Home
Bjørn Henning Østenstad's picture

Bjørn Henning Østenstad

Professor
 • E-mailbjorn.ostenstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 81
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2011). Oppgavebok i Forvaltningsrett I. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2023). Rettigheter og tvang i kommunale hjelpetilbud til personer med alvorlige samtidige rus- og psykiske lidelser: erfaringer med regelverket, i lys av menneskerettigheter. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).
 • Show author(s) (2021). Prinsipp for vurdering av samtykkekompetanse. Lov og Rett. 24-42.
 • Show author(s) (2016). Individtilpassa verjemål - er vi mål? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 227-231.
 • Show author(s) (2014). Sårstelldommen (Rt.2010 s. 612) - prejudikat for kva? Lov og Rett. 484-501.
 • Show author(s) (2006). Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 343-361.
 • Show author(s) (1997). Bakgrunnen for lova om tvangs- og maktbruk mot einskilde personar med psykisk utviklingshemming. Kritisk juss. 112-116.
 • Show author(s) (1996). Likskapsprinsippet og delegasjon til kommunedelsutval. Lov og Rett. 693-714.
Academic lecture
 • Show author(s) (2005). Rettssikkerhet for senil demente.
 • Show author(s) (2004). Menneskerettigheter, rettsikkerhet og tvang.
 • Show author(s) (2004). "Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernloven og annen tvangsbruk?" Kommentar til Kirsten Sandberg sitt innlegg med same tittel.
 • Show author(s) (2003). Tvang overfor og maktbruk overfor aldersdemente. Likhet og ulikhet med tvang overfor psykisk utviklingshemmede.
Editorial
 • Show author(s) (2014). Rettstryggleik ved tvangsinngrep mot barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 265-271.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2015). Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part. Trygderetten sitt gjenopptaksinstitutt i lys av tradisjonell norsk rett og EMK.
 • Show author(s) (2011). Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2009). Heimselsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Forholdsmessigvurderinga ved fleire tvangstiltak overfor same person. 32 pages.
 • Show author(s) (2019). Utviklingslinjer i tvangsjussen på helse- og omsorgsfeltet - og Bergenfakultetet si rolle. 10 pages.
 • Show author(s) (2018). Det menneskerettslege vernet mot tvang: utviklingstrekk. 24 pages.
 • Show author(s) (2016). Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. 48 pages.
 • Show author(s) (2016). Kontrollkommisjonane - samfunnsoppdrag og rolleforståing. 15 pages.
 • Show author(s) (2015). Vilkårslæra sitt forholdsmessigkrav i lys av misbrukslæra sin kvalifisert-urimeleg-standard – og vice versa. 36 pages.
 • Show author(s) (2013). Prosessuell helseforskingsrett i lys av allmenn forvaltningsrett. 13 pages.
 • Show author(s) (2011). Fråvær av avgjerdskompetanse som mogeleg vilkår for tvunge psykisk helsevern og tvangsbehandling m.m. 64 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1994. 14 pages.
 • Show author(s) (1996). Eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. 12 pages.
Poster
 • Show author(s) (2017). Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Show author(s) (2004). Kommentar til Kirsten Sandbergs innlegg: Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernsloven og annen tvangsbruk?
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2021). Ny tvangslovgjeving – nokre oppklaringar. Tidsskrift for Den norske legeforening.

More information in national current research information system (CRIStin)