Home
Asbjørn Strandbakken's picture

Asbjørn Strandbakken

Professor
 • E-mailStrandbakken@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 82
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Juridisk. 696 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2018. Økonomisk familierett. Fagbokforlaget. 294 pages. ISBN: 978-82-450-0115-0.
 • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 pages. ISBN: 978-87-574-2279-5.
 • Wilhelmsen, Lars Skjold; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. Gyldendal Akademisk. 166 pages. ISBN: 978-82-05-40485-4.
 • Elholm, Thomas; Asp, Petter; Balvig, Flemming; Feldtman, Birgit; Nutio, Kimmo; Strandbakken, Asbjørn. 2008. Ikke kun straf Festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 666 pages. ISBN: 978-87-574-1693-0.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1999. Båtpromille. Fagbokforlaget. 125 pages. ISBN: 82-7674-516-4.
 • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Strandbakken, Asbjørn; Bull, Randi Birgitte; Fossgard, Ingunn; Hjemdal, Ole Kristian; Martinsen, Erik; Meling, Lars; Nersnæs, Line; Skogstad, Per-Arne. 1997. Lov om kriminalitetsofferfond NOU 1997:11. 1 pages. ISBN: 82-583-0425-9.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Ysen, Heidi. 1996. Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. 9 pages. ISBN: 82-583-0406-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn. 1995. Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. 5 pages. ISBN: 82-583-0337-6.
 • Strandbakken, Asbjørn; Ertzaas, Ulf. 1995. Ekteskapsloven (Norsk Lovnøkkel). 3 pages. ISBN: 82-417-0542-5.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1993. Fast promillegrense på sjøen.
Journal articles
 • Kjelby, Gert Johan; Strandbakken, Asbjørn. 2018. En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 18: 262-264. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-04-02
 • Strandbakken, Asbjørn. 2018. Jens M. Scherpe (ed.): European Family Law. Volume I-IV. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 16: 256-251. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-10
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages. Published 2016-04-01.
 • Jacobsen, Jørn RT; Strandbakken, Asbjørn; Suominen, Annika Elisabet. 2014. Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2012. Det vanskelige dilemma - hvordan beskytte barn mot vold? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 10: 157-160.
 • Aarli, Ragna; Strandbakken, Asbjørn; Storberget, Knut. 2011. DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende. Published 2011-08-08.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2011. Etterforskningsplikt ved barnedødsfall - styrkning av barns rettsikkerhet? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 173-175.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Minneord Peter Lødrup. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 8: 97-103.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2010. Ny arvelov? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 8: 1-4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2009. Juryen for fall? Noen refleksjoner etter Taxquet vs. Belgia. Kritisk juss. 1. 101-109.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2008. Uskyldpresumsjonen og barneretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 1-3.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2008. Hvilken strafferettspleie ønsker vi? Lov og Rett. 2. 65-66.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2007. Gratis utdeling av heroin? Erlik OSLO =Oslo. 1 pages.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2006. Ektefeller og gjeldsansvar. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 71-72.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2005. Ugyldige ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 143-145.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2005. Anmeldelse av Karol Nowak's bok "Oskyldighetspresumtionen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3. 314-318.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 2005. Retskraft og menneskerettigheder - refleksioner i anledning af Vestre Landsrets dom UfR 2005.1385. Ugeskrift for retsvæsen. 40. 314-320.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2004. Anmeldelse av Olli Ryynänen's: Bevisning i inkomstbeskatningen. Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker. 1. 154-157.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2004. Grunnloven § 96. Jussens venner. 39: 166-216.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2004. Harmonisering av familieretten i Norden. Lov og Rett. 10. 620-636.
 • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2004. Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett 2001. Jussens venner. 39: 1-18.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2003. Simpson i Strasbourg. Lov og Rett. 4-5. 231-248.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2003. Gjeldsfradrag ved skjevdeling - noen refleksjoner etter Rt. 2002 s. 1596. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 83-102.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2003. Nytt fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 60-62.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2003. Norsk Kronikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 4. 237-286.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2003. Etterkontroll av ekteskaplovgivningen? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 81-82.
 • Strandbakken, Asbjørn; Lødrup, Peter; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak. 2003. Nytt tidsskrift. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 3-4.
 • Strandbakken, Asbjørn; Toftegaard Nielsen, Gorm; Träskman, Per Ole. 2003. Om selskabsansvar i Norden. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1-27.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2002. Ne bis in idem. Lov og Rett. 6. 355-391.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2002. Retningslinjer for muntlig eksamen. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 2. 32-33.
 • Strandbakken, Asbjørn; Larsson, Paul; Hennum, Ragnhild. 2002. Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1. 53-58.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2001. Jury Trial in Norway. International Review of Penal Law. 1er/2e. 225-251.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2001. Solid bevisvurdering (Trippeldrapssaken). VG : Verdens gang. 13. Published 2001-06-23.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 2001. Juryen: Avskaffe, reformere eller begrense bruken av den? Lov og Rett. 1. 3-31.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2000. Kommentarer til mønsterbesvarelse 4. avd. Teori H-99. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 2/2000. 69-89.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2000. "Promillekjøring" til sjøs - hvilket straffenivå er ønskelig? Politiembetsmennenes blad. 3/2000. 23-25.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2000. "Promillekjøring" til sjøs - hvilket straffenivå er ønskelig? Politiembetsmennenes blad. 3/2000. 23-25.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 2000. Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox? Lov og Rett. 2/2000. 65-66.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 2000. Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox? Lov og Rett. 2/2000. 65-66.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1999. Kommentar (til Teorioppgave 4. avd.99). Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 3. 67-69.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1999. Reform av inndragningsinstituttet Om adgangen til å fremme inndragningskrav etter avgjørelsen av straffekravet. Politiembetsmennenes blad. 3/99. 24-27.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 1999. Simpson i Tvillingerigerne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3/99. 421-453.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 1999. Erstatningsdommen, den frifundne og uskyldsformodningsregelen. Ugeskrift for retsvæsen. 22/99. 237-239.
 • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn; Doublet, David R. 1998. Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1998. Frifunnet for straff - idømt erstatningsansvar Om beviskravet i straffesaker og sivile saker. Lov og Rett. 9. 540-552.
 • Strandbakken, Asbjørn; Doublet, David R.; Krüger, Kai. 1998. Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1997. Bokanmeldelse over Geir Woxholth: Avtaleinngåelse i og utenfor avtaleloven. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 5/97. 50-52.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1997. Klage over påtalevedtak. Jussens venner. 3. 127-167.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Kommentar til Røvdommen - Rt. 1994 s. 348. Lov og Rett. 1. 38-54.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1995. Kommentarer til eksamensbesvarelser 4. avd. teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 60-64.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1993. Bokanmeldelse: Den muslimske familie. Hefte for kritisk juss. 1/2. 5.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1993. Lov om registrert partnerskap. Jussens venner. 5/6. 51.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1993. Avtaler mellom ektefeller. Jussens venner. 4. 13.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1992. Bokanmeldelse: Arverett med dødsboskifte av Inge Unneberg. Jussens venner. 5. 4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1992. Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. Jussens venner. 5. 78.
Reports and theses
 • Strandbakken, Asbjørn. 2018. Kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet. 40 pages.
 • Aarli, Ragna; Strandbakken, Asbjørn. 2011. Sluttrapport til "Justis- og politidepartementet" fra prosjektet "Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker". Det juridiske fakultet, UiB, Bergen. 17 pages.
 • Jordal, Per J.; Elden, John Christian; Hennum, Ragnhild Helene; Leikvik, Helge; Nielsen, Stina Sveier; Norden, Dag Bugge; Rehman, Eitya; Ryan, Inge; Røkke, Mona; Strandbakken, Asbjørn. 2011. Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13. Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, Oslo. 296 pages.
 • Strandbakken, Asbjørn; Antun, Vigleik; Apenes, Georg; Fossgard, Ingunn; Larsen, Mette Yvonne; Raanes, Jan-Inge. 2005. Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien NOU - Norges offentlige utredninger 2005:19. Statens forvaltningstjeneste, informasjonsforvaltning, Oslo. 75 pages.
 • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes. 2005. Harmonization of Criminal Law in Europe. Intersentia , Antwerpen - Oxford. 157 pages.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2002. Uskyldspresumsjonen : "In dubio pro reo".
Book sections
 • Spjelkavik, Johanne; Strandbakken, Asbjørn. 2019. Fuskesaken fra 2008. Kapittel 29, pages 497-520. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Strandbakken, Asbjørn; Tøsdal, Ingrid Elisabeth. 2019. Internasjonalisering av studiet ved Det juridiske fakultet. Kapittel 8, pages 115-144. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Spjelkavik, Johanne; Strandbakken, Asbjørn. 2013. Om fusk i obligatorisk undervisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b. festskriftbidrag, pages 645-663. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadottir, Ragnheidur; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Forord. Forord, pages 9-10. In:
  • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 pages. ISBN: 978-87-574-2279-5.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2010. Introduksjon. Introduksjon, pages 11-12. In:
  • Wilhelmsen, Lars Skjold; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. Gyldendal Akademisk. 166 pages. ISBN: 978-82-05-40485-4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2010. Penal orders, victim-offender mediation, and confession-triggered summary procedures in Norway. Chapter Eight, pages 245-257. In:
  • Thaman, Stephen C. 2010. World plea bargaining : consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial. Carolina Academic Press. 426 pages. ISBN: 978-1-59460-573-4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2010. Avslutning. Avslutning, pages 162-164. In:
  • Wilhelmsen, Lars Skjold; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. Gyldendal Akademisk. 166 pages. ISBN: 978-82-05-40485-4.
 • Wilhelmsen, Lars Skjold; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Forord. Forord, pages . In:
  • Wilhelmsen, Lars Skjold; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. Gyldendal Akademisk. 166 pages. ISBN: 978-82-05-40485-4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2009. Hallikken som ble menneskehandler - en vurdering av strl. § 224. art. nr. 20, pages 351-371. In:
  • Heuman, Lars; Leijonhufvud, Madeleine; Noree, Annika. 2009. Festskrift til Suzanne Wennberg. Norstedts Juridik AB. 559 pages. ISBN: 978-91-39-01330-3.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2009. Extradition between Nordic countries, and the new Nordic Arrest Warrant. Chapter 19, pages 363-376. In:
  • Keijzer, Nico; Sliedregt, Elies van. 2009. The European Arrest Warrant in Practice. 428 pages. ISBN: 978-90-6704-293-2.
 • Garde, Peter; Strandbakken, Asbjørn. 2008. Udvælgelse af lægdommere i Norge og Danmark - kvalifikation eller repræsentation? artikkel nr. 16, pages 177-210. In:
  • Elholm, Thomas; Asp, Petter; Balvig, Flemming; Feldtman, Birgit; Nutio, Kimmo; Strandbakken, Asbjørn. 2008. Ikke kun straf Festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 666 pages. ISBN: 978-87-574-1693-0.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2007. DNA-lovgivningen i støpeskjeen - eller Om å innføre svenske tilstander i Norge. 9. del, pages 195-209. In:
  • Asp, Petter; Lernestedt, Claes. 2007. Josefs resa Vänbok till Josef Zila. Iustus förlag. 247 pages. ISBN: 978-91-7678-663-5.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2007. Innhenting av DNA-bevis - helliger målet ethvert middel? Strafferet Straffeproces 22. artikkel, pages 337-354. In:
  • Møller-Sørensen, Annette; Storgaard, Anette. 2007. Jurist uden omsvøb FESTSKRIFT til Gorm Toftegaard Nielsen 2007. 648 pages. ISBN: 978-87-7241-375-4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2007. Disclosure of evidence by the prosecution. bokens artikkel nr. 65, pages 945-958. In:
  • Müller-Dietz, Heinz; Müller, Egon; Kunz, Karl-Ludwig; Radtke, Henning; Britz, Guido; Momsen, Carsten; Koriath, Heinz. 2007. Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 2007. Nomos Verlagsgesellschaft. 1160 pages. ISBN: 978-3-8329-2537-6.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2005. Applying different evidentiary standards to criminal conviction and conpensation: A parallel and conflict enforcement of law? Part III, pages 110-128. In:
  • Andersson, Torbjörn. 2005. Parallel and Conflicting Enforcement of law. Brill Nijhoff. 261 pages. ISBN: 91-39-01097-X.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2005. Chapter I, Introduction. Chapter I, pages 1-5. In:
  • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes. 2005. Harmonization of Criminal Law in Europe. Intersentia , Antwerpen - Oxford. 157 pages.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2004. Den tause kunnskapen - erfaringer fra et doktorgradprojekt. 239-262. In:
  • Asp, Petter; Nuotio, Kimmo. 2004. Konsten att Rättsvetenskapa. 309 pages. ISBN: 91-7678-580-7.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2003. Erstatning etter strafforfølgning. 241-274. In:
  • Mohr, Tilmann; Nemitz, Jan Christoph. 2003. Strafrecht aus nordischer Perspektive Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. ISBN: 3-8322-2069-0.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2002. Personskadeerstatning ved skifte av felleseie. 663-676. In:
  • Bull, Kirsti Strøm; Hagstrøm, Viggo; Tjomsland, Steinar. 2002. Bonus Pater Familias Festskrift til Peter Lødrup 70 år. Gyldendal Akademisk. 829 pages. ISBN: 82-05-30060-7.
 • Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter. 2002. Betydningen av siktedes taushet i anledning erstatning for strafforfølgning. 81-102. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2002. Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett anno 2001. 481-502. In:
  • Asp, Petter; Herlitz, Carl Erik; Holmqvist, Lena. 2002. Flores juris et legum festskrift til Nils Jareborg. ISBN: 91-7678-487-8.
 • Strandbakken, Asbjørn. 2000. Det strafferettslige reaksjonssystem (Kronikk). 19-20. In:
  • Bråthen, Tore. 2000. Husadvokaten Supplement 2000. ISBN: 82-03-22528-4.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1998. Forslag om opprettelse av et "Kriminalitetsofferfond". 695-698. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Husabø, Erling Johannes; Strandbakken, Asbjørn. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 474-562. In:
  • Eser, Albin; Huber, Barbara. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. ISBN: 3-86113-965-0.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1997. Rettskildene i familieretten. 23-37. In:
  • Garmann, Henrik; Horn, Thomas. 1997. FAMILIERETT Dommer og forarbeider. ISBN: 82-419-0217-4.
 • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 474-562. In:
  • Eser, Albin; Huber, Barbara. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. ISBN: 3-86113-965-0.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Løsning av praktikum- og teorioppgaver til 4. avdeling. 9-25. In:
  • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1995. 57-61. In:
  • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - vår 1993. 78-86. In:
  • Borge, Frode A.; Nataas, Vegard; Clausen, Roar. 1995. Eksamensopppgaver og besvarelser med kommentarer 1.avd. ISBN: 82-7674-084-7.
 • Strandbakken, Asbjørn. 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2-høst 1992. 204-212. In:
  • Frantzen, Torstein. 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. ISBN: 82-7674-181-9.

More information in national current research information system (CRIStin)