Home
Karl Harald Søvig's picture

Karl Harald Søvig

Dean
 • E-mailKarl.Sovig@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 33+47 906 36 856
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  655
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Biomedical law and social law, constitutional law and administrative law.

Chair of the European Association of Health Law.

Guest professor, Changchun University of Science and Technology (2016-2019)

Selected publications. This selection includes contributions in English or with a summary or abstract in English. For a full list, see http://www.uib.no/personer/Karl.Sovig)

• Karl Harald Søvig, "Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach", in Imogen Goold et al (eds.), Hart Publishing 2020, p. 259-268 

• Søren Birkeland, John Baker, Titti Mattsson, Karl Harald Søvig and Frederik Alkier Gildberg, "Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion", Kritisk Juss 2020 p. 2-29. Open Access

• Karl Harald Søvig and Harald Platou, "Country Report: Norway", in Wolf Sauters et al (eds.), The Law and Policy of Healthcare Financing: An International Comparison of Models and Outcomes, Edward Elgar Publishing, 2019 p. 386-412.

• Marit Skivenes, Karl Harald Søvig and Malcolm Langford, "Children's Rights in Norway: An Implementation Paradox?", Universitetsforlaget 2019. Open Access 

• Marit Skivenes and Karl Harald Søvig (eds.), "Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child", Routlegde 2019

• L Kalokairinou et al, "Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape", Journal of Community Genetics, vol. 9, p. 117–132 (2018). Open Access.

• Karl Harald Søvig, "Article 69. Equal pay for equal work" and "Article 70. Equal treatment of men and women", in Finn Arnesen et al (eds.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary, Nomos 2018, p. 677-690

• Karl Harald Søvig and Marit Skivenes, "Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases", in Elaine Sutherland and Lesley-Anne Barnes Macfarlane, Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Cambridge University Press 2016, pp. 341-357

• Karl Harald Søvig and Marit Skivenes, "Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children", in Kenneth Burns et al (eds.) Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems, Oxford University Press 2016, pp. 40-64

• Medical Law – Norway, in Internatinal Encyclopedia of Law (series editor Herman Nys), Wolters Kluwer 2016, 145 pp

• Detention of pregnant women to protect the foetus, in E. Rynning & M. Hartlev (eds.), Nordic Health Law in a European Context (Liber/Brill, 2011) pp. 158-180

• Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) p. 43-54

• Tvang overfor rusmiddelavhengige («Coercive measures against alcohol- an drug addicts» (Fagbokforlaget 2007, 476 pages) with a summary in English

 

Textbook
 • 1999. Tvang overfor gravide rusmiddelmisbrukere Sosialtjenesteloven § 6-2a. Kommuneforlaget.
Academic article
 • 2020. Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion. Kritisk juss.
 • 2019. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2018. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 227-246.
 • 2017. Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics. 117-132.
 • 2017. Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 61-77.
 • 2017. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 106-132.
 • 2016. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2015. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-263.
 • 2015. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2014. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 111-136.
 • 2012. Barnets beste ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 147-151.
 • 2011. Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children. European Journal of Health Law. 43-54.
 • 2011. Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 281-301.
 • 2010. Europerisering av sosialretten - spredte tanker. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-133.
 • 2010. Europerisering av sosialretten. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-134.
 • 2009. Navnevalg, transkribering og menneskerettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 285-291.
 • 2008. Retten til å bli foreldre - går EMD for langt i sin dynamiske tolkingsstil? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 68-80.
 • 2008. Nyere avgjørelser fra EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 207-222.
 • 2008. Familieretten og utlendingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 223-225.
 • 2008. Barneverntjenestens rett til å sette i verk undersøkelsessak og foreldrenes rett til å angripe avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 276-282.
 • 2007. Rett til refusjon av utgifter etter kjønnsskifteoperasjon - EMD som fortolker av helseforsikringsvilkår. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 164-169.
 • 2007. Midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse - krav til saksbehandlingen og innholdet av avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 73-77.
 • 2007. Arverettslig diskriminering av barn født utenfor ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 243-247.
 • 2007. Antydninger om seksuelle overgrep i domspremissene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 317-323.
 • 2007. Adopsjon mot barnets eller foreldrenes vilje. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-242.
 • 2006. Statens ansvar ved internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 214-234.
 • 2006. Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jussens venner. 36-56.
 • 2006. Fratakelse av foreldreansvar etter straffedom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-298.
 • 2006. Arverettslig diskriminering av adoptivbarn - testamentstolking i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 299-308.
 • 2005. Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 59-71.
 • 2005. Avskjæring av samvær mellom søsken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 123-130.
 • 2005. Arve- og familierettslig diskriminering av barn utrenfor ekteskap og deres fedre og høring av barn i familierettstvister. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 198-213.
 • 2004. Menneskerettslige krav ved behandlig av barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 58-68.
 • 2004. Gjennomføring og opprettholdelse av omsorgsovertakelse ved mistanke om seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 129-141.
 • 2003. Omsorgsovertakelse av nyfødt barn og etterfølgende samtykke til adopsjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 213-223.
 • 2003. Omsorgsovertakelse av barn fra foreldre med psykiske problemer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 63-69.
 • 2003. Forholdet mellom mor og barn under gjennomføring av fengselsopphold ("Kvinnefengsel-saken"). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 134-141.
Report
 • 2020. NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. 2020: 3. 2020: 3. .
 • 2017. Kunnskapsgrunnlag for arbeid med trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner: Grunnlag for faglige anbefalinger. .
 • 2016. Helsetenester i barneverninstitusjonar. .
 • 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. 2. 2. .
 • 2009. Barnekonvensjonen art. 7. Barns rett til å kjenne sitt opphav og knytte rettslige bånd til primære omsorgspersoner. .
 • 2008. Overordnete rettslige normer – hvilke skranker setter menneskerettighetene? .
Lecture
 • 2016. Taking custody in the best interest of the child?
 • 2016. Measuring Child Rights in Norway.
 • 2016. Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet.
 • 2016. Barnevernet: kidnapping eller beskyttelse?
 • 2015. Provision of health services to irregular migrants in Norway - Presentation of the PROVIR-project.
 • 2015. I Norge, men utenfor velferdsstaten– Om irregulære migranters rett til helsetjenester.
 • 2014. Velferdsytelser til irregulære migranter (IRM).
 • 2014. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3.
 • 2014. Kommentar til plenumsdommene i Høyesterett (Rt. 2012 s. 1985 og s. 2039).
 • 2014. FNs konvensjon om barnets rettigheter - aktuelle utfordringer.
 • 2013. Ongoing reform of the Norwegian Adoption Act.
 • 2013. EMK artikkel 8 i utlendingssaker - noen utvalgte problemstillinger.
Popular scientific lecture
 • 2016. Tale eller tie? Taushetsplikt i hverdagen.
 • 2016. Tale eller tie. Taushetsplikt i hverdagen.
 • 2014. Helsehjelp til papirløse.
 • 2013. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2013. Juridiske aspekter ved narkotika.
 • 2013. Avtalt tvang - helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4.
 • 2013. Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
 • 2013. (In)habilitet til kommunalforvaltningen - med særlig blikk på skatteinnkreving.
 • 2012. Virker tvang overfor rusmiddelavhengige?
 • 2012. Velferdsytelser til irregulære migranter – (menneske)rettslige forpliktelser.
 • 2012. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk, norske erfaringer.
 • 2012. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2012. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2012. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2012. Trenger vi grunnlovsrevisjon.
 • 2012. Kan forskrifter råtne?
 • 2012. Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten: et utvalg.
 • 2012. Har irregulære migranter rett til helsetjenester?
 • 2012. FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • 2012. FNs barnekonvensjon.
 • 2011. Velferdsytelser til irregulære migranter (IRM)- En oversikt over rettslige aspekter i PROVIR.
 • 2011. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2011. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2011. Heroinassistert behandling - rettslige implikasjoner.
 • 2011. FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - dagsaktuelle utfordringer i barneverntjenesten.
 • 2010. Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i en fremtidig revidert grunnlov - Spredte tanker.
 • 2010. Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige - Sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a.
 • 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige - 17 (14) år med LOST/sotjl. §§ 6-2 til 6-3.
 • 2010. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk - Sotjl. (LOST) § 6§ 6-2 til 6-3.
 • 2010. Gjennomføring av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven (sotjl.) kap. 6 - Hvem bestemmer hva?
 • 2010. Gjennomføring av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven (sotjl.) kap. 6.
 • 2010. Gjennomføring av opphold etter sosialtjenesteloven kap. 6 - med vekt på tvangsvedtak.
 • 2010. FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) - aktuelle utfordringer.
 • 2010. FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) - aktuelle rettslige utfordringer.
 • 2010. Bruk av tvang på dobbeltdiagnosepasienter – når, hvorfor og hvordan?
 • 2010. Barns rettigheter i lys av Barnekonvensjonen - utvalgte problemstillinger med vekt på barnets beste som grunnprinsipp.
 • 2010. Barns rett til deltakelse - FNs barnekonvensjon art. 12.
 • 2010. Barnets rettigheter på barnets premisser.
 • 2009. Tvangsomsorg - Overordnete perspektiver.
 • 2009. Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige.
 • 2009. Tvangsbruk innen psykisk helsevern - Prinsipielle og dagsaktuelle diskusjoner.
 • 2009. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2009. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2009. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2009. Tvang og frivillighet i behandlingen av gravide rusmiddelavhengige.
 • 2009. FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK)- Aktuelle utfordringer.
 • 2009. FNs barnekonvensjon - Utfordringer for norsk rett.
 • 2009. Det etiske fundament for tvangsinnleggelse.
 • 2009. Barnets rettigheter på barnets premisser - Utvalgte utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
 • 2006. Nasjonale retningslinjer for hvem? Juridiske betraktninger.
 • 2006. "Tvangsinnleggelser fra et juridisk perspektiv" og "Praktisering av regelverket om bruk av tvang".
 • 2004. Tvangsinnleggelse etter sosialtjenesteloven.
 • 2004. Narkomane og menneskerettigheter.
 • 2002. Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere.
Academic lecture
 • 2015. Provision of health services to irregular migrants in Scandinavia.
 • 2014. Precarious inclusion: Provision of welfare to irregular migrants in Norway.
 • 2013. Incorporation of a "living instrument" - United Nations Convention on the Rights of the Child in Norwegian Law.
 • 2012. Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • 2012. Provision of welfare services to irregular migrants.
 • 2012. Menneskerettigheter i norsk forvaltningsrett.
 • 2012. Fra forfatningsstat til velferdsstat: Konstitusjonelt vern av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
 • 2011. Regulation of Welfare to Irregular Migrants: A Multi-Level Approach.
 • 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige - Sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a.
 • 2010. The impact of the Biomedicine Convention in Norway.
 • 2010. Health care and social services to children who are irregular immigrants.
 • 2010. Detention of pregnant alcoholics and drug addicts - Nordic perspectives.
 • 2010. Deprivation of liberty of pregnant women to protect the foetus - Nordic perspectives.
 • 2010. Avskjæring av domstolskontroll med forvaltningavgjørelser ("endelighetsklausuler").
 • 2004. Tvangsregler i velferdsretten - systematiske fellestrekk?
 • 2004. Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • 2004. Tvang overfor rusmiddelmisbrukere. Kan det forsvares? Er det lurt?
 • 2004. Det biologiske prinsipp - Sett fra Strasbourg.
 • 2003. Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • 2003. En innføring i menneskerettigheter.
 • 2003. Domsskriving.
 • 2002. Statsforfatningsrett.
 • 2002. Prosjektfremleggelse; Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • 2002. Forvaltningsrett og behandling for forliksrådet.
 • 2001. 1) Forvaltningsklage 2) Behandling i forliksrådet.
Editorial
 • 2015. Forslag til ny adopsjonslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • 2011. Barnekomiteens kritikk av Norge. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Book review
 • 2012. Anneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 373-378.
 • 2012. Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rettslige dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 954-961.
 • 2011. Torunn E. Kvisberg, Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring (Gyldendal 2009), LoR 2011 s. 174-177. Lov og Rett. 174-177.
 • 2011. Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 954-961.
 • 2010. Barnevernloven med kommentarer: Bokanmeldelse. Lov og Rett. 102-104.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget.
 • 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge.
 • 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget.
 • 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk.
 • 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • 2016. Medical Law – Norway.
 • 2014. Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang.
 • 2009. Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
 • 2007. Detention of alcoholics or drug addicts - The Norwegian Social Services Act sections 6-2 to 6-3.
Popular scientific article
 • 2015. Rettsliggjøring av rusfeltet. Rus & samfunn. 28-31.
 • 2009. Tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere – norske erfaringer. Stof. 38-42.
Feature article
 • 2007. Tvingende nødvendighet. Bergens Tidende. 13-13.
Doctoral dissertation
 • 2016. Kommunale forhåndstilsagn. En analyse av adgangen til og rettsvirkningen av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.
 • 2005. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3.
Interview
 • 2004. Narkomane og menneskerettigheter (intervju).
 • 2004. Hvem bestemmer over kroppen?
 • 2001. Når det offentlige må bruke makt.
Programme participation
 • 2003. Debatt om grunnloven.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach. 10 pages.
 • 2019. Utvidet domstolskontroll med forvaltningsvedtak - et spørsmål om ugyldighet? 29 pages.
 • 2019. Statsretten. 24 pages.
 • 2019. Introduction: Implementing Child Rights. 27 pages.
 • 2019. Incorporating the Convention in Norwegian Law. 31 pages.
 • 2019. Forholdsmessighetsvurderinger som rettskildeprinsipp? 20 pages.
 • 2019. Discriminating against children. 22 pages.
 • 2019. Country Report: Norway. 27 pages.
 • 2018. Ulike tvangsbegrep i norsk velferdsrett. 23 pages.
 • 2018. Article 70. Equal treatment of men and women. 8 pages.
 • 2018. Article 69 - Equal pay for equal work. 7 pages.
 • 2017. Convergence and divergence in patients´rights. 14 pages.
 • 2017. Bør lovgivningen være »etisk»? – Om bruk av referanser til etiske normer i norsk lovspråk. 14 pages.
 • 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 25 pages.
 • 2016. Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 37 pages.
 • 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 450 pages.
 • 2016. Forskning på personopplysninger uten pasientens samtykke. 17 pages.
 • 2016. FNs barnekonvensjon i Høyesterett. 15 pages.
 • 2015. Tilgang til velferdstjenester for irregulære migranter etter det norske regelverket. 21 pages.
 • 2015. Forholdsmessighetsvurderinger ved velferdsrettslige tvangsinngrep. 28 pages.
 • 2015. Avslutning. 33 pages.
 • 2013. Straffansvar og straffeforfølging av humanitære hjelpere ved ulovlig opphold. 17 pages.
 • 2013. Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser? 13 pages.
 • 2012. Detention of Pregnant Woman to Protect the Foetus - Nordic Perspectives. 23 pages.
 • 2010. Fylkesnemndsundersøkelsen. 29 pages.
 • 2010. Avslutning. 32 pages.
 • 2009. Forfatningsretten. 39 pages.
 • 2007. EMD som håndhever av Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring. 8 pages.
 • 2002. Sensorveiledning - høst 2000. 12 pages.
 • 2002. Hvem dømmer i valgtvister? 15 pages.
 • 1998. Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven. 16 pages.
Foreword
 • 2013. Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.
Introduction
 • 2015. Innledning. 13-25.
 • 2010. Innledning. 15-41.
Chapter
 • 2016. Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 299-317. In:
  • 2016. Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 

Education: 2005

University of Bergen, Faculty of Law (Dr. jur.)

 

1995

University of Bergen, Faculty of Law (Cand.jur.)

 Employment: 1996- Various positions faculty of law. From 2009 as professor.

2003- Ad hoc chairman («fylkesnemndsleder»), County Board for Social Affairs and Child Care (part time).

 

2005

Temporary judge («konstituert lagdommer»), High Court of Gulating.

 

2002

Temporary judge («konstituert tingrettsdommer»), District Court of Midhordland.

 

1999-2000

Deputy judge («dommerfullmektig»), District Court of Midhordland

Affiliations and current various positions:

 • Leader of the research school in law, University of Bergen.
 • Vice Chair of the European Association of Health Law (EAHL)
 • Member of the The Nordic Network for Research in Biomedical Law (chaired by Mette Hartlev)
 • Guest professor at Faculty of Law, Changchun University of Science and Technology, Jilin, China
Documents 

Twitter