Home
Bjørn Henning Østenstad's picture

Bjørn Henning Østenstad

Professor
 • E-mailBjorn.Ostenstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 81
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 pages. ISBN: 9788245019827.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2015. Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part. Trygderetten sitt gjenopptaksinstitutt i lys av tradisjonell norsk rett og EMK. Fagbokforlaget. 198 pages. ISBN: 978-82-450-1545-4.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2011. Oppgavebok i Forvaltningsrett I. Fagbokforlaget. 252 pages. ISBN: 978-82-450-1229-3.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2011. Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke. Fagbokforlaget. 871 pages. ISBN: 978-82-450-1053-4.
Journal articles
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2016. Individtilpassa verjemål - er vi mål? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 14: 227-231. doi: 10.18261
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2014. Rettstryggleik ved tvangsinngrep mot barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 12: 265-271.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2014. Sårstelldommen (Rt.2010 s. 612) - prejudikat for kva? Lov og Rett. 53: 484-501.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2006. Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 343-361.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 1997. Bakgrunnen for lova om tvangs- og maktbruk mot einskilde personar med psykisk utviklingshemming. Kritisk juss. 2. 112-116.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 1996. Likskapsprinsippet og delegasjon til kommunedelsutval. Lov og Rett. 10/1996. 693-714.
Reports and theses
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2009. Heimselsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke. 827 pages.
Book sections
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2019. Utviklingslinjer i tvangsjussen på helse- og omsorgsfeltet - og Bergenfakultetet si rolle. Kapittel 30, pages 521-530. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2018. Det menneskerettslege vernet mot tvang: utviklingstrekk. 1, pages 11-34. In:
  • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 pages. ISBN: 9788245019827.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2016. Kontrollkommisjonane - samfunnsoppdrag og rolleforståing. Kapittel, pages 549-563. In:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 pages. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2016. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Kapittel 9, pages 125-172. In:
  • Kjellevold, Alice. 2016. Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. 347 pages. ISBN: 9788245011241.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2015. Vilkårslæra sitt forholdsmessigkrav i lys av misbrukslæra sin kvalifisert-urimeleg-standard – og vice versa. Kap. 5, pages 111-146. In:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2013. Prosessuell helseforskingsrett i lys av allmenn forvaltningsrett. Artikkel, pages 765-777. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 2011. Fråvær av avgjerdskompetanse som mogeleg vilkår for tvunge psykisk helsevern og tvangsbehandling m.m. Vedlegg 3, pages 290-353. In:
  • Paulsrud, Kari. 2011. Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern (NOU 2011:9). NOU - Norges offentlige utredninger. 2011:9. Departementenes servicesenter - Informasjonsforvaltning, Oslo. 409 pages.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 1996. Eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. 30-41. In:
  • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.
 • Østenstad, Bjørn Henning. 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1994. 80-93. In:
  • Strandbakken, Asbjørn. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. ISBN: 82-7674-209-2.

More information in national current research information system (CRIStin)