Hjem
Institutt for geovitenskap

Kompetanse for både petroleumsindustri og klimaforskning

Forskningen ved Maringruppen, Institutt for geovitenskap, har anvendelse både for oljeleting og klimaforskning

Hovedinnhold

Maringruppen er ledet av professor Rolf Mjelde.

Marint fokus

Mjelde har hatt et marint fokus på sin forskning helt siden han tok sin mastergrad ved den delen av instituttet som het Jordskjelvstasjonen i 1986.

 Hva var tema for oppgaven?

- Oppgaven bestod i å tolke multikanals seismiske data fra Frigg-området i Nordsjøen. Etter eksamen fikk jeg et to-års stipend fra Total for videre studier i Frankrike. Jeg var der tilknyttet det franske petroleumsinstituttet (IFP) ved Paris, og arbeidet med blant annet S-bølger i borehull. Deretter fikk jeg et stipend ved jordskjelvstasjonen for å bearbeide havbunnsseismiske (OBS) data Professor Markvard Sellevoll hadde samlet inn utenfor Lofoten.

Og så ble det doktorgrad på samme forskningsfelt?

- Ja, min Dr. avhandling i 1991 var basert både på resultatene fra Frankrike og arbeidet med OBS dataene. Resultatene fra OBS studiet var så lovende når det gjaldt avbildning under basalter, at det dannet utgangspunkt for en rekke prosjekter på Vøring marginen.

Data med anvendelse for oljeindustrien

 Mjelde har hatt ansvaret for disse prosjektene fra 1992. Nærmere 20.000 km OBS data har blitt innsamlet utenfor midt-Norge, ved Jan Mayen, i Barentshavet og langs vestmarginen av Svalbard. OBS-resultatene inngår i et rammeverk som oljeselskapene bruker i sine letemodeller.

Samspillet mellom jordens kjerne, mantel og jordskorpe 

Modellering av dataene har gitt innsikt i samspillet mellom tektonikk og magmatisme i utviklingen av Nord Atlanteren. Mjelde relaterer det meste av magmatismen i området til Island-varmflekken, og den store mengden OBS data har bidratt til at vi nå har relativt god forståelse for hvordan denne magmatismen har variert over tid. Mjelde har også studert andre varmflekker på jorden og funnet ting som tyder på at de pulserer i takt. Dersom det er riktig kan det som begynte med en lokal datainnsamling utenfor Lofoten lære oss noe om samspillet mellom jordens kjerne, mantel og jordskorpe.

Lenke til artikkel.

En forskergruppe, flere forskningsfelt

Men flere fag- og forskningsfelt er representert i forskergruppen din?

- Ja, Faggruppen for maringeologi og geofysikk (Maringruppen) består av fem maringeologer og tre maringeofysikere.                                               

Maringeologene arbeider i hovedsak med å forstå grunne sedimentære prosesser på kontinentalsokkelen, kontinentalskråningen og dyphavet i Nord Atlanteren; hvordan transporteres og avsettes sedimenter av havstrømmer, ras etc. Maringeologene arbeider også med gasshydrater, og aktivitetene står sentralt innen klimaforskning.

Maringeofysikerne i gruppen arbeider i hovedsak på litt større skala (basseng og jordskorpe) i de samme områdene. Forskningens mål er å forstå prosessene som styrer hvordan kontinenter strekkes, tynnes, sprekker opp og ender i dannelsen av ny havbunnsskorpe. Hovedanvendelsene er mot klimaforskning og leting etter hydrokarboner.

Ofte på tokt

For å gjøre registreringer og skaffe data må dere ut og til havs?

Ja, det er riktig. Faggruppen bruker flittig UIB/HIs marine forskningsfartøyer og har tilgang til avansert utstyr innen geologisk prøvetaking, seismikk etc.

Studenttoktet SVALEX                                                                               

Mjelde har også ansvaret for innsamling av multikanals seismiske data i regi av studenttoktet SVALEX, som årlig gjennomføres på Svalbard. Han har vært hovedveileder for 6 PhD studenter, 28 masterstudenter og er med på ca. 90 fagfellevurderte publikasjoner.

Videre satsing

Hvordan ser videre satsing ut for deg og gruppen?

Det viktigste for gruppen er nok et EU intitiativ som maringeologene koordinerer.

For min egen del arbeider jeg aktivt mot en videreføring av aktiviteter innen PETROBAR, et stort NFR/Statoil prosjekt i Barentshavet som nylig er avsluttet.For å forstå utviklingen av Barentshavet er det i neste fase spesielt viktig med innsamling av mer data i tidligere omstridt sone.

Lenke til forskningsgruppens webside.

 

 

Dokumenter