Hjem
Institutt for geovitenskap
Utdanning

iEarth

iEarth er et nasjonalt konsortium med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis skal den neste generasjonen av geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden. Senteret inkluderer institutt for geovitenskap og geofysisk institutt ved UiB, institutt for geofag ved UiO, institutt for geovitenskap ved UiT og avdeling for arktisk geologi og arktisk geofysikk ved UNIS, som sammen oppnådde status som Senter for Fremragende Utdanning i 2019.

iEarth tema bilde
Foto/ill.:
Geo UiB

Hovedinnhold

Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om å være verdensledende på miljøforvaltning. Fremtidens utfordringer krever derfor nytenkning rundt den moderne geoviterens rolle i samfunnet, og en tilsvarende nyorientering i geofagutdanningen vår. Resultatet er iEarth (Centre for Integrated Earth Science Education), et nasjonalt nettverk bestående av geofaglige og geofysiske utdannings- og forskningsinstitusjoner ved UiB, UiO, UiT og UNIS, som sammen skal jobbe med å skape et fremtidsrettet og innovativt læringsmiljø.

Sammen med studenter skal vi sette fokus på undervisningsmetoder, ny teknologi og en utdanning tilpasset et fremtidig arbeidsmarked. I desember 2019 oppnådde iEarth status som Senter for fremragende utdanning (SFU), og vil i årene fremover flytte grensene for den geovitenskapelige utdanningen i landet.

For å oppnå dette har iEarth satt seg fem utviklingsområder;

 1. Forme fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer 
  Fokus på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer.
 2. Studentenes læringsmiljø
  Fokus på studentens læringsprosess og aktiv utvikling av deres generiske ferdigheter.
 3. Underviserens læringsmiljø
  Fokus på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning og en evidensbasert læringspraksis.
 4. Feltlæring
  Fokus på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning og integrasjon av felt i en koherent læringsprogresjon.
 5. Alumni og formidling
  Fokus på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og potensielle arbeidsgivere i det private næringsliv og offentlig sektor for å sikre en god dialog for maksimal relevanse av våre studieprogram.

For mer informasjon, besøk hjemmesiden til iEarth her.