Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
FoFs organisering

Ledelse og organisasjon

Styringsstrukturen ved Institutt for filosofi og førstsemesterstudier:

Innhold

Ledelsen

Instituttledelsen


Instituttet ledes av instituttleder Reidar Lie, som er ansatt på åremål for perioden 2015-2019. Administrativ leder er Steinar Thunestvedt.

I tillegg til instituttleder og administrasjonssjef består ledelsen av lederne for henholdsvis Forsknings - og formidlingsutvalget, Fagstudieutvalget og Utvalget for Examen philosophicum.

For perioden 2015 - 2019 består instituttledelsen av følgende personer:

Instituttleder:
Reidar Lie
Tlf. +47 55589437
E-post: reidar.lie@uib.no

Administrasjonssjef:
Steinar Thunestvedt
Tlf. +47 55582384
E-post:steinar.thunestvedt@uib.no

Forsknings-og formidlingsutvalget:
Hallvard Fossheim (leder)
+47 55583009
E-post: hallvard.fossheim@uib.no

Fagstudieutvalget:
Ole Martin Skilleås (leder)
Tlf. +47 55583277
E-post: ole.skilleas@uib.no

Utvalget for Examen philosophicum:
Vibeke Tellmann (leder)
Tlf. +47 55588820
E-post: vibeke.tellmann@uib.no

Instituttrådet

 

Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker.

 

Det ledes av instituttleder Reidar Lie. Rådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
 • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. I rådet sitter det representanter fra både vitenskapelig ansatte, administrasjonen og studentene.

I inneværende periode (2017-2021) er rådet sammensatt slik:    

Fast vitenskapelig ansatte: Eivind Kolflaath, Vibeke Andrea Tellmann, Kevin Cahill, Alois Pichler, Mette Kristine Hansen (vara: 1.Carola Freiin von Villiez, 2. Rune J. Falch, 3. Gunnar Karlsen, 4. Anne Granberg, 5. Sorin Ioan Bangu, 6. Ole Martin Skilleås, 7. Richard Arnljot Sørli)


Midlertidig vitenskapelig ansatte: Pål Fjeldvig Antonsen (vara: 1. David Vogt, 2. Sveinung Sivertsen, 3. Jørgen Pedersen)


Administrativt ansatte: Ståle Melve (vara: 1. Deirdre Smith, 2. Henrik Dalstø, 3. Kirsten Bang)


Studenter: Jay van der Vlist, Matthew Coffay, Twisha Mukherjee (vara: 1. Øyvind Tveit, 2. Arturo Vázquez, 3. Andreas Fjellanger, 4. Christer Hølestø, 5. Amalie Torkelsen Friis)


Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte samt studentene velges for et år av gangen.

Administrasjonssjefen er sekretær for rådet.

Protokoller fra instituttrådets møter kan lastes ned i PDF-format under "Vedlegg" på denne siden.

 

Protokoller/referater:

2019: 28. februar

2018: 11. januar, 8. mars, 24. mai, 4. oktober29. november

2017: 8. februar, 9. mars, 6. april, 7. september, 12. oktober, 9. november

2016: 21. januar, 3. mars, 28. april, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 8. desember,

2015: 22. januar, 5. mars, 16. april , 28. mai, 27. august, 14. oktober

2014: 23. januar, 27. februar, 15. mai, 4. september, 16. oktober

2013 (høst): 12. september, 10. oktober, 21. november

2013 (vår): 24. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 21. juni

2012: 19. januar, 23. februar, 26. april, 7. juni, 6. september, 11. oktober, 6. desember

2011: 10. februar, 10. mars, 7. april, 26. mai, 25. august, 29. september, 27. oktober, 24. november

2010: 25. januar. 22. februar, 22. mars, 26. april, 31. mai, 26. august, 9. september, 7. oktober, 4. november, 9. desember

2009: 25. januar, 7. september, 28. september, 19. oktober, 14. desember

Forsknings- og formidlingsutvalget

 

Forsknings- og formidlingsutvalget

Utvalget har et mangfold av oppgaver: Det skal bl. a. tilrettelegge for og holde oppsyn med instituttets forskerutdanning, identifisere og stimulere støtteverdige forskningsprosjekter, koordinere instituttets ulike forskningsgrupper, arrangere instituttseminarer og stimulere til formidlingsaktiviteter. De skal også gi innspill til den årlige forskningsmeldingen og forskerutdanningsmeldingen.

Forskningskoordinator professor Hallvard Fossheim er leder for utvaget, som i tillegg består av professor Espen Gamlund, postdoktor Julie Zahle, stipendiat Sveinung Sundfør Sivertsen. Rådgiver Ståle Melve er sekretær.

Utvalg for fagstudiet i filosofi

 

Utvalg for fagstudiet i filosofi


Fagstudieutvalget er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder undervisning og internasjonalisering ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie.
 

 • Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som:
 • Pensumendringer
 • Sammensetning av eksamenskommisjoner (masternivå)   
 • Løpende emne-/programevaluering  
 • Oppnevning av veiledere for mastergradsstudenter   
 • Avtaler om student- og lærerutveksling    
 • Planer for undervisningstilbudet i kommende semester    
 • Utdanningsmelding
 • Forberede (for instituttrådet) saker som angår oppretting, nedlegging eller endringer i studie- og emneplaner
 • Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede.


Utvalgets ledes av professor Ole Martin Skilleås, og består ellers av professor Ole Hjortland, førsteamanuensis Franz Knappik, og studentrepresentanten Carlota Salvador (vara: 1. Lily Agnes Kolltveit Ford, 2. Natalie Timland).  Rådgiver Ståle Melve er sekretær for utvalget.

Utvalget for Examen philosophicum

 

Utvalget for Examen philosophicum


Utvalgets mandat som formulert i instituttreglementet:

Utvalget er instituttleders rådgivende organ i faglige og pedagogiske saker knyttet til Examen philosophicum. Utvalget skal særlig arbeide for kvalitet, integrasjon, kontinuitet og fornyelse ved Examen philosophicum i samråd med koordinator, lærerstaben og de respektive fakultetene.

Utvalget består av alle emneansvarlige og fagkoordinator for Examen philosophicum. Administrativ koordinator for examen philosophicum er sekretær.

Instituttleder utpeker emneansvarlige og leder for Utvalg for Examen philosophicum, etter uttalelse fra instituttrådet. Førsteamanuensis Vibeke Tellmann er nåværende leder for utvalget.

HMS-utvalget

 

HMS-utvalget


Instituttets HMS-utvalg behandler og gir ledelsen råd i saker knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det består av verneombud, varaverneombud og instituttleder.

HMS-utvalget har møte 2-3 ganger pr. semester og ledes av instituttleder. Administrasjonskonsulenten er sekretær for utvalget.

For 2018 og 2019  er Ole Hjortland valt som verneombud, og Deirdre Smith varaverneombud.

Hovedsiden for UiBs helse, miljø- og sikkerhetsseksjon finner man her: http://www.uib.no/hms

Studentenes fagutvalg

 

Studentenes fagutvalg


Som student er det viktig å vite hvordan ting bestemmes på instituttet og hvilke kanaler man har for å påvirke det som skjer.

Studentene kan påvirke og bli hørt gjennom studentene sitt eget fagutvalg. Du kommer i kontakt med fagutvalget på fagutvalg.fof@gmail.com.

I tillegg har studentene en egen Facebook-side.

Matthew Coffay er leder for fagutvalget og Natalie Timland er nestleder.