Hjem
Dyreavdelingen
Avl av forsøksdyr

Avl av forsøksdyr ved UiB

Dyreavdelingen har spesielle retningslinjer for forsøk som innebære at dyrene må avles lokalt ved Dyreavdelingen

 • Krav til innmelding av prosjektet til DyreavdelingenK1 innen 14 dager etter at finansiering av prosjekt foreligger
 • Krav til prosjektplan for gjennomføring av prosjekt inklusiv avslutning
 • Dyr som ikke kan skaffes kommersielt skal gis prioritet
 • Prosjektleder må være fast vitenskapelig ansatt ved UiB
 • Gyldig godkjenning i FOTS for avl + minst ett konkret prosjekt godkjent i FOTS
 • Godkjenning/melding fra GMO myndigheter
 • Dokumentere plan for etterlevelse av 3R i avl

Andre opplysninger vi behøver

For å kunne planlegge ressursbehov er det en rekke opplysninger Dyreavdelingen trenger

 • Hvilken generasjon er dyrene som mottas?
 • Hva er bakgrunnsstammen(e)?
 • Er stammen kongén? (Dvs. >99,99% homozygote)
 • Hvor mange avlspar kan det antas står oppstallet til enhver tid?
 • Til hvilken alder regnes dyrene i denne stammen for å være fertile?
 • Hvor store kull kan man regne med at vil bli født?
 • Hvilket avlsoppsett ønsker dere å benytte? (het x wt, het x het, het x hom, hom x hom, evt. andre)
 • Forventes det tidlig død av barn (før fravenning fra mor)
 • Kan bærere av mutasjonen gjenkjennes fenotypisk på noe tidspunkt? Evt. når og hvordan?
 • Hvor stor % andel blir født med uønsket genotype?
 • Beskrivelse av transgen/mutasjon (KO/KI, floxet, cre, ny allelevariant el.)?
 • Dersom relevant, navngi alle relevante alleler av genet!
 • Er mutasjonen/transgenet recessivt, dominant, semi-dominant eller additivt?
 • Dersom kjent, hvor er mutasjonens/transgenets lokasjon? (plassering i genomet eller evt. dersom det er mitokondrielt)
 • Er mutasjonen/transgenet kjønnsspesifikt?
 • Foreligger det alleree en fenotypekarakterisering av disse dyrene i henhold til EU kommisjonens direktiv
 • Har dyrene en kjent patogen fenotype og krever dyrene særlig oppfølging? – Hvis ja – gjelder dette også for heterozygoter og andre krysninger
 • Vil dyr bli syke eller dø tidlig på grunn av stammens egenskaper/mutasjoner?
 • Er stammen immundefekt? Kreves det spesielle inneslutningstiltak?
 • Skal stammen rederiveres?