Home
Karl Harald Søvig's picture

Karl Harald Søvig

Dean

Biomedical law and social law, constitutional law and administrative law.

Former chair (2017-2023) of the European Association of Health Law.

Guest professor, Changchun University of Science and Technology (2016-2019)

Selected publications. This selection includes contributions in English or with a summary or abstract in English. For a full list, see https://www.uib.no/personer/Karl.Sovig)

• Karl Harald Søvig, "Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach", in Imogen Goold et al (eds.), Hart Publishing 2020, p. 259-268 

• Søren Birkeland, John Baker, Titti Mattsson, Karl Harald Søvig and Frederik Alkier Gildberg, "Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion", Kritisk Juss 2020 p. 2-29. Open Access

• Karl Harald Søvig and Harald Platou, "Country Report: Norway", in Wolf Sauters et al (eds.), The Law and Policy of Healthcare Financing: An International Comparison of Models and Outcomes, Edward Elgar Publishing, 2019 p. 386-412.

• Marit Skivenes, Karl Harald Søvig and Malcolm Langford, "Children's Rights in Norway: An Implementation Paradox?", Universitetsforlaget 2019. Open Access 

• Marit Skivenes and Karl Harald Søvig (eds.), "Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child", Routlegde 2019

• L Kalokairinou et al, "Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape", Journal of Community Genetics, vol. 9, p. 117–132 (2018). Open Access.

• Karl Harald Søvig, "Article 69. Equal pay for equal work" and "Article 70. Equal treatment of men and women", in Finn Arnesen et al (eds.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary, Nomos 2018, p. 677-690

• Karl Harald Søvig and Marit Skivenes, "Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases", in Elaine Sutherland and Lesley-Anne Barnes Macfarlane, Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Cambridge University Press 2016, pp. 341-357

• Karl Harald Søvig and Marit Skivenes, "Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children", in Kenneth Burns et al (eds.) Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems, Oxford University Press 2016, pp. 40-64

• Medical Law – Norway, in Internatinal Encyclopedia of Law (series editor Herman Nys), Wolters Kluwer 2016, 145 pp

• Detention of pregnant women to protect the foetus, in E. Rynning & M. Hartlev (eds.), Nordic Health Law in a European Context (Liber/Brill, 2011) pp. 158-180

• Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) p. 43-54

• Tvang overfor rusmiddelavhengige («Coercive measures against alcohol- an drug addicts» (Fagbokforlaget 2007, 476 pages) with a summary in English

 

Academic article
 • Show author(s) (2023). Avgjørelser fra EMD i saker fra 2022 om vern av privat- og familieliv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 58-80.
 • Show author(s) (2022). Avgjørelser fra EMD i saker fra 2021 om vern av privat- og familieliv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 89-138.
 • Show author(s) (2020). Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion. Kritisk juss. 2-29.
 • Show author(s) (2019). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2018. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 227-246.
 • Show author(s) (2017). Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics. 117-132.
 • Show author(s) (2017). Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 61-77.
 • Show author(s) (2017). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 106-132.
 • Show author(s) (2016). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2015. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-263.
 • Show author(s) (2015). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2014. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 111-136.
 • Show author(s) (2012). Barnets beste ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 147-151.
 • Show author(s) (2011). Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children. European Journal of Health Law. 43-54.
 • Show author(s) (2011). Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 281-301.
 • Show author(s) (2010). Europerisering av sosialretten - spredte tanker. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-133.
 • Show author(s) (2010). Europerisering av sosialretten. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-134.
 • Show author(s) (2009). Navnevalg, transkribering og menneskerettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 285-291.
 • Show author(s) (2008). Retten til å bli foreldre - går EMD for langt i sin dynamiske tolkingsstil? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 68-80.
 • Show author(s) (2008). Nyere avgjørelser fra EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 207-222.
 • Show author(s) (2008). Familieretten og utlendingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 223-225.
 • Show author(s) (2008). Barneverntjenestens rett til å sette i verk undersøkelsessak og foreldrenes rett til å angripe avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 276-282.
 • Show author(s) (2007). Rett til refusjon av utgifter etter kjønnsskifteoperasjon - EMD som fortolker av helseforsikringsvilkår. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 164-169.
 • Show author(s) (2007). Midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse - krav til saksbehandlingen og innholdet av avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 73-77.
 • Show author(s) (2007). Arverettslig diskriminering av barn født utenfor ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 243-247.
 • Show author(s) (2007). Antydninger om seksuelle overgrep i domspremissene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 317-323.
 • Show author(s) (2007). Adopsjon mot barnets eller foreldrenes vilje. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-242.
 • Show author(s) (2006). Statens ansvar ved internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 214-234.
 • Show author(s) (2006). Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jussens venner. 36-56.
 • Show author(s) (2006). Fratakelse av foreldreansvar etter straffedom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-298.
 • Show author(s) (2006). Arverettslig diskriminering av adoptivbarn - testamentstolking i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 299-308.
 • Show author(s) (2005). Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 59-71.
 • Show author(s) (2005). Avskjæring av samvær mellom søsken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 123-130.
 • Show author(s) (2005). Arve- og familierettslig diskriminering av barn utrenfor ekteskap og deres fedre og høring av barn i familierettstvister. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 198-213.
 • Show author(s) (2004). Menneskerettslige krav ved behandlig av barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 58-68.
 • Show author(s) (2004). Gjennomføring og opprettholdelse av omsorgsovertakelse ved mistanke om seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 129-141.
 • Show author(s) (2003). Omsorgsovertakelse av nyfødt barn og etterfølgende samtykke til adopsjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 213-223.
 • Show author(s) (2003). Omsorgsovertakelse av barn fra foreldre med psykiske problemer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 63-69.
 • Show author(s) (2003). Forholdet mellom mor og barn under gjennomføring av fengselsopphold ("Kvinnefengsel-saken"). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 134-141.
Report
 • Show author(s) (2017). Kunnskapsgrunnlag for arbeid med trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner: Grunnlag for faglige anbefalinger. .
 • Show author(s) (2016). Helsetenester i barneverninstitusjonar. .
 • Show author(s) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. 2. 2. .
 • Show author(s) (2009). Barnekonvensjonen art. 7. Barns rett til å kjenne sitt opphav og knytte rettslige bånd til primære omsorgspersoner. .
 • Show author(s) (2008). Overordnete rettslige normer – hvilke skranker setter menneskerettighetene? .
Lecture
 • Show author(s) (2021). European Court of Human Rights on Child Protection & Children's Rights.
 • Show author(s) (2016). Taking custody in the best interest of the child?
 • Show author(s) (2016). Measuring Child Rights in Norway.
 • Show author(s) (2016). Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet.
 • Show author(s) (2016). Barnevernet: kidnapping eller beskyttelse?
 • Show author(s) (2015). Provision of health services to irregular migrants in Norway - Presentation of the PROVIR-project.
 • Show author(s) (2015). I Norge, men utenfor velferdsstaten– Om irregulære migranters rett til helsetjenester.
 • Show author(s) (2014). Velferdsytelser til irregulære migranter (IRM).
 • Show author(s) (2014). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3.
 • Show author(s) (2014). Kommentar til plenumsdommene i Høyesterett (Rt. 2012 s. 1985 og s. 2039).
 • Show author(s) (2014). FNs konvensjon om barnets rettigheter - aktuelle utfordringer.
 • Show author(s) (2013). Ongoing reform of the Norwegian Adoption Act.
 • Show author(s) (2013). EMK artikkel 8 i utlendingssaker - noen utvalgte problemstillinger.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2021). Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
 • Show author(s) (2016). Tale eller tie? Taushetsplikt i hverdagen.
 • Show author(s) (2016). Tale eller tie. Taushetsplikt i hverdagen.
 • Show author(s) (2014). Helsehjelp til papirløse.
 • Show author(s) (2013). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2013). Juridiske aspekter ved narkotika.
 • Show author(s) (2013). Avtalt tvang - helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4.
 • Show author(s) (2013). Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
 • Show author(s) (2013). (In)habilitet til kommunalforvaltningen - med særlig blikk på skatteinnkreving.
 • Show author(s) (2012). Virker tvang overfor rusmiddelavhengige?
 • Show author(s) (2012). Velferdsytelser til irregulære migranter – (menneske)rettslige forpliktelser.
 • Show author(s) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk, norske erfaringer.
 • Show author(s) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2012). Trenger vi grunnlovsrevisjon.
 • Show author(s) (2012). Kan forskrifter råtne?
 • Show author(s) (2012). Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten: et utvalg.
 • Show author(s) (2012). Har irregulære migranter rett til helsetjenester?
 • Show author(s) (2012). FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Show author(s) (2012). FNs barnekonvensjon.
 • Show author(s) (2011). Velferdsytelser til irregulære migranter (IRM)- En oversikt over rettslige aspekter i PROVIR.
 • Show author(s) (2011). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2011). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2011). Heroinassistert behandling - rettslige implikasjoner.
 • Show author(s) (2011). FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - dagsaktuelle utfordringer i barneverntjenesten.
 • Show author(s) (2010). Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i en fremtidig revidert grunnlov - Spredte tanker.
 • Show author(s) (2010). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Show author(s) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige - Sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a.
 • Show author(s) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige - 17 (14) år med LOST/sotjl. §§ 6-2 til 6-3.
 • Show author(s) (2010). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk - Sotjl. (LOST) § 6§ 6-2 til 6-3.
 • Show author(s) (2010). Gjennomføring av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven (sotjl.) kap. 6 - Hvem bestemmer hva?
 • Show author(s) (2010). Gjennomføring av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven (sotjl.) kap. 6.
 • Show author(s) (2010). Gjennomføring av opphold etter sosialtjenesteloven kap. 6 - med vekt på tvangsvedtak.
 • Show author(s) (2010). FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) - aktuelle utfordringer.
 • Show author(s) (2010). FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) - aktuelle rettslige utfordringer.
 • Show author(s) (2010). Bruk av tvang på dobbeltdiagnosepasienter – når, hvorfor og hvordan?
 • Show author(s) (2010). Barns rettigheter i lys av Barnekonvensjonen - utvalgte problemstillinger med vekt på barnets beste som grunnprinsipp.
 • Show author(s) (2010). Barns rett til deltakelse - FNs barnekonvensjon art. 12.
 • Show author(s) (2010). Barnets rettigheter på barnets premisser.
 • Show author(s) (2009). Tvangsomsorg - Overordnete perspektiver.
 • Show author(s) (2009). Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige.
 • Show author(s) (2009). Tvangsbruk innen psykisk helsevern - Prinsipielle og dagsaktuelle diskusjoner.
 • Show author(s) (2009). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2009). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2009). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2009). Tvang og frivillighet i behandlingen av gravide rusmiddelavhengige.
 • Show author(s) (2009). FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK)- Aktuelle utfordringer.
 • Show author(s) (2009). FNs barnekonvensjon - Utfordringer for norsk rett.
 • Show author(s) (2009). Det etiske fundament for tvangsinnleggelse.
 • Show author(s) (2009). Barnets rettigheter på barnets premisser - Utvalgte utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
 • Show author(s) (2006). Nasjonale retningslinjer for hvem? Juridiske betraktninger.
 • Show author(s) (2006). "Tvangsinnleggelser fra et juridisk perspektiv" og "Praktisering av regelverket om bruk av tvang".
 • Show author(s) (2004). Tvangsinnleggelse etter sosialtjenesteloven.
 • Show author(s) (2004). Narkomane og menneskerettigheter.
 • Show author(s) (2002). Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere.
Academic lecture
 • Show author(s) (2015). Provision of health services to irregular migrants in Scandinavia.
 • Show author(s) (2014). Precarious inclusion: Provision of welfare to irregular migrants in Norway.
 • Show author(s) (2013). Incorporation of a "living instrument" - United Nations Convention on the Rights of the Child in Norwegian Law.
 • Show author(s) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Show author(s) (2012). Provision of welfare services to irregular migrants.
 • Show author(s) (2012). Menneskerettigheter i norsk forvaltningsrett.
 • Show author(s) (2012). Fra forfatningsstat til velferdsstat: Konstitusjonelt vern av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
 • Show author(s) (2011). Regulation of Welfare to Irregular Migrants: A Multi-Level Approach.
 • Show author(s) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige - Sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a.
 • Show author(s) (2010). The impact of the Biomedicine Convention in Norway.
 • Show author(s) (2010). Health care and social services to children who are irregular immigrants.
 • Show author(s) (2010). Detention of pregnant alcoholics and drug addicts - Nordic perspectives.
 • Show author(s) (2010). Deprivation of liberty of pregnant women to protect the foetus - Nordic perspectives.
 • Show author(s) (2010). Avskjæring av domstolskontroll med forvaltningavgjørelser ("endelighetsklausuler").
 • Show author(s) (2004). Tvangsregler i velferdsretten - systematiske fellestrekk?
 • Show author(s) (2004). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Show author(s) (2004). Tvang overfor rusmiddelmisbrukere. Kan det forsvares? Er det lurt?
 • Show author(s) (2004). Det biologiske prinsipp - Sett fra Strasbourg.
 • Show author(s) (2003). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Show author(s) (2003). En innføring i menneskerettigheter.
 • Show author(s) (2003). Domsskriving.
 • Show author(s) (2002). Statsforfatningsrett.
 • Show author(s) (2002). Prosjektfremleggelse; Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Show author(s) (2002). Forvaltningsrett og behandling for forliksrådet.
 • Show author(s) (2001). 1) Forvaltningsklage 2) Behandling i forliksrådet.
Editorial
 • Show author(s) (2015). Forslag til ny adopsjonslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • Show author(s) (2011). Barnekomiteens kritikk av Norge. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Book review
 • Show author(s) (2012). Anneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 373-378.
 • Show author(s) (2012). Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rettslige dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 954-961.
 • Show author(s) (2011). Torunn E. Kvisberg, Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring (Gyldendal 2009), LoR 2011 s. 174-177. Lov og Rett. 174-177.
 • Show author(s) (2011). Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 954-961.
 • Show author(s) (2010). Barnevernloven med kommentarer: Bokanmeldelse. Lov og Rett. 102-104.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2019). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2019). Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge.
 • Show author(s) (2015). Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2015). Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) (2013). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2016). Medical Law – Norway.
 • Show author(s) (2014). Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang.
 • Show author(s) (2009). Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
 • Show author(s) (2007). Detention of alcoholics or drug addicts - The Norwegian Social Services Act sections 6-2 to 6-3.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Rettsliggjøring av rusfeltet. Rus & samfunn. 28-31.
 • Show author(s) (2009). Tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere – norske erfaringer. Stof. 38-42.
Feature article
 • Show author(s) (2007). Tvingende nødvendighet. Bergens Tidende. 13-13.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Kommunale forhåndstilsagn. En analyse av adgangen til og rettsvirkningen av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.
 • Show author(s) (2005). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3.
Interview
 • Show author(s) (2022). Norsk jussutdanning er knapt til å kjenne igjen.
 • Show author(s) (2004). Narkomane og menneskerettigheter (intervju).
 • Show author(s) (2004). Hvem bestemmer over kroppen?
 • Show author(s) (2001). Når det offentlige må bruke makt.
Programme participation
 • Show author(s) (2003). Debatt om grunnloven.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Praksis fra EMD på barnevernsfeltet. 25 pages.
 • Show author(s) (2023). Konvensjonsrettighetene som grunnlovsrettigheter. 26 pages.
 • Show author(s) (2023). Implementation of Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Norway. 23 pages.
 • Show author(s) (2021). Medical Liability: Comparing Compensation Systems. 43 pages.
 • Show author(s) (2020). Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach. 10 pages.
 • Show author(s) (2019). Utvidet domstolskontroll med forvaltningsvedtak - et spørsmål om ugyldighet? 29 pages.
 • Show author(s) (2019). Statsretten. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). Introduction: Implementing Child Rights. 27 pages.
 • Show author(s) (2019). Incorporating the Convention in Norwegian Law. 31 pages.
 • Show author(s) (2019). Forholdsmessighetsvurderinger som rettskildeprinsipp? 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Discriminating against children. 22 pages.
 • Show author(s) (2019). Country Report: Norway. 27 pages.
 • Show author(s) (2018). Ulike tvangsbegrep i norsk velferdsrett. 23 pages.
 • Show author(s) (2018). Article 70. Equal treatment of men and women. 8 pages.
 • Show author(s) (2018). Article 69 - Equal pay for equal work. 7 pages.
 • Show author(s) (2017). Convergence and divergence in patients´rights. 14 pages.
 • Show author(s) (2017). Bør lovgivningen være »etisk»? – Om bruk av referanser til etiske normer i norsk lovspråk. 14 pages.
 • Show author(s) (2016). Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 25 pages.
 • Show author(s) (2016). Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 37 pages.
 • Show author(s) (2016). Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 450 pages.
 • Show author(s) (2016). Forskning på personopplysninger uten pasientens samtykke. 17 pages.
 • Show author(s) (2016). FNs barnekonvensjon i Høyesterett. 15 pages.
 • Show author(s) (2015). Tilgang til velferdstjenester for irregulære migranter etter det norske regelverket. 21 pages.
 • Show author(s) (2015). Forholdsmessighetsvurderinger ved velferdsrettslige tvangsinngrep. 28 pages.
 • Show author(s) (2015). Avslutning. 33 pages.
 • Show author(s) (2013). Straffansvar og straffeforfølging av humanitære hjelpere ved ulovlig opphold. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser? 13 pages.
 • Show author(s) (2012). Detention of Pregnant Woman to Protect the Foetus - Nordic Perspectives. 23 pages.
 • Show author(s) (2010). Tvangens grenser og muligheter. 32 pages.
 • Show author(s) (2010). Fylkesnemndsundersøkelsen. 29 pages.
 • Show author(s) (2009). Forfatningsretten. 39 pages.
 • Show author(s) (2007). EMD som håndhever av Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Sensorveiledning - høst 2000. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Hvem dømmer i valgtvister? 15 pages.
 • Show author(s) (1998). Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven. 16 pages.
Foreword
 • Show author(s) (2013). Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.
Introduction
 • Show author(s) (2015). Innledning. 13-25.
 • Show author(s) (2010). Innledning. 15-41.
Chapter
 • Show author(s) (2016). Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 299-317. In:
  • Show author(s) (2016). Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 

Education: 2005

University of Bergen, Faculty of Law (Dr. jur.)

 

1995

University of Bergen, Faculty of Law (Cand.jur.)

 Employment: 1996- Various positions faculty of law. From 2009 as professor.

2003- Ad hoc chairman («fylkesnemndsleder»), County Board for Social Affairs and Child Care (part time).

 

2005

Temporary judge («konstituert lagdommer»), High Court of Gulating.

 

2002

Temporary judge («konstituert tingrettsdommer»), District Court of Midhordland.

 

1999-2000

Deputy judge («dommerfullmektig»), District Court of Midhordland

Affiliations and current various positions:

 • Leader of the research school in law, University of Bergen.
 • Vice Chair of the European Association of Health Law (EAHL)
 • Member of the The Nordic Network for Research in Biomedical Law (chaired by Mette Hartlev)
 • Guest professor at Faculty of Law, Changchun University of Science and Technology, Jilin, China

Twitter