Home
Karl Harald Søvig's picture

Karl Harald Søvig

Dean
 • E-mailKarl.Sovig@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 33+47 906 36 856
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  655
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Biomedical law and social law, constitutional law and administrative law.

Lectures

- Provision of welfare to irregular migrants - a multilevel approach (lecture on Bergen Summer Research School 2011), Presentation to be found here

Books
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 pages. ISBN: 9788215031422.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge. 228 pages. ISBN: 9780367074630.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Medical Law – Norway. Wolters Kluwer. 145 pages. ISBN: 9789065449436.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Jacobsen, Christine M.; Søvig, Karl Harald. 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk. 280 pages. ISBN: 978-82-05-48425-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2014. Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. Gyldendal Juridisk. 283 pages. ISBN: 978-82-05-45073-8.
 • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. 223 pages. ISBN: 978-82-7960-044-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Tvang overfor rusmiddelavhengige - sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-2a. Fagbokforlaget. 476 pages. ISBN: 978-82-450-0354-3.
 • Søvig, Karl Harald. 1999. Tvang overfor gravide rusmiddelmisbrukere Sosialtjenesteloven § 6-2a. 134 pages. ISBN: 82-446-0665-7.
Journal articles
 • Søvig, Karl Harald. 2019. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2018. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 17: 227-246. doi: https://doi.org/10.18261
 • Kalokairinou, L; Howard, H. C.; Slokenberga, S.; Fisher, E.; Flatscher-Thöni, M.; Hartlev, M.; Hellemondt, R. Van; Juškevičius, J.; Kapelenska-Pregowska, J.; Kováč, P.; Lovrečić, L.; Nys, H.; de Paor, A.; Prudil, L.; Phillips, A.; Rial-Sebbag, E.; Romeo Casabona, C.M; Sándor, J.; Schuster, A.; Soini, S.; Søvig, Karl Harald; Stoffel, D.; Titma, T.; Trokanas, T.; Borry, P. 2017. Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics. 9: 117-132. doi: 10.1007/s12687-017-0344-2
 • Søvig, Karl Harald. 2017. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 106-132. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-02
 • Søvig, Karl Harald; Haukanes, Lill. 2017. Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 61-77. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-01-04
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2015. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-263.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Rettsliggjøring av rusfeltet. Rus & samfunn. 28-31.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2014. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 111-136.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Forslag til ny adopsjonslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Anneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 373-378.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Barnets beste ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 10: 147-151.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rettslige dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 23: 954-961.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Barnekomiteens kritikk av Norge. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 9: 1-4.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 4. 954-961.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 9: 281-301.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Torunn E. Kvisberg, Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring (Gyldendal 2009), LoR 2011 s. 174-177. Lov og Rett. 3. 174-177.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children. European Journal of Health Law. 18: 43-54. doi: 10.1163/157180911X549207
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Europerisering av sosialretten - spredte tanker. Nordisk socialrättslig tidskrift. 1: 113-133.
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Barnevernloven med kommentarer: Bokanmeldelse. Lov og Rett. 1-2. 102-104.
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Europerisering av sosialretten. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-134.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere – norske erfaringer. Stof. 14. 38-42.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Navnevalg, transkribering og menneskerettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4. 285-291.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Familieretten og utlendingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 223-225.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Barneverntjenestens rett til å sette i verk undersøkelsessak og foreldrenes rett til å angripe avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 6: 276-282.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Retten til å bli foreldre - går EMD for langt i sin dynamiske tolkingsstil? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 6: 68-80.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Nyere avgjørelser fra EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 207-222.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Arverettslig diskriminering av barn født utenfor ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 243-247.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Adopsjon mot barnets eller foreldrenes vilje. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 232-242.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Rett til refusjon av utgifter etter kjønnsskifteoperasjon - EMD som fortolker av helseforsikringsvilkår. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 164-169.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse - krav til saksbehandlingen og innholdet av avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 73-77.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Tvingende nødvendighet. Bergens Tidende. 13-13. Published 2007-11-06.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Antydninger om seksuelle overgrep i domspremissene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 317-323.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Arverettslig diskriminering av adoptivbarn - testamentstolking i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4: 299-308.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Fratakelse av foreldreansvar etter straffedom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4: 296-298.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Statens ansvar ved internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4: 214-234.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jussens venner. 41: 36-56.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Arve- og familierettslig diskriminering av barn utrenfor ekteskap og deres fedre og høring av barn i familierettstvister. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 198-213.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Avskjæring av samvær mellom søsken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3: 123-130.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 59-71.
 • Søvig, Karl Harald. 2004. Gjennomføring og opprettholdelse av omsorgsovertakelse ved mistanke om seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2: 129-141.
 • Søvig, Karl Harald. 2004. Menneskerettslige krav ved behandlig av barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2: 58-68.
 • Søvig, Karl Harald. 2003. Omsorgsovertakelse av nyfødt barn og etterfølgende samtykke til adopsjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1: 213-223.
 • Søvig, Karl Harald. 2003. Forholdet mellom mor og barn under gjennomføring av fengselsopphold ("Kvinnefengsel-saken"). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 134-141.
 • Søvig, Karl Harald. 2003. Omsorgsovertakelse av barn fra foreldre med psykiske problemer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 63-69.
Reports and theses
 • Engell, Thomas; Hagen, Kristine Amlund; Furre, Astrid; Engh-Hellesvik, Synne; Lillevik, Ole Greger; Strømgren, Børge; Søvig, Karl Harald; Ulset, Gro; Borgenvik, Jan Alfred; Stokvold, Øystein. 2017. Kunnskapsgrunnlag for arbeid med trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner: Grunnlag for faglige anbefalinger. Ekspertgruppe nedsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 55 pages.
 • Haukanes, Lill; Søvig, Karl Harald. 2016. Helsetenester i barneverninstitusjonar. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen. 128 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Barnekonvensjonen art. 7. Barns rett til å kjenne sitt opphav og knytte rettslige bånd til primære omsorgspersoner. Departenentenes servicesenter, Oslo. 10 pages.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Overordnete rettslige normer – hvilke skranker setter menneskerettighetene? Departementenes servicesenter, Oslo. 16 pages.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3.
Book sections
 • Holmøyvik, Eirik; Søvig, Karl Harald. 2019. Statsretten. §§ 6-11, pages 42-65. In:
  • Irgens-Jensen, Harald. 2019. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. 765 pages. ISBN: 978-82-15-03193-4.
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit Sissel Irene; Søvig, Karl Harald; Kirkebø, Tori Loven. 2019. Introduction: Implementing Child Rights. 1, pages 15-41. In:
  • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 pages. ISBN: 9788215031422.
 • Luhamaa, Katre; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Discriminating against children. Chapter 1, pages 1-22. In:
  • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge. 228 pages. ISBN: 9780367074630.
 • Søvig, Karl Harald. 2019. Forholdsmessighetsvurderinger som rettskildeprinsipp? Kap. 21, pages 568-587. In:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Søvig, Karl Harald. 2019. Utvidet domstolskontroll med forvaltningsvedtak - et spørsmål om ugyldighet? Del IV, kap. 2, pages 211-239. In:
  • Tøssebro, Henriette N. 2019. Ugyldighet i forvaltningsretten. 419 pages. ISBN: 978-82-15-03205-4.
 • Søvig, Karl Harald. 2019. Incorporating the Convention in Norwegian Law. Kapittel 11, pages 269-299. In:
  • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 pages. ISBN: 9788215031422.
 • Søvig, Karl Harald; Platou, Harald. 2019. Country Report: Norway. Chapter 16, pages 386-412. In:
  • Sauter, Wolf; Boertjens, Jos; van Manen, Johan; Mikkers, Misja. 2019. The Law and Policy of Healthcare Financing: An International Comparison of Models and Outcomes. Edward Elgar Publishing. 456 pages. ISBN: 9781788115919.
 • Søvig, Karl Harald. 2018. Article 70. Equal treatment of men and women. Part II, pages 683-690. In:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 pages. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Søvig, Karl Harald. 2018. Ulike tvangsbegrep i norsk velferdsrett. 2, pages 35-57. In:
  • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 pages. ISBN: 9788245019827.
 • Søvig, Karl Harald. 2018. Article 69 - Equal pay for equal work. Part II, pages 677-683. In:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 pages. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Søvig, Karl Harald. 2017. Bør lovgivningen være »etisk»? – Om bruk av referanser til etiske normer i norsk lovspråk. Kapittel, pages 261-274. In:
  • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne. 2017. Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. 415 pages. ISBN: 978-87-619-3854-1.
 • Søvig, Karl Harald. 2017. Convergence and divergence in patients´rights. Chapter III, pages 35-48. In:
  • Exter, André. 2017. Cross-border health care and Eureopean Union law. 245 pages. ISBN: 978-90-9030461-8.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 20, pages 341-357. In:
  • Sutherland, Elaine E.; Macfarlane, Lesley-Anne. 2016. Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Cambridge University Press. 450 pages. ISBN: 9781107158252.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 3, pages 40-64. In:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 pages. ISBN: 9780190459567.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. FNs barnekonvensjon i Høyesterett. Bidrag, pages 533-547. In:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 pages. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Opptrykk av artikkel, pages 299-317. In:
  • Kjellevold, Alice. 2016. Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. 347 pages. ISBN: 9788245011241.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Kap. 10, pages 173-209. In:
  • Kjellevold, Alice. 2016. Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. 347 pages. ISBN: 9788245011241.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Forskning på personopplysninger uten pasientens samtykke. Artikkel, pages 481-497. In:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 pages. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Avslutning. Kap. 11, pages 319-351. In:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Innledning. Kap. 1, pages 13-25. In:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Tilgang til velferdstjenester for irregulære migranter etter det norske regelverket. Kap. 2, pages 48-68. In:
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Jacobsen, Christine M.; Søvig, Karl Harald. 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk. 280 pages. ISBN: 978-82-05-48425-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger ved velferdsrettslige tvangsinngrep. Kap. 10, pages 291-318. In:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Søvig, Karl Harald. 2013. Straffansvar og straffeforfølging av humanitære hjelpere ved ulovlig opphold. Kapittel, pages 156-172. In:
  • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas; Aas, Katja Franko. 2013. Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. 295 pages. ISBN: 9788215021324.
 • Søvig, Karl Harald. 2013. Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser? Kapittel, pages 705-717. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. Hilsen (forord), pages 13-14. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Detention of Pregnant Woman to Protect the Foetus - Nordic Perspectives. Kapittel, pages 158-180. In:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 pages. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2010. Avslutning. Avslutning, pages 248-279. In:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2010. Innledning. Innledning, pages 15-41. In:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Fylkesnemndsundersøkelsen. 3, pages 81-109. In:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Forfatningsretten. §6-§12, pages 46-84. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 pages. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. EMD som håndhever av Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring. artikkel, pages 111-118. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Søvig, Karl Harald. 2002. Hvem dømmer i valgtvister? 625-639. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Søvig, Karl Harald. 2002. Sensorveiledning - høst 2000. 272-283. In:
  • Syse, Aslak; Kjønstad, Asbjørn. 2002. Velferdsrett III. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-30441-6.
 • Søvig, Karl Harald. 1998. Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven. 353-368. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications. This selection includes contributions in English or with a summary or abstract in English. For a full list, see http://www.uib.no/personer/Karl.Sovig)

• Karl Harald Søvig and Marit Skivenes, "Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases", in Elaine Sutherland and Lesley-Anne Barnes Macfarlane, Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Cambridge University Press 2016, pp. 341-357

• Karl Harald Søvig and Marit Skivenes, "Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children", in Kenneth Burns et al (eds.) Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems, Oxford University Press 2016, pp. 40-64

• Medical Law – Norway, in Internatinal Encyclopedia of Law (series editor Herman Nys), Wolters Kluwer 2016, 145 pp

• Detention of pregnant women to protect the foetus, in E. Rynning & M. Hartlev (eds.), Nordic Health Law in a European Context (Liber/Brill, 2011) pp. 158-180

• Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) p. 43-54

• Tvang overfor rusmiddelavhengige («Coercive measures against alcohol- an drug addicts» (Fagbokforlaget 2007, 476 pages) with a summary in English

 

 

 

Education: 2005

University of Bergen, Faculty of Law (Dr. jur.)

 

1995

University of Bergen, Faculty of Law (Cand.jur.)

 Employment: 1996- Various positions faculty of law. From 2009 as professor.

2003- Ad hoc chairman («fylkesnemndsleder»), County Board for Social Affairs and Child Care (part time).

 

2005

Temporary judge («konstituert lagdommer»), High Court of Gulating.

 

2002

Temporary judge («konstituert tingrettsdommer»), District Court of Midhordland.

 

1999-2000

Deputy judge («dommerfullmektig»), District Court of Midhordland

Affiliations and current various positions:

 • Leader of the research school in law, University of Bergen.
 • Vice Chair of the European Association of Health Law (EAHL)
 • Member of the The Nordic Network for Research in Biomedical Law (chaired by Mette Hartlev)
 • Guest professor at Faculty of Law, Changchun University of Science and Technology, Jilin, China

PROVIR: Provision of Welfare to 'Irregular Migrants'). Project funded by the Norwegian Research Council) chaired by dr. Christine M. Jacobsen at Stein Rokkan Centre for Social Studies (Uni Rokkan Centre).