Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
FoFs organisering

Ledelse og organisasjon

Styringsstrukturen ved Institutt for filosofi og førstsemesterstudier:

Hovedinnhold

I tillegg til instituttleder og administrasjonssjef består ledelsen av lederne for henholdsvis Forsknings- og formidlingsutvalget, Fagstudieutvalget og Utvalget for examen philosophicum.

Ledelsen

Instituttledelsen

Instituttleder er Steinar Bøyum, som er ansatt på åremål for perioden høst 2019-høst 2023. Administrativ leder er Steinar Thunestvedt.

Instituttledelsen består av følgende personer:

Instituttleder:
Steinar Bøyum
Tlf. +47 55 58 25 51
E-post: steinar.boyum@uib.no

Administrasjonssjef:
Steinar Thunestvedt
Tlf. +47 55 58 23 84
E-post: steinar.thunestvedt@uib.no

Forsknings-og formidlingsutvalget:
Torfinn Huvenes (leder)
+47 55 58 89 05
E-post: torfinn.huvenes@uib.no

Fagstudieutvalget:
Jesse Tomalty (leder)
+47 55 58 28 24
E-post: jesse.tomalty@uib.no

Utvalget for Examen philosophicum:
Vibeke Tellmann (leder)
Tlf. +47 55 58 88 20
E-post: vibeke.tellmann@uib.no

Forsknings- og formidlingsutvalget

Forsknings- og formidlingsutvalget

Utvalget har et mangfold av oppgaver: Det skal bl. a. tilrettelegge for og holde oppsyn med instituttets forskerutdanning, identifisere og stimulere støtteverdige forskningsprosjekter, koordinere instituttets ulike forskningsgrupper, arrangere instituttseminarer og stimulere til formidlingsaktiviteter. De skal også gi innspill til den årlige forskningsmeldingen og forskerutdanningsmeldingen.

Forskningskoordinator professor Torfinn Huvenes er leder for utvaget, som i tillegg består av professor Espen Gamlund, førsteamanuensis Julie Zahle, stipendiat André Eilertsen. Rådgiver Ståle Melve er sekretær.

Utvalg for fagstudiet i filosofi

Utvalg for fagstudiet i filosofi

Fagstudieutvalget er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder undervisning og internasjonalisering ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie.
 

  • Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som:
  • Pensumendringer
  • Sammensetning av eksamenskommisjoner (masternivå)   
  • Løpende emne-/programevaluering  
  • Oppnevning av veiledere for mastergradsstudenter   
  • Avtaler om student- og lærerutveksling    
  • Planer for undervisningstilbudet i kommende semester    
  • Utdanningsmelding
  • Forberede (for instituttrådet) saker som angår oppretting, nedlegging eller endringer i studie- og emneplaner
  • Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede.


Utvalgets ledes av førsteamanuensis Jesse Tomalty, og består ellers av professor Franz Knappik, førsteamanuensis Torfinn Huvenes og studentrepresentanten Edvard Haugland. Rådgiver Ståle Melve er sekretær for utvalget.

Utvalget for Examen philosophicum

 

Utvalget for Examen philosophicum

Utvalgets mandat som formulert i instituttreglementet:

Utvalget er instituttleders rådgivende organ i faglige og pedagogiske saker knyttet til Examen philosophicum. Utvalget skal særlig arbeide for kvalitet, integrasjon, kontinuitet og fornyelse ved Examen philosophicum i samråd med koordinator, lærerstaben og de respektive fakultetene.

Utvalget består av alle emneansvarlige og fagkoordinator for Examen philosophicum. Administrativ koordinator for examen philosophicum er sekretær.

Utvalgets leder er Førsteamanuensis Vibeke Tellmann og består ellers av Gunnar KarlsenTrygve Lavik, Espen Gamlund, Julie ZahleDavid C. Vogt og Eivind Kolflaath.

HMS-utvalget

HMS-utvalget

Instituttets HMS-utvalg behandler og gir ledelsen råd i saker knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det består av verneombud, varaverneombud og instituttleder.

HMS-utvalget har møte 2-3 ganger pr. semester og ledes av instituttleder. Administrasjonskonsulenten er sekretær for utvalget.

For 2020 og 2021 er Hans Marius Hansteen valt som verneombud, og Kirsten Bang varaverneombud.

Hovedsiden for UiBs helse, miljø- og sikkerhetsseksjon finner man her: https://www.uib.no/hms

Fagutvalget

Fagutvalget

Fagutvalget for filosofi er et studentorgan som både skal arrangere faglig-sosiale arrangementer og representere studentene i instituttrådet og UFF (utdanningsutvalget for fagstudiet i filosofi). I studieåret 2023-2024 er Johan Wilhelm Holmström Ulla leder og Fredrik Johansen er nestleder. Edvard Haugland er lesesalansvarlig.

Teams kanal

Sosiale medier: Instagram; Facebook

Du kan kontakte fagutvalget på fagutvalg@fof.uib.no