Home
PROBE

Vancouver-reglene

I forarbeidene til Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning adresserer en hvordan Vancouver-reglene er å tolke i Norge.

Main content

 

Ot.prp. nr. 58 (2005-2006)  

Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning 


3.5.6  Vancouver-reglene

(Utsnitt fra og med 3. avsnitt, 2. setning)

For å bli regnet som medforfatter, må en forsker ha bidratt vesentlig til

a) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data,

b) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet

c) godkjenning av endelig manuskriptversjon.

Alle tre betingelser må være oppfylt. Arbeid med for eksempel innsamling av data eller generell veiledning er ikke nok i seg selv. Hver medforfatter må ha bidratt tilstrekkelig til å kunne ta offentlig ansvar for passende («appropriate») deler av innholdet. Dette innebærer at ikke alle medforfattere behøver å bidra like mye på alle områder, men at de må bidra på og ta ansvar for områder de skal kreditteres for. Reglene tilrår at forfatterne skal beskrive hver enkelts bidrag. Alle andre som har bidratt, men uten å tilfredsstille kravene til medforfatterskap, skal nevnes under «takk til» («acknowledgements») eller på andre måter.

Se denne linken for å komme til relevant side på regjeringen.no