Home
 • E-mailjan.heiret@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 62
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). What can we know about the Norwegian Holocaust? An analysis of the «Michelet-debate». Historisk Tidsskrift (Norge). 7-26.
 • Show author(s) (2019). The shipbuilding industri in Norway and the rise of the Aker Group. Anuario Centro Estudios Económicos de la Empresa y el Desarollo. 315-350.
 • Show author(s) (2019). Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Show author(s) (2012). Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations. Nordic Journal of Working Life Studies. 45-66.
 • Show author(s) (2010). Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Show author(s) (2008). Meningen med (arbeids)livet. Sosiologi i dag. 5-28.
 • Show author(s) (2004). The concepts of the professions in Norwegian historical research. Historisk Tidsskrift (Norge). 201-228.
 • Show author(s) (2003). Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning. Historisk Tidsskrift (Norge). 201-228.
Report
 • Show author(s) (1999). "I Rådalen." En historie om stein, boss og politikk. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Show author(s) (2015). Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Mot et nytt arbeidsliv? Arbeidslivsrelasjoner i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2011). Medvirkning og medbestemmelse.
 • Show author(s) (2011). Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • Show author(s) (2011). Den norske arbeidslivsmodellen - liv laga? Framvekst og utfordringer.
 • Show author(s) (2010). Historien bak velferdsstaten.
 • Show author(s) (2009). Strategene bak den norske (sosialdemokratiske) modellen.
 • Show author(s) (2009). Statens avtaler og lover. Historiske forutsetninger for medbestemmelse ved Universitetet.
 • Show author(s) (2009). Industri - forvitring eller forvandling?
 • Show author(s) (2009). Fallgruver og muligheter ved en fusjon.
 • Show author(s) (2009). Den historiske romanen. Fiksjonell fakta eller faktuell fiksjon?
 • Show author(s) (2008). Utviklingen av og grunnlaget for medbestemmelse i avtaler og lover.
 • Show author(s) (2008). Utfordringer og dilemmaer ved fusjoner i fagbevegelsen.
 • Show author(s) (2008). Finnes det en norsk samarbeidsmodell og kan den eksporteres?
 • Show author(s) (2008). Fagbevegelsen i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2008). "Oktober" av Sergej Eisenstein. Introduksjon til filmen.
 • Show author(s) (2007). Tradisjon og fornying i arbeidsliv og inntektspolitikk.
 • Show author(s) (2007). Organisasjon, fag og politikk - Tradisjoner, utfordringer, strategier.
 • Show author(s) (2007). Ingeniørorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller samfunnspolitisk fellesskap?
 • Show author(s) (2007). Fagorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap?
 • Show author(s) (2007). Arbeidslivet og tillitsvalgtrollen – kan vi lære noe av historien?
 • Show author(s) (2007). Anti-intellektuelle tradisjoner?
 • Show author(s) (2006). Fagbevegelsens framtid.
 • Show author(s) (2005). Lønnskamp, profesjonelle idealer og solidaritet.
 • Show author(s) (2005). Lønnskamp og solidaritet.
 • Show author(s) (2005). Interessekamp, profesjonsbevissthet og solidaritet.
 • Show author(s) (2005). Fra livslang læring til arbeid, arbeid og atter arbeid.
 • Show author(s) (2005). Fra kunnskapsmakt til organisasjons(av)makt.
 • Show author(s) (2005). Den norske samarbeidsmodellen - historikk, innhold, trusler og utfordringer.
 • Show author(s) (2005). Begrunnelser for lønn.
 • Show author(s) (2004). Et (samtids)historisk blikk på tariffoppgjøret 2004.
 • Show author(s) (2004). En samtidshistorisk kommentar til Arbeidslivslovutvalgets innstilling.
 • Show author(s) (1999). Oppdragsforsking: tiltaksarbeid eller fagleg karriere?
Academic lecture
 • Show author(s) (2014). Politisk historie: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk på 1900-tallet.
 • Show author(s) (2013). Workplace organising, welfare policies and transformative politics: the Scandinavian experiences.
 • Show author(s) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970.
 • Show author(s) (2012). The production unit as a transnational meeting place.
 • Show author(s) (2012). På tvers av nasjonale grenser? Norske historikeres tekster og historiografiske tradisjoner. Foredrag på hovedsesjonen.
 • Show author(s) (2012). Profesjoner i helsevesenet - mellom historieløse profesjonsstudier og profesjonsløse helsehistorier? Innlegg på sesjon om profesjonshistorie.
 • Show author(s) (2012). Likhet på norsk. Det mest egalitære samfunnet i verden? Innlegg på sesjonen "Kulturelle forskjeller og sosial ulikhet".
 • Show author(s) (2011). Nasjonalhistorie som historiografisk sjanger. Forteljingar om mellomalder og samtid i noregs- og danmarkshistorier på 1900-talet.
 • Show author(s) (2011). Forteljingar om kollektiv og klasse. Norsk arbeidslivshistorie 1970-2010.
 • Show author(s) (2010). Hva kan historisk-sosiologiske perspektiver på profesjonsforskning bidra med?
 • Show author(s) (2009). Norsk fagbevegelse – tradisjoner møter framtid.
 • Show author(s) (2008). Foretaket som møteplass for transnasjonale arbeidslivsrelasjoner.
 • Show author(s) (2007). Meningen med (arbeids)livet – om arbeid som kilde til integrasjon,identitet og livsinnhold.
 • Show author(s) (2007). Historiefaglige biografier på norsk - metoder, perspektiver, genre.
 • Show author(s) (2007). De siste sosialdemokrater?
 • Show author(s) (2007). Betydningen av profesjonelle relasjoner i forståelsen av norsk helsetjeneste.
 • Show author(s) (2006). Breaking the chains? On the sources of (re)vitalization within Norwegian Union Movement.
 • Show author(s) (2005). Arbeid, liv og (oppløste) sosiale fellesskap.
 • Show author(s) (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder i moderne historie.
 • Show author(s) (2003). Trender i tillitsvalgtrollen.
 • Show author(s) (2003). Trender i det statlige arbeidslivssystemet.
 • Show author(s) (2003). Privatisering i historiens lys. Elforsyning, sporvei og renovasjon mellom politisk styring og forretningsmessig frihehet.
 • Show author(s) (2003). Deltakelse, arbeidsmiljø og bedriftskultur - veier til et inkluderende arbeidsliv?
 • Show author(s) (2003). Ansatte og tillitsvalgte: mer medbestemmelse, mindre makt?
 • Show author(s) (1999). Kommunal renovasjon: offentlig ansvar - forretningsdrift.
 • Show author(s) (1999). Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner.
Book review
 • Show author(s) (2011). Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet. Oslo: Universitetsforlaget 2009. 229 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 135-139.
 • Show author(s) (2009). "Medlemsmakt og samfunnsansvar": Hvor langt rakk solidariteten? Bokanmeldelse av Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen: Medlemsmakt og samfunnsansvar. LOs historie. Bind II. Pax 2009. Klassekampen.
 • Show author(s) (2007). Bokomtale av Jessica Lindvert: Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet i går och i dag. Boréa Bokförlag 2006. Tidsskrift for velferdsforskning. 269-272.
 • Show author(s) (2006). "Forsøk på å beskrive det moderne." Anmeldelse av Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Pax 2005. HIFO-nytt. 48-58.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1998). Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1998). Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
 • Show author(s) (2010). Medbestemmelse og medinnflytelse etter lov og avtale for ansatte ved Universitetet i Bergen - en historisk gjennomgang.
 • Show author(s) (2010). Hva slags endringer har sykepleierutdanningen gjennomgått på det nasjonale plan fra 1970-årene og frem til rundt år 2000?
 • Show author(s) (2010). "Vi skal være den beste fagorganisasjonen i Norge." Om organisasjonsendring i fagbevegelsen og fire forbund i YS som forsøkte seg på fusjon.
 • Show author(s) (2009). Tvang til tro er dårers tale. Kristendom og politikk i norsk etterkrigshistorie.
 • Show author(s) (2009). Nedbygging og nedlegging i tekstilindustrien på Vestlandet. Arne fabrikker og Salhus Tricotagefabrik.
 • Show author(s) (2009). "Tida er inne for en total krig mot ledigheten." Om solidaritetsalternativet og korleis aktørane i det inntektspolitiske samarbeidet forsøkte å få ned den rekordhøge arbeidsløysa.
 • Show author(s) (2008). Stavanger Staal AS 1975-85 : "et industripolitisk eventyr?".
 • Show author(s) (2008). Permitteringsordningen - en historisk betraktning.
 • Show author(s) (2008). Kværnerkonsernets vekst og fall. Ansatterepresentantenes historie 1985 – 2001. Roller, strategier og kampen for makt.
 • Show author(s) (2008). Framstegsrørsla: for fagorganiserte flest? Framstegspartiet sitt syn på LO og arbeidslivspolitikk 1973-2007.
 • Show author(s) (2008). En felles helsepersonellov. Nye utfordringer for helseprofesjonene.
 • Show author(s) (2008). "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Show author(s) (2008). "Arbeid adler mannen". Inkluderende arbeidsliv som begrep og tiltak.
 • Show author(s) (2007). Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling fra 1977 til 2006.
 • Show author(s) (2007). Et skoleeksempel på inntektspolitisk samarbeid? Forhandlingsspillet om lærerlønna 1997-2001.
 • Show author(s) (2007). Dømt til å vinne? Labour og valet i 1997.
 • Show author(s) (2007). Den nordiske modellen som politisk reiskap. Ein studie av Arbeidarrørslas Nordiske Samarbeidskomité i perioden 1981-2006.
Feature article
 • Show author(s) (2015). Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord]. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1994). Konsern og LO. Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). The Meaning of Israel. Anti-Zionism and Philo-Zionism in the Norwegian Left, 1933—1968.
 • Show author(s) (2016). Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
 • Show author(s) (2002). Arbeidslivsrelasjoner mellom bedrift, konsern og stat. Artikler om medbestemmelse, styringsrett og myndighetsutøvelse i norsk arbeidsliv 1945-2001.
Interview
 • Show author(s) (2012). Nøler med å gripe inn. Kommentar til oljestreiken.
 • Show author(s) (2012). Når var den første mandagen?
 • Show author(s) (2012). Nå snakker de endelig sammen. Kommentar til streiken i offentlig sektor.
 • Show author(s) (2011). Medbestemmelse: Parat de nye rebellene?
 • Show author(s) (2011). Den store kampen krymper. Markeringen av 1. mai er ikke som den en gang var.
 • Show author(s) (2010). Velferdsstaten består.
 • Show author(s) (2010). Ofres lønnskamp for gode relasjoner?
 • Show author(s) (2010). Hvor mye makt har fagbevegelsen?
 • Show author(s) (2009). Et historisk blikk på politisk reklame.
 • Show author(s) (2009). "Skapte debatt i Salhus." Intervju om industrihistorie.
 • Show author(s) (2009). "Ekspert kritisk til kommunesaksbehandling." Intervju om BKK og Bergen kommune.
 • Show author(s) (2008). Kommentar til naboaksjon mot anleggsarbeidere på Mongstad.
 • Show author(s) (2008). Intervju om ungdom og klassebevissthet.
 • Show author(s) (2008). Intervju om etableringen av Kristelig Fagforening i Norge.
 • Show author(s) (2007). Tror på fagbevegelsen.
 • Show author(s) (2007). Nedleggelse av bachelorprogrammet i arbeidslivsstudier.
 • Show author(s) (2007). NHO frykter svak LO-ledelse.
 • Show author(s) (2006). Utkastelse av etniske bygningsarbeidere.
 • Show author(s) (2006). Må inkludere nye grupper.
 • Show author(s) (2006). Lønn eller solidaritet?
 • Show author(s) (2006). Liv laga for fagbevegselsen.
 • Show author(s) (2004). Kommentar til tariffoppgjøret.
 • Show author(s) (2004). Kommentar til Arbeidslivslovutvalgets innstilling.
 • Show author(s) (2002). Umoralsk av klubbleiar å bli sjef?
 • Show author(s) (2000). Taper lavtlønnede på samordnede oppgjør?
 • Show author(s) (1996). Odda taper jobbkampen.
 • Show author(s) (1994). De sterke blir sterkere.
Programme participation
 • Show author(s) (2004). Intervju om midlertidig ansettelse.
 • Show author(s) (2004). 1.mai-feiringen i historisk perspektiv.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Universitetet i forskningsbyen Bergen. 34 pages.
 • Show author(s) (2018). Å arbeida med munnlege kjelder. 26 pages.
 • Show author(s) (2017). The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. 28 pages.
 • Show author(s) (2013). Samtidsfortellinger som nasjonalhistorie. 36 pages.
 • Show author(s) (2013). Konklusjon. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Innledning. 27 pages.
 • Show author(s) (2013). Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. 31 pages.
 • Show author(s) (2007). Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk - mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse. 36 pages.
 • Show author(s) (2003). Samarbeid og statlig styring 1945-1977. 68 pages.
 • Show author(s) (2003). Introduksjon. Det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner. 9 pages.
 • Show author(s) (2003). International Management Strategies and Models of Industrial Relations - A Norwegian Experience. 27 pages.
 • Show author(s) (2003). Et nasjonalt system i en internasjonal verden 1978-2003. 69 pages.
 • Show author(s) (2000). Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse. 26 pages.
 • Show author(s) (1998). Ein utkant i sentrum: industriutbygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945-1990.
 • Show author(s) (1998). Det perifere sentrum. Verftsindustri og arbeidarklasse i Aker og på Stord 1945-1986.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2008). Maktrelasjoner i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2008). Kapitalisten og arbeideren.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2005). Tillitsvalgtroller.
 • Show author(s) (2005). Det norske forhandlingssystemet.
Academic literature review
 • Show author(s) (2012). På sporet av en historisk-sosiologisk profesjonsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 455-473.
 • Show author(s) (2012). LO-historier som eksemplariske fortellinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 353-364.
 • Show author(s) (2010). Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning. Arbeiderhistorie. 33-51.

More information in national current research information system (CRIStin)