Home
Bjørn Henning Østenstad's picture

Bjørn Henning Østenstad

Professor
 • E-mailBjorn.Ostenstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 81
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Textbook
 • Show author(s) 2011. Oppgavebok i Forvaltningsrett I. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2016. Individtilpassa verjemål - er vi mål? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 227-231.
 • Show author(s) 2014. Sårstelldommen (Rt.2010 s. 612) - prejudikat for kva? Lov og Rett. 484-501.
 • Show author(s) 2006. Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 343-361.
 • Show author(s) 1997. Bakgrunnen for lova om tvangs- og maktbruk mot einskilde personar med psykisk utviklingshemming. Kritisk juss. 112-116.
 • Show author(s) 1996. Likskapsprinsippet og delegasjon til kommunedelsutval. Lov og Rett. 693-714.
Academic lecture
 • Show author(s) 2005. Rettssikkerhet for senil demente.
 • Show author(s) 2004. Menneskerettigheter, rettsikkerhet og tvang.
 • Show author(s) 2004. "Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernloven og annen tvangsbruk?" Kommentar til Kirsten Sandberg sitt innlegg med same tittel.
 • Show author(s) 2003. Tvang overfor og maktbruk overfor aldersdemente. Likhet og ulikhet med tvang overfor psykisk utviklingshemmede.
Editorial
 • Show author(s) 2014. Rettstryggleik ved tvangsinngrep mot barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 265-271.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2015. Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part. Trygderetten sitt gjenopptaksinstitutt i lys av tradisjonell norsk rett og EMK.
 • Show author(s) 2011. Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2009. Heimselsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Utviklingslinjer i tvangsjussen på helse- og omsorgsfeltet - og Bergenfakultetet si rolle. 10 pages.
 • Show author(s) 2018. Det menneskerettslege vernet mot tvang: utviklingstrekk. 24 pages.
 • Show author(s) 2016. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. 48 pages.
 • Show author(s) 2016. Kontrollkommisjonane - samfunnsoppdrag og rolleforståing. 15 pages.
 • Show author(s) 2015. Vilkårslæra sitt forholdsmessigkrav i lys av misbrukslæra sin kvalifisert-urimeleg-standard – og vice versa. 36 pages.
 • Show author(s) 2013. Prosessuell helseforskingsrett i lys av allmenn forvaltningsrett. 13 pages.
 • Show author(s) 2011. Fråvær av avgjerdskompetanse som mogeleg vilkår for tvunge psykisk helsevern og tvangsbehandling m.m. 64 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1994. 14 pages.
 • Show author(s) 1996. Eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. 12 pages.
Poster
 • Show author(s) 2017. Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Show author(s) 2004. Kommentar til Kirsten Sandbergs innlegg: Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernsloven og annen tvangsbruk?

More information in national current research information system (CRIStin)