Home
 • E-mailJan.Heiret@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 62+47 482 96 984
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2019. The shipbuilding industri in Norway and the rise of the Aker Group. Anuario Centro Estudios Económicos de la Empresa y el Desarollo. 315-350.
 • Show author(s) 2019. Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Show author(s) 2012. Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations. Nordic Journal of Working Life Studies. 45-66.
 • Show author(s) 2010. Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Show author(s) 2008. Meningen med (arbeids)livet. Sosiologi i dag. 5-28.
 • Show author(s) 2004. The concepts of the professions in Norwegian historical research. Historisk Tidsskrift (Norge). 201-228.
 • Show author(s) 2003. Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning. Historisk Tidsskrift (Norge). 201-228.
Report
 • Show author(s) 1999. "I Rådalen." En historie om stein, boss og politikk. .
Lecture
 • Show author(s) 2015. Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Show author(s) 2015. Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2011. Mot et nytt arbeidsliv? Arbeidslivsrelasjoner i historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2011. Medvirkning og medbestemmelse.
 • Show author(s) 2011. Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • Show author(s) 2011. Den norske arbeidslivsmodellen - liv laga? Framvekst og utfordringer.
 • Show author(s) 2010. Historien bak velferdsstaten.
 • Show author(s) 2009. Strategene bak den norske (sosialdemokratiske) modellen.
 • Show author(s) 2009. Statens avtaler og lover. Historiske forutsetninger for medbestemmelse ved Universitetet.
 • Show author(s) 2009. Industri - forvitring eller forvandling?
 • Show author(s) 2009. Fallgruver og muligheter ved en fusjon.
 • Show author(s) 2009. Den historiske romanen. Fiksjonell fakta eller faktuell fiksjon?
 • Show author(s) 2008. Utviklingen av og grunnlaget for medbestemmelse i avtaler og lover.
 • Show author(s) 2008. Utfordringer og dilemmaer ved fusjoner i fagbevegelsen.
 • Show author(s) 2008. Finnes det en norsk samarbeidsmodell og kan den eksporteres?
 • Show author(s) 2008. Fagbevegelsen i historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2008. "Oktober" av Sergej Eisenstein. Introduksjon til filmen.
 • Show author(s) 2007. Tradisjon og fornying i arbeidsliv og inntektspolitikk.
 • Show author(s) 2007. Organisasjon, fag og politikk - Tradisjoner, utfordringer, strategier.
 • Show author(s) 2007. Ingeniørorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller samfunnspolitisk fellesskap?
 • Show author(s) 2007. Fagorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap?
 • Show author(s) 2007. Arbeidslivet og tillitsvalgtrollen – kan vi lære noe av historien?
 • Show author(s) 2007. Anti-intellektuelle tradisjoner?
 • Show author(s) 2006. Fagbevegelsens framtid.
 • Show author(s) 2005. Lønnskamp, profesjonelle idealer og solidaritet.
 • Show author(s) 2005. Lønnskamp og solidaritet.
 • Show author(s) 2005. Interessekamp, profesjonsbevissthet og solidaritet.
 • Show author(s) 2005. Fra livslang læring til arbeid, arbeid og atter arbeid.
 • Show author(s) 2005. Fra kunnskapsmakt til organisasjons(av)makt.
 • Show author(s) 2005. Den norske samarbeidsmodellen - historikk, innhold, trusler og utfordringer.
 • Show author(s) 2005. Begrunnelser for lønn.
 • Show author(s) 2004. Et (samtids)historisk blikk på tariffoppgjøret 2004.
 • Show author(s) 2004. En samtidshistorisk kommentar til Arbeidslivslovutvalgets innstilling.
 • Show author(s) 1999. Oppdragsforsking: tiltaksarbeid eller fagleg karriere?
Academic lecture
 • Show author(s) 2014. Politisk historie: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk på 1900-tallet.
 • Show author(s) 2013. Workplace organising, welfare policies and transformative politics: the Scandinavian experiences.
 • Show author(s) 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970.
 • Show author(s) 2012. The production unit as a transnational meeting place.
 • Show author(s) 2012. På tvers av nasjonale grenser? Norske historikeres tekster og historiografiske tradisjoner. Foredrag på hovedsesjonen.
 • Show author(s) 2012. Profesjoner i helsevesenet - mellom historieløse profesjonsstudier og profesjonsløse helsehistorier? Innlegg på sesjon om profesjonshistorie.
 • Show author(s) 2012. Likhet på norsk. Det mest egalitære samfunnet i verden? Innlegg på sesjonen "Kulturelle forskjeller og sosial ulikhet".
 • Show author(s) 2011. Nasjonalhistorie som historiografisk sjanger. Forteljingar om mellomalder og samtid i noregs- og danmarkshistorier på 1900-talet.
 • Show author(s) 2011. Forteljingar om kollektiv og klasse. Norsk arbeidslivshistorie 1970-2010.
 • Show author(s) 2010. Hva kan historisk-sosiologiske perspektiver på profesjonsforskning bidra med?
 • Show author(s) 2009. Norsk fagbevegelse – tradisjoner møter framtid.
 • Show author(s) 2008. Foretaket som møteplass for transnasjonale arbeidslivsrelasjoner.
 • Show author(s) 2007. Meningen med (arbeids)livet – om arbeid som kilde til integrasjon,identitet og livsinnhold.
 • Show author(s) 2007. Historiefaglige biografier på norsk - metoder, perspektiver, genre.
 • Show author(s) 2007. De siste sosialdemokrater?
 • Show author(s) 2007. Betydningen av profesjonelle relasjoner i forståelsen av norsk helsetjeneste.
 • Show author(s) 2006. Breaking the chains? On the sources of (re)vitalization within Norwegian Union Movement.
 • Show author(s) 2005. Arbeid, liv og (oppløste) sosiale fellesskap.
 • Show author(s) 2004. Samfunnsvitenskapelige metoder i moderne historie.
 • Show author(s) 2003. Trender i tillitsvalgtrollen.
 • Show author(s) 2003. Trender i det statlige arbeidslivssystemet.
 • Show author(s) 2003. Privatisering i historiens lys. Elforsyning, sporvei og renovasjon mellom politisk styring og forretningsmessig frihehet.
 • Show author(s) 2003. Deltakelse, arbeidsmiljø og bedriftskultur - veier til et inkluderende arbeidsliv?
 • Show author(s) 2003. Ansatte og tillitsvalgte: mer medbestemmelse, mindre makt?
 • Show author(s) 1999. Kommunal renovasjon: offentlig ansvar - forretningsdrift.
 • Show author(s) 1999. Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner.
Book review
 • Show author(s) 2011. Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet. Oslo: Universitetsforlaget 2009. 229 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 135-139.
 • Show author(s) 2009. "Medlemsmakt og samfunnsansvar": Hvor langt rakk solidariteten? Bokanmeldelse av Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen: Medlemsmakt og samfunnsansvar. LOs historie. Bind II. Pax 2009. Klassekampen.
 • Show author(s) 2007. Bokomtale av Jessica Lindvert: Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet i går och i dag. Boréa Bokförlag 2006. Tidsskrift for velferdsforskning. 269-272.
 • Show author(s) 2006. "Forsøk på å beskrive det moderne." Anmeldelse av Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Pax 2005. HIFO-nytt. 48-58.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
Masters thesis
 • Show author(s) 2011. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
 • Show author(s) 2010. Medbestemmelse og medinnflytelse etter lov og avtale for ansatte ved Universitetet i Bergen - en historisk gjennomgang.
 • Show author(s) 2010. Hva slags endringer har sykepleierutdanningen gjennomgått på det nasjonale plan fra 1970-årene og frem til rundt år 2000?
 • Show author(s) 2010. "Vi skal være den beste fagorganisasjonen i Norge." Om organisasjonsendring i fagbevegelsen og fire forbund i YS som forsøkte seg på fusjon.
 • Show author(s) 2009. Tvang til tro er dårers tale. Kristendom og politikk i norsk etterkrigshistorie.
 • Show author(s) 2009. Nedbygging og nedlegging i tekstilindustrien på Vestlandet. Arne fabrikker og Salhus Tricotagefabrik.
 • Show author(s) 2009. "Tida er inne for en total krig mot ledigheten." Om solidaritetsalternativet og korleis aktørane i det inntektspolitiske samarbeidet forsøkte å få ned den rekordhøge arbeidsløysa.
 • Show author(s) 2008. Stavanger Staal AS 1975-85 : "et industripolitisk eventyr?".
 • Show author(s) 2008. Permitteringsordningen - en historisk betraktning.
 • Show author(s) 2008. Kværnerkonsernets vekst og fall. Ansatterepresentantenes historie 1985 – 2001. Roller, strategier og kampen for makt.
 • Show author(s) 2008. Framstegsrørsla: for fagorganiserte flest? Framstegspartiet sitt syn på LO og arbeidslivspolitikk 1973-2007.
 • Show author(s) 2008. En felles helsepersonellov. Nye utfordringer for helseprofesjonene.
 • Show author(s) 2008. "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Show author(s) 2008. "Arbeid adler mannen". Inkluderende arbeidsliv som begrep og tiltak.
 • Show author(s) 2007. Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling fra 1977 til 2006.
 • Show author(s) 2007. Et skoleeksempel på inntektspolitisk samarbeid? Forhandlingsspillet om lærerlønna 1997-2001.
 • Show author(s) 2007. Dømt til å vinne? Labour og valet i 1997.
 • Show author(s) 2007. Den nordiske modellen som politisk reiskap. Ein studie av Arbeidarrørslas Nordiske Samarbeidskomité i perioden 1981-2006.
Feature article
 • Show author(s) 2015. Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord]. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1994. Konsern og LO. Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2019. The Meaning of Israel. Anti-Zionism and Philo-Zionism in the Norwegian Left, 1933—1968.
 • Show author(s) 2016. Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
 • Show author(s) 2002. Arbeidslivsrelasjoner mellom bedrift, konsern og stat. Artikler om medbestemmelse, styringsrett og myndighetsutøvelse i norsk arbeidsliv 1945-2001.
Interview
 • Show author(s) 2012. Nøler med å gripe inn. Kommentar til oljestreiken.
 • Show author(s) 2012. Når var den første mandagen?
 • Show author(s) 2012. Nå snakker de endelig sammen. Kommentar til streiken i offentlig sektor.
 • Show author(s) 2011. Medbestemmelse: Parat de nye rebellene?
 • Show author(s) 2011. Den store kampen krymper. Markeringen av 1. mai er ikke som den en gang var.
 • Show author(s) 2010. Velferdsstaten består.
 • Show author(s) 2010. Ofres lønnskamp for gode relasjoner?
 • Show author(s) 2010. Hvor mye makt har fagbevegelsen?
 • Show author(s) 2009. Et historisk blikk på politisk reklame.
 • Show author(s) 2009. "Skapte debatt i Salhus." Intervju om industrihistorie.
 • Show author(s) 2009. "Ekspert kritisk til kommunesaksbehandling." Intervju om BKK og Bergen kommune.
 • Show author(s) 2008. Kommentar til naboaksjon mot anleggsarbeidere på Mongstad.
 • Show author(s) 2008. Intervju om ungdom og klassebevissthet.
 • Show author(s) 2008. Intervju om etableringen av Kristelig Fagforening i Norge.
 • Show author(s) 2007. Tror på fagbevegelsen.
 • Show author(s) 2007. Nedleggelse av bachelorprogrammet i arbeidslivsstudier.
 • Show author(s) 2007. NHO frykter svak LO-ledelse.
 • Show author(s) 2006. Utkastelse av etniske bygningsarbeidere.
 • Show author(s) 2006. Må inkludere nye grupper.
 • Show author(s) 2006. Lønn eller solidaritet?
 • Show author(s) 2006. Liv laga for fagbevegselsen.
 • Show author(s) 2004. Kommentar til tariffoppgjøret.
 • Show author(s) 2004. Kommentar til Arbeidslivslovutvalgets innstilling.
 • Show author(s) 2002. Umoralsk av klubbleiar å bli sjef?
 • Show author(s) 2000. Taper lavtlønnede på samordnede oppgjør?
 • Show author(s) 1996. Odda taper jobbkampen.
 • Show author(s) 1994. De sterke blir sterkere.
Programme participation
 • Show author(s) 2004. Intervju om midlertidig ansettelse.
 • Show author(s) 2004. 1.mai-feiringen i historisk perspektiv.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Å arbeida med munnlege kjelder. 26 pages.
 • Show author(s) 2017. The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. 28 pages.
 • Show author(s) 2013. Samtidsfortellinger som nasjonalhistorie. 36 pages.
 • Show author(s) 2013. Konklusjon. 16 pages.
 • Show author(s) 2013. Innledning. 27 pages.
 • Show author(s) 2013. Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. 31 pages.
 • Show author(s) 2007. Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk - mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse. 36 pages.
 • Show author(s) 2003. Samarbeid og statlig styring 1945-1977. 68 pages.
 • Show author(s) 2003. Introduksjon. Det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner. 9 pages.
 • Show author(s) 2003. International Management Strategies and Models of Industrial Relations - A Norwegian Experience. 27 pages.
 • Show author(s) 2003. Et nasjonalt system i en internasjonal verden 1978-2003. 69 pages.
 • Show author(s) 2000. Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse. 26 pages.
 • Show author(s) 1998. Ein utkant i sentrum: industriutbygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945-1990.
 • Show author(s) 1998. Det perifere sentrum. Verftsindustri og arbeidarklasse i Aker og på Stord 1945-1986.
Museum exhibition
 • Show author(s) 2008. Maktrelasjoner i arbeidslivet.
 • Show author(s) 2008. Kapitalisten og arbeideren.
Digital learning tools
 • Show author(s) 2005. Tillitsvalgtroller.
 • Show author(s) 2005. Det norske forhandlingssystemet.
Academic literature review
 • Show author(s) 2012. På sporet av en historisk-sosiologisk profesjonsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 455-473.
 • Show author(s) 2012. LO-historier som eksemplariske fortellinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 353-364.
 • Show author(s) 2010. Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning. Arbeiderhistorie. 33-51.

More information in national current research information system (CRIStin)