Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Klima

Blokkhav på ytre Sunnmøre - dannelsesprosesser og alder

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Blokkhav, eller regolitt, er løsmasser dannet ved in situ forvitring av berggrunn. Dannelsesprosesser og alder har vært diskutert i over hundre år. Både mekanisk og kjemisk forvitring ansees for å være delaktige i dannelsen av blokkhav slik de fremstår i Skandinavia i dag. Noen modeller heller til at blokkhav er rester av neogen regolitt, mens andre mener blokkhav i hovedsak er dannet i løpet av kvartærtiden. Det er av vitenskapelig interesse å undersøke et slikt landskapselement for å kunne kvantifisere grad av endring fra pre-glasialt til glasialt landskap. I tillegg er geografisk og topografisk utbredelse av blokkhav essensielt for å vurdere landskapsutvikling over lengre tidsrom, samt effekten av gjentatte glasiasjoner på landskapsutviklingen.

For å undersøke blokkhavsdannelse og -alder kan man gjøre geokjemiske analyser av løsmassene. Relevante problemstillinger, avhengig av sted og blokkhavets karakter, kan være:
- I hvilken høyde observeres grensen mellom glasialt erodert berggrunn og blokkhav?
- Finnes det flyttblokker i blokkhavet?
- Dersom flyttblokker består av en annen bergart enn berggrunnen de ligger på, kan kildeområde (og netto
transportlengde) bestemmes?
- Endres 10Be-konsentrasjonen betydelig ved blokkhavsgrensen eller ovenfor/nedenfor denne?
- Kan forholdet mellom 10Be og 26Al fra flater i blokkhav brukes til å beregne total eksponeringshistorie og/eller
erosjonsrate?
- Hvilke leirmineraler finnes i finfraksjonen?
- Har blokkhavet periglasiale landformer, og hvis så, hvilke og hvor?

Prosjektet inkluderer prøvetaking i felt, noe kartlegging i felt og fra flybilder og høydemodeller, konstruksjon av enkelt geomorfologisk/kvartærgeologisk kart, samt databehandling av felt- og laboratoriedata.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
Vår 2020:
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima (10sp)
GEOV326 Kvartære miljø, prosesser og utvikling (10 sp)

Høst 2020:
GEOV228 Kvartær geokronologi (10 sp)
GEOV230 Glasialgeologi (10 sp)
GEO215 Geografiske informasjonssystem: teori og praksis (10 sp)

Vår 2021:
AG-330 Permafrost og periglasiale prosesser (10 sp)

Særskilte krav for opptak til prosjektet
GEOV110 og GEOV229Feltarbeidet krever god fysisk form og selvstendig planlegging.

Felt- lab- og analysearbeid
Kartlegging og prøvetaking i felt, bør beregne flere uker til dette da arbeidet krever godt vær og er fysisk krevende. Feltassistent er ønskelig, men kan ikke lønnes.
Noe resultater fra tidligere lab-analyser foreligger. Ytterligere lab-analyser avhenger av lokalitetene, interesse og finansiering.