Home
Bjarte Thorson's picture

Bjarte Thorson

Associate Professor
 • E-mailbjarte.thorson@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Utvikling innen den europeiske motorvognforsikringsreguleringen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 245-257.
 • Show author(s) (2016). Fatal accidents in the European Union. Journal of Personal Injury Law. 40-55.
 • Show author(s) (2015). Tapsbegrensningsplikt ved personskader. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 161-190.
 • Show author(s) (2015). Gjenopptak av personskadesaker. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 230-261.
 • Show author(s) (2013). Erstatning og forbrukervern ved verdipapirhandel. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 1-5.
 • Show author(s) (2010). De rene formuestap som en ny æra i erstatningsretten. Tidsskrift for erstatningsrett. 117-120.
 • Show author(s) (2009). Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 17-18.
 • Show author(s) (2008). Yrkesskadeerstatning etter hovedtariffavtalen for kommuneansatte. Tidsskrift for erstatningsrett. 264-293.
Lecture
 • Show author(s) (2015). Tapsbegrensningsplikt ved personskader.
 • Show author(s) (2015). Rygg- og whiplashrelaterte skader i norsk erstatningsrett.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2010). Rt. 2010 s. 24 - Hanekleivdommen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2015). Fatal accidents in Europe.
 • Show author(s) (2015). Damages for infringements of human rights in Norway.
 • Show author(s) (2014). Om alternativer til kausalforklaringer.
 • Show author(s) (2013). Gjenopptak av personskadesaker.
 • Show author(s) (2013). Formuesskader.
 • Show author(s) (2012). Rene formuestap.
 • Show author(s) (2010). Rene formuestap.
 • Show author(s) (2010). "Berettigede forventninger" og spørsmålene om erstatningsvern for rene formuestap.
 • Show author(s) (2009). Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.
 • Show author(s) (2008). Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.
 • Show author(s) (2007). En kommentar til Ana Mercedes Lopez-Rodriguez’ artikkel ”Towards a European Civil Code without a Common European Legal Culture? - The Link between Law, Language and Culture”.
Editorial
 • Show author(s) (2023). Høyesterettsdom om profesjonsansvar for forsikringsmegler og medvirkning fra forsikringstaker (HR-2023-1796-A). Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 112-115.
Short communication
 • Show author(s) (2015). Voldsoffererstatning – foreldelse og advokatutgifter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 11-12.
 • Show author(s) (2015). Viggo Hagstrøm og Are Stenvik: Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2015. 555 sider + registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-8.
 • Show author(s) (2015). Skjæringstidspunktet for oppreisningskravs «arvelighet» – Rt. 2014 s. 1015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 10-11.
 • Show author(s) (2015). Oppreisningserstatning for ærekrenkelse – Rt. 2014 s. 1170. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2015). Om plikt til å motta naturaloppgjør utenfor kontrakt – Rt. 2015 s. 989. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2015). Menerstatningsberegning – Rt. 2015 s. 820. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2015). Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker – behovet for rettsoppnevning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 9-10.
 • Show author(s) (2015). Lovvalget ved krav om etterlatteerstatning – EU-domstolens verserende sak C-350/14 Lazar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2015). Lovforslag om menerstatning og terminvise oppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
 • Show author(s) (2015). Ikke hjemmel for reduksjon eller bortfall av erstatning ved psykotisk motiverte medvirkningshandlinger – Rt. 2015 s. 606. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2015). Avkortning av forsørgertapserstatning etter bilulykker – Rt. 2014 s. 1192. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8.
Book review
 • Show author(s) (2014). Olav Fr. Perland: Tilretteleggeransvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 118-124.
 • Show author(s) (2013). Lena Sisula-Tulokas: Ren ekonomisk skada. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 415-418.
Academic monograph
 • Show author(s) (2016). Individual Rights in EU Law.
 • Show author(s) (2011). Erstatningsrettslig vern for rene formuetap.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2014). Vederlag ved terminering av eksklusive distribusjonsavtaler - Rt. 2014 s. 118. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 23-24.
 • Show author(s) (2014). Tilbaketrekning av proposisjonen om ny arbeidsskadeforsikring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 11-11.
 • Show author(s) (2014). Samordning av oppreisnings- og menerstatning - Rt. 2014 s. 392. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
 • Show author(s) (2014). Oppreisningserstatning til polititjenestemenn. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 9-10.
 • Show author(s) (2014). Oppreisningserstatning til etterlatte - Rt. 2014 s. 892. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 5-6.
 • Show author(s) (2014). Nordsjødykkernes erstatningskrav og krenkelse av EMK artikkel 8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 9-11.
 • Show author(s) (2014). Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker - en eller to sakkyndige? - Rt. 2014 s. 853. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 6-7.
 • Show author(s) (2014). Bilansvar og "anna enn køyredoning" . EU-domstolens dom i sak C-162/13 Vnuk (4. september 2014). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 3-5.
 • Show author(s) (2014). Bedriftsvilkårene ved yrkesskader - Rt. 2014 s. 513. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 11-12.
 • Show author(s) (2014). Advokatansvar ved avvikling av klientforhold - Rt. 2014 s. 422. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-8.
 • Show author(s) (2013). To høyesterettsdommer om konstateringsbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 21. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 5-7.
 • Show author(s) (2013). Stortingsproposisjon om ny arbeidsskadeforsikringslov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-9.
 • Show author(s) (2013). Presumpsjons-/bevisbyrdedregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd - Rt. 2012 s. 1864. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 9-10.
 • Show author(s) (2013). Høyesterettsdom om pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd - Rt. 2013 s. 653. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-7.
 • Show author(s) (2013). Erstatningsansvar ved skader på kulturminner - Rt. 2013 s. 116. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 16-17.
 • Show author(s) (2012). Objektivt ansvar for vannavløp fra fylkesvei – Rt. 2012 s. 820. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
 • Show author(s) (2012). Full erstatning for tap i fremtidig erverv utelukker senere dødsfallserstatning. Høyesterettsdom 10. oktober 2012 (HR 2012-1926-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 3-4.
 • Show author(s) (2012). Erstatningsansvar for nødhandlinger – Høyesteretts dom 4. januar 2012 (HR-2012-32-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
 • Show author(s) (2012). Bilansvarets anvendelse ved skader under av- og påstigning. Bilansvarsloven § 4 – Rt. 2012 s. 233. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 6-8.
 • Show author(s) (2012). Arbeidsgiveransvar. Rt. 2012 s. 1420. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-3.
 • Show author(s) (2012). Arbeidsgiveransvar. Kommunes erstatningsansvar for mobbing i grunnskolen. Skadeserstatningsloven § 2-1 – Rt. 2012 s. 146. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
 • Show author(s) (2011). Personskadeerstatning. Årsakssammenheng. Nakkesleng - Høyesteretts dom 16. desember 2010 (HR-2010-2166-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 14-16.
 • Show author(s) (2011). Erstatningsrett. Oppreisning - vilkår og utmåling. Årsakssammenheng og unnlatelser. Høyesteretts dom av 24. mai 2011 (HR-2011-1048-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-10.
 • Show author(s) (2011). Erstatningsrett. Erstatningsutmålilng ved ansvar for advokat i egenskap av bostyrer i dødsbo. Høyesteretts dom 1. september 2011 (HR-2011-1644-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-8.
 • Show author(s) (2011). Erstatningsrett. Erstatningsmessigheten av tap for etterlatte av (sparing til) fremtidig forsørgelse etter skadeerstatningsloven § 3-4. Høyesteretts dom 27. september 2011 (HR-2011-1805-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-10.
 • Show author(s) (2011). Erstatningsrett. "Sikkerhetsventilen" i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. Rt. 2011 s. 368. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 6-7.
 • Show author(s) (2010). Spørsmål om skadelidtes krav på yrkesskadeerstatning, og forsikringsgivernes krav på erstatning for forsømt plikt til å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring, hvor skadelidte også er daglig leder, eneaksjonær og styreformann i arbeidsgiverselskapet - Rt. 2010 s. 93 (HR-2010-232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-10.
 • Show author(s) (2010). Matforgiftning som yrkesskade eller -sykdom? Tolkning av rettighetslovgivning. Ejusdem generis. Rettskildemessig betydning av foredrag til statsråd - Høyesteretts dom 20. november 2009 (HR-2009-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 15-18.
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrett. Streptokokk A-infeksjon som følge av myggstikk (HR-2009-2379-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 13-14.
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrett. Spørsmål om skadelidtes krav på yrkesskadeerstatning og forsikringsgivernes krav på erstatning for forsømt plikt til å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring, hvor skadelidte også er daglig leder, eneaksjonær og styreformann i arbeidsgiverselskap - Rt. 2010 s.93 (HR-2010-232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-10.
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrett. Offentligrettslig erstatningsansvar. Butikkers erstatningsrettslige vern mot økt konkurranse etter ugyldige forvaltningsvedtak. Danmarks Højesterets dom inntatt i UfR 2010 s. 2141 H. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrett. Matforgiftning som yrkesskade eller - sykdom? Tolkning av rettighetslovgivning. Ejusdem generis. Rettskildemessig betydning av foredrag til stadsråd - Høyesteretts dom 20. november 2009 (HR-2009-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 15-18.
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrett. Kneskade under danseundervisning 8HR-20009-2380-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 14-15.
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrett. Arbeidsulykkebegrepet - det klassiske og det avdempede begrep. Høyesteretts dommer 21. desember 2009 (HR-2009-2379-A og HR-2009-2380-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 13-13.
 • Show author(s) (2010). Arbeidsulykkebegrepet - det klassiske og det avdempede begrep. Høyesteretts dommer 21. desember 2009 (HR-2009-2379-A og HR-2009-2380-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 13-15.
 • Show author(s) (2009). Erstatningsrett. Tinnitus. Yrkesskadeforsikring. Yforsl. § 21. Konstatering - Høyesteretts dom 13. november 2009 (HR-2009-2149-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 10-12.
 • Show author(s) (2009). Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning. Standardisert barneerstatning etter skadeerstatningsloven § 3-2a. Spørsmål om lidt tap frem til oppgjørstidspunkt kan utmåles ved siden av den standardiserte summmen. Høyesteretts dom 1. april 2009 (HR-2009-00736A)(sak nr. 2008-568). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 14-15.
 • Show author(s) (2009). Erstatningsrett. Gruppevoldtekt - Hva er én og hva er flere krenkelser? Oppreisningsforpliktelser. Solidaransvarsregelen i skadeserstatningsloven § 5-3. Rt. 2008 s. 65. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 15-17.
 • Show author(s) (2009). Erstatningsrett. "Tidsbegrenset årsakssammenheng"? - Högsta Domstolens beslut 17. mars 2009 (Ö 4870-06). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 11-14.
 • Show author(s) (2008). Erstatningsrett. Skjæringstidspunktet for standardisert barneerstatning etter skadeserstatningslovens § 3-2a. Pasientskadeerstatning - Høyesteretts dom 15. oktober 2008 (HR-2008-1975-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-8.
 • Show author(s) (2008). Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning. De midlertidige regler § 3. Spørsmål om adekvat behandling og akseptabel risiko - Høyesteretts dom 11. februar 2008 (HR-2008-00272-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 10-11.
 • Show author(s) (2007). Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning - standardisert erstatning til barn etter skadeserstningsloven § 3-2a - prinsipper for fastsettelse av invaliditetsgrad, Rt. 2006 s. 871. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 10-12.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Erstatningsrettslig vern for rene formuestap. 32.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2015). Damages for violations of human rights under Norwegian law. 30 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)