Hjem
Institutt for geovitenskap
Upcoming Calls and Arrangements

Kommende utlysninger - GEO

Tid for handling - kommende utlysninger og søknadsfrister (Oppdatert: 22.10.2019)

Here you can find the deadline for the upcoming calls. For more information about the programs, please follow the links attached, visit this website, or contact the local Research Coordinator.

Frister Januar - 2019

1. CAS - det norske vitenskaps akademi  - Søknadsfrist 14.01.2019

2. Marie Skłodowska-Curie Action- MSCA- ITN - deadline 15.01.2019

Innovative Training Networks (ITNs) are the main strand of funding available to support Early Stage Researchers (doctoral researchers). The ITN scheme supports joint training and or doctoral programmes implemented by partnerships of universities, research institutions, research infrastructures, businesses, SME and other socio-economic actors.

3. Erasmus ansattmobilitet 2019-2020 - 20.01.2020

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Frister Februar - 2019

1. Posisjoneringsmidler (POS) - Søknadsfrist 14.02.2019 (UiB side)

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå
 3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

Søknadsskjema se mail fra Andrea Grimnes datert onsdag 16. januar 2019 

2. SPIRE - Såkornsmidler - frist 20.2.2019 (SPIRE-websiden)

Såkornsmidler for å etablere nye forsknings- og/eller utdanningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

(1) SPIRE midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid (Max 75K NOK)

(2) SPIRE gjesteforskermidler 1-3 måned                                           (Max 15k NOK/måned)

Retningslinje

Søknadskjemaet

OBS! Søknader skal sendes til forskningskoordinator p.t. Andrea.Grimnes@uib.no

3. Horisont 2020 Proposal Writing - Focus Impact Feb.12-13 2019, University of Bergen (no specific place yet) (see the announcement). Registration is required

4. NFR Mobility Grants - info meetingFeb. 20 2019, 9:00-13:00, Sydneshaugen skole Auditorium B (see the announcement).Registration is required

Frister Mars - 2019

ERC proposal writing course in collaboration with RCN 

Frister April - 2019

1. Utlysning av Peder Sather-midler for 2019-2020 - Søknadsfristen er 01. april 2019.

Universitetet i Bergen er med i Peder Sæther-konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley. Utlysingen av Peder Sather midler for 2019-2020 er nå kunngjort. 

Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant  Alle disipliner og fag kan søke.

2. Utlysning: CUHK Faculty & PhD Student Mobility Schemes (Inbound) for 2019-2020

Internationalisation Faculty Mobility SchemeSøkere: Forskere søknadsfrist: 10. april 2019 

Global Scholarship Programme for Research ExcellenceSøkere: Stipendiater søknadsfrist: 3. april 2019

CUHK kontaktperson: Ms Olivia Kwok, e-post: oliviakwok@cuhk.edu.hk

3. NFR Utlysninger til 10.04.2019 kl. 13:00 Frist og Webinarer for nye søknadstyper

Fra 2019 gjør NFR en rekke endringer når det gjelder søknadstyper og vurderingskriterier, og for å gjøre omstillingen enklere for søkere informerer de om dette blant annet gjennom webinarer. NFR har laget et opptak av et av webinarene som du kan se når du måtte ønske, dersom du ikke har anledning til å delta når webinarene foregår. Du kan se opptaket her.

Planlagte Utlysninger til 10.04.2019 fristen:  

 • 40 MNOK til Forskerprosjekt innenfor fri klimaforskning (KLIMAFORSK) link
 • 100 MNOK til samarbeidsprosjekter om samfunnets klimaomstilling (KLIMAFORSK) link
 • 115 MNOK til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor havbruk (HAVBRUK2) link 
 • 134 MNOK til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor marin forskning (MARINFORSK) link
 • 820 MNOK til Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend til grensesprengende og nyskapende prosjekter innenfor alle fagområder (FRIPRO) link 
 • 30 MNOK til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser (MILJØFORSK) link
 • 50 MNOK til samarbeidsprosjekter for forskning på rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk (MILJØFORSK) link
 • 47 MNOK til samarbeidsprosjekter for forskning som bidrar til bærekraftig næringsutvikling (POLARPROG) link
 • 90 MNOK til forskerprosjekt om og for utdanningssektoren (FINNUT) link
 • 50 MNOK kroner til samarbeidsprosjekter for forskning ved grunnskolelærerutdanningene (FINNUT) link
 • 1 MNOK arrangementstøtte til konferanser, seminarer eller workshops om utviklingsforskning(NORGLOBAL2) link (NB: løpende utlysning fram til 01.04.19)

4. Akademiaavtalen mellom Equinor og UiB - forskningsmidler og mobilitetsmidler

Det legges opp til følgende utlysninger i 2019:

1) Mobilitetsmidler/faglig utveksling - Søknadsfrist: 24. april 2019

2) Feltkursmidler - Søknadsfrist: 24. april 2019

5. Klima og energiomstilling - UiB ønsker prosjektskisser til to tverrfaglige PhD-stillinger - Søknadsfrist 25. april 2019

Mer info se på e-post fra Andrea Grimnes datert onsdag 22. mars. 

Frister Mai - 2019

1. Akademiaavtalen mellom Equinor og UiB - forskningsmidler og mobilitetsmidler

Det legges opp til følgende utlysninger i 2019:

Forskerprosjekt - Søknadsfrist: 6. mai 2019

2. Momentum – Career Development Program for Young Researchers - Søknadsfrist 10.mai 2019

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til karriereutviklingsprogrammet Momentum for yngre forskere ved Universitetet i Bergen.

Frister Juni - 2019

1. Posisjoneringsmidler (POS) - Søknadsfrist 5.juni 2019 (UiB side)

2. ERC proposal writing course in collaboration with RCN 

3. Kommunikasjon og formidling av klimaforskning - Søknadsfrist 24.juni 2019

Dere kan søke om støtte til et bredt spekter av kommunikasjons- og formidlingstiltak eller -aktiviteter. Prosjektene må være knyttet til kommunikasjon om og formidling av klimaforskning på temaer som er dekket av KLIMAFORSKs programplan, men vi krever ikke at prosjektene er tilknyttet KLIMAFORSK-prosjekter eller organisasjoner finansiert av KLIMAFORSK. Mer info her.

Frister Juli - 2019

Frister August - 2019

1. Erasmus ansattmobilitet 2019-2020 - Søknadsfrist 20.august 2019

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

2. ERC Advanced Grant - Søknadsfrist 29.august 2019 17:00:00 Brussels time

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. See more information here.

Frister September - 2019

1. Kompetanseprosjekt for næringslivet - Søknadsfrist 4. september 2019, 13.00 CEST

Utlysningen av Kompetanseprosjekt for næringslivet i 2019 er en koordinert utlysning mellom fire programmer (ENERGIX, CLIMIT, MAROFF and PETROMAKS2). Forskningsrådet vil kunne flytte søknader på tvers av Forskningsrådets programmer uten å innhente godkjennelse hos søker.

Dere kan søke om minimum 4 mill. kroner i støtte til et Kompetanseprosjekt for næringslivet. Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

2. Samarbeidsprosjekter med Russland - Søknadsfrist 4. september 2019, 13.00 CEST

Utlysningen av samarbeidsprosjekter mellom norske og russiske forskere i 2019 er en koordinert utlysning mellom PETROMAKS 2 og Det Russiske Grunnforskningsfondet RFBR. Mer info her.

3. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Søknadsfrist 25. september 2019, 13.00 CEST

Etter den obligatoriske skisserunden inviterer Norges forskningsråd nå til innsending av fullstendig søknad om midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV). Forskningsrådet ønsker å starte opp minimum 10 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) høsten 2020. Det er forventet en årlig bevilgning fra Forskningsrådet til nye sentre på inntil 120 mill. kroner. Mer info her.

4. Mer utlysninger fra Norge Forskningsrådet (her).

5. H2020-Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) - Frist 11.september 2019 Brussels time

Individual Fellowships (IF) are aimed at individual fellows who already have a doctorate or equivalent experience, (An applicant must have a doctoral degree or at least four years of research experience acquired after a master's degree) Individual Fellowships aim to help experienced researchers to advance their careers and gain new skills through advanced training, international mobility, and optional intersectoral secondments. The host organization can  be universities and research institutes in addition to a company or other non-academic sector organizations.

Mer info her.

6. Olav Thon Stiftelsens - Søknadsfrist 15.september 2019

1) The Olav Thon Foundation’s National academic prizes within Mathematics, the Natural Sciences and Medicine

Se på e-post fra Emilie Randeberg 14.mai 2019 and fra Linling Chen 3.mai 2019. Mer info her.

2) The Olav Thon Foundation’s International Research Award for Mathematics/Natural Sciences and Medicine 2020. Mer info her.

3) The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2020. Mer info her.

7. Supplementary Funding for Norwegian Participants in Horizon 2020 Projects - Søknadfrist 25.september 2019

If you have involved in any ongoing Horizon 2020 project (serve as project coordinator or work package leader of a H2020 project, or receive at least 15% of the EU support allocated to a H2020 project), please note that a supplementary funding is available. Please see details here (in Norwegian and in English)! Applications must be submitted BEFORE the start of final year of a H2020.

Frister Oktober - 2019

1. Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21 - Søknadfrist 1.october 2019

Informasjon om Fulbrightstipender for norskestudenter

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere

Informasjon om Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2020-21 

2. Forskningsmidler UH-nett Vest - Søknadfrist 15.october 2019

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS). NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole er assosierte medlemmer i UH-nett Vest. Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

Les mer: https://uhnettvest.no/sok-forskningsmidler/

3. NordForsk - Nordic-Russian Cooperation Program - Deadline 17.october 2019

NordForsk is issuing a call under the Nordic-Russian Cooperation Program in Higher Education and Research, and encourages research projects with partners in Greenland to apply for funding with an additional fund. The call has a budget of approximately NOK 2 million.

See details of the call here: https://www.nordforsk.org/en/news/new-nordic-russian-call-feasibility-study-for-co-production-between-researchers-and-local-indigenous-communities

4. NordForsk - Nordic research infrastructure environment - Deadline October 22, 2019

NordForsk has announced a call for collaboration between Nordic universities and colleges on research infrastructure (NOK 17 million). The goal is to strengthen the international competitiveness of Nordic research infrastructure environment. 

See details of the call: https://www.nordforsk.org/no/news/opslag-17-millioner-nok-til-nordic-research-infrastructure-hubs?utm_campaign=24-09-2019&utm_medium=email&set_language=no&utm_source=apsis

5. Åpen utlysning for polsk-norsk grunnforskning - Søknadsfrist 28.oktober 2019, 24.00 CEST

Det polske grunnforskningsrådet (NCN) lyser ut over 370 millioner kroner for polsk-norske samarbeidsprosjekter. Søknader fra alle fag og temaområder er velkomne. Hovedsøker skal være en polsk forskningsorganisasjon som skal ha med seg minst en norsk forskningsorganisasjon. Mer info her.

6. Nordic Centre India Grants for member university researchers - deadline October 30, 2019

a) NCI Travel Grant: NCI will annually support 6 scholars from member universities travelling to India for the purpose of research with an NCI Travel Grant that covers travel expenses upto 500 Euros per successful applicant. 

b) NCI Academic Activity Grant: NCI will be supporting collaborative academic activities between member universities and Indian higher educational institutions through a grant for a max of 3500 Euros per successful application. 

c) Ganga Mahal Scholar in Residence Programme: NCI will support one scholar annually from a member university travelling to India for the purpose of research with the NCI Ganga Mahal Scholar in Residence Programme. This programme is in cooperation with Karlstad University and it covers travel costs upto 500 Euros and one month's stay at Karlstad University's India Study Centre located in Varanasi.

The deadline for receiving applications for this Fall 2019 Call is 30th of October 2019

Frister November - 2019

1. NordForsk calls for proposals for interdisciplinary research projects - Deadline: 13.11.2019 13:00, CET

NordForsk’s new program will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Program for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019 (Phase 1: pre-proposals).

2. Support for Travel for Doctoral and Post-doctoral Fellows Participating in Emerging Leaders 2020 - Deadline: November 20, 2019

The Research Council supports up to 10 doctoral and postdoctoral fellows who wish to participate in Arctic Frontiers Emerging Leaders in Bodø / Tromsø  January 22 – 28, 2020. As a participant, you will gain new knowledge about the Arctic, inspiration, social experiences and international network with other young scientists!

The Emerging Leaders program is closely linked to the Arctic Frontiers 2020 Power of Knowledge team and includes the following sessions:

• Politics and Security in the High North

• Technology Development and Arctic Business

• 2020 - Annual topic: Power of Knowledge

• Workshop; preparing for Emerging Leaders presentation at Arctic Frontiers

Please see details of the travel support here: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/reisestotte-for-doktorgrads--og-postdoktorstipendiater-til-emerging-leaders-2020/.

  3. Nordisk Energiforskning lyser ut "Planning grants within energy research 2019" - Søknadsfrist 29.11.2019 14:00 CET.

  Det er muligheter for å få opp mot 50 000kr for å jobbe med søknader til internasjonale forskningsutlysninger (innenfor energiforskning). Dere finner mer info om søkeprosess og detaljer her.

  Frister Desember - 2019

  1. L. Meltzers Høyskolefond - Søknadsfrist er 1. desember, 2019

  Stipend deles ut i ulike stipendporsjoner (maksimalt kr 75. 000). Tildelingen vil være avhengig av dokumenterbare utgifter i forbindelse med prosjektet – for eksempel faglige reiser, feltarbeid, utstyr, materiell etc. Fondsmidler kan ikke dekke søkers normale livsopphold på studiestedet, for eksempel stipendiatlønn eller lignende. Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på https://fond.app.uib.no/

  2. Bergen Universitetsfond - Søknadsfrist er 1. desember, 2019

  Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. Mer info her.

  3. Olsens legat - Søknadsfrist er 1. desember, 2019

  Til prosjekt i regi av forskere og stipendiater har universitetsstyret vedtatt følgende utdelingsramme for 2019 fra skipsreder Jacob R. Oslen og hustru J. G. Olsens legat:kr. 350.000. Mer info her.

  4. Vitenskapelige reiser og forskningstermin - Søknadsfrist er 1. desember, 2019

  Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre universitet kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser. Mer info her.

  5. Meltzerfondets priser 2019

  Fondet vil den 6. mars 2020 dele ut Prisen for yngre forskere.

  Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

  Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til Kristin.Hansen@uib.no ved Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember, 2019.

  Se sjekklisten for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

  Førtløpende

  1. Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

  Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten. Mer info her.

  2. Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

  Les mer: https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/funding-for-re...

  3. Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere

  Les mer: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-til-forskningsopp...

  4. Kommunikasjon og formidling av klimaforskning

  Les mer: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/kommunikasjon-og-formidl...

  5. Støtte til arrangement

  Les mer:https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/stotte-til-arrangement/

  6. Medvirkningsordning (MVO) for energiforskning

  Les mer: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/medvirkningsordning-mvo-...

  7. Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap

  Les mer: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/stotte-til-norsk-deltage...