s) 1993. Fast promillegrense på sjøen. [Mangler utgivernavn].
Popular scientific article
 • Show author(s) 2002. Retningslinjer for muntlig eksamen. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 32-33.
Feature article
 • Show author(s) 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) 2014. Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Show author(s) 2011. DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2007. Gratis utdeling av heroin? Erlik OSLO =Oslo. 1 pages.
 • Show author(s) 2005. Ugyldige ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 143-145.
 • Show author(s) 2003. Etterkontroll av ekteskaplovgivningen? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 81-82.
 • Show author(s) 2002. Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 53-58.
 • Show author(s) 2001. Solid bevisvurdering (Trippeldrapssaken). VG : Verdens gang. 13.
 • Show author(s) 2000. "Promillekjøring" til sjøs - hvilket straffenivå er ønskelig? Politiembetsmennenes blad. 23-25.
 • Show author(s) 1998. Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Show author(s) 1998. Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Show author(s) 1998. Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Show author(s) 1997. Bokanmeldelse over Geir Woxholth: Avtaleinngåelse i og utenfor avtaleloven. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 50-52.
 • Show author(s) 1995. Kommentarer til eksamensbesvarelser 4. avd. teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 60-64.
 • Show author(s) 1993. Bokanmeldelse: Den muslimske familie. Hefte for kritisk juss. 5.
 • Show author(s) 1992. Bokanmeldelse: Arverett med dødsboskifte av Inge Unneberg. Jussens venner. 4.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2015. Polisiær handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativ og innsatsrettet virksomhet.
 • Show author(s) 2002. Uskyldspresumsjonen : "In dubio pro reo".
Interview
 • Show author(s) 2001. Kritikk av milde dommer.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Når en ektefelle blir syk. 16 pages.
 • Show author(s) 2019. Påtalemyndighetens meddelelser til offentligheten. 19 pages.
 • Show author(s) 2019. Internasjonalisering av studiet ved Det juridiske fakultet. 16 pages.
 • Show author(s) 2019. Inngåelse av ekteskap - en politisk handling? 12 pages.
 • Show author(s) 2019. Fuskesaken fra 2008. 24 pages.
 • Show author(s) 2013. Om fusk i obligatorisk undervisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b. 19 pages.
 • Show author(s) 2010. Penal orders, victim-offender mediation, and confession-triggered summary procedures in Norway. 13 pages.
 • Show author(s) 2009. Hallikken som ble menneskehandler - en vurdering av strl. § 224. 21 pages.
 • Show author(s) 2009. Extradition between Nordic countries, and the new Nordic Arrest Warrant. 14 pages.
 • Show author(s) 2008. Udvælgelse af lægdommere i Norge og Danmark - kvalifikation eller repræsentation? 34 pages.
 • Show author(s) 2007. Innhenting av DNA-bevis - helliger målet ethvert middel? 18 pages.
 • Show author(s) 2007. Disclosure of evidence by the prosecution. 14 pages.
 • Show author(s) 2007. DNA-lovgivningen i støpeskjeen - eller Om å innføre svenske tilstander i Norge. 15 pages.
 • Show author(s) 2005. Chapter I, Introduction. 5 pages.
 • Show author(s) 2005. Applying different evidentiary standards to criminal conviction and conpensation: A parallel and conflict enforcement of law? 19 pages.
 • Show author(s) 2004. Den tause kunnskapen - erfaringer fra et doktorgradprojekt. 24 pages.
 • Show author(s) 2003. Erstatning etter strafforfølgning. 34 pages.
 • Show author(s) 2002. Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett anno 2001. 22 pages.
 • Show author(s) 2002. Personskadeerstatning ved skifte av felleseie. 14 pages.
 • Show author(s) 2002. Betydningen av siktedes taushet i anledning erstatning for strafforfølgning. 22 pages.
 • Show author(s) 2000. Det strafferettslige reaksjonssystem (Kronikk). 2 pages.
 • Show author(s) 1998. Forslag om opprettelse av et "Kriminalitetsofferfond". 4 pages.
 • Show author(s) 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 pages.
 • Show author(s) 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 pages.
 • Show author(s) 1997. Rettskildene i familieretten. 15 pages.
 • Show author(s) 1996. Løsning av praktikum- og teorioppgaver til 4. avdeling. 17 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1995. 5 pages.
 • Show author(s) 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2-høst 1992. 9 pages.
 • Show author(s) 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - vår 1993. 9 pages.
Other
 • Show author(s) 2010. Avslutning. 162-164.
Abstract
 • Show author(s) 2018. En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
Poster
 • Show author(s) 2009. Kommentar til ordstyrer S. T. Magnusson foredrag "Rapporter om udviklingen i det enkelte land".
 • Show author(s) 2004. Presentasjon studieplaner Uppsala - Bergen. Pedagogisk grunnlag Lærerrolle/studentrolle Målstyring.
 • Show author(s) 2004. Læremidler.
 • Show author(s) 2004. Innlegg til : Struktur der Strafverteidigung in verschiedenen europäischen Ländern.
 • Show author(s) 2004. Comment to Applying different evidentiary standards to criminal convuction and compensation.
 • Show author(s) 2004. Bruk av muntlige presentasjoner. Opplegg. Faglig intensjon.
 • Show author(s) 2001. Country study. Kingdom of Norway.
Foreword
 • Show author(s) 2010. Forord. 1 pages.
 • Show author(s) 2010. Forord. 9-10.
Introduction
 • Show author(s) 2010. Introduksjon. 11-12.

More information in national current research information system (CRIStin)