Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Politikk og forvaltning - statsvitenskap i Bergen

Hvordan håndterer vi som samfunn store, komplekse samfunnsproblemer som klimaendringer, miljøutfordringer, pandemi, ny teknologi, eller trusler mot kritisk infrastruktur? Hvor robuste er våre demokratiske institusjoner, og hvor går grensene for hva staten kan eller bør gjøre?

Bilde av Stortinget
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hvordan er politiske institusjoner bygget opp, hvem deltar i politikken, hvilke politiske verdier og holdninger får gjennomslag, og hvordan gjennomføres politikk? Har organiseringen av forvaltningen noe å si for de utfordringene vi står overfor innenfor helse, utdanning, miljøforvaltning, eller velferd? Hva betyr EU og andre internasjonale organisasjoner for handlingsrommet til norske politikere og norsk forvaltning? Dette er noen av spørsmålene vi er opptatt av ved Institutt for politikk og forvaltning. 

Hva er studiet av politikk og forvaltning?

Politikk og forvaltning er et statsvitenskapelig studium som legger særlig vekt på kunnskap og teorier om politiske institusjoner og demokrati, organisering, offentlig forvaltning og offentlig politikk. Offentlig forvaltning handler om utøvelse av politikk og gjennomføring av politiske vedtak. Det handler om hva myndighetene, for eksempel regjeringen, departementene, lovgivende og dømmende organer, og lokale myndigheter gjør, og om hvordan offentlige tjenester som politi, helsevesen, miljøverninstitusjoner, rettsvesen, sosiale tjenester og utdanningsinstitusjoner fungerer. Det handler også om hvilke roller, kompetanse, ressurser og handlingsrom de som arbeider i forvaltningen har, og om relasjonene mellom stat og borger. Forvaltningen kan være lokal, regional eller nasjonal, men foregår også på internasjonalt nivå, for eksempel i EU eller andre internasjonale organisasjoner. Offentlig politikk handler om de beslutningene, handlingene og tiltakene som regjeringen og ulike offentlige organer utvikler og gjennomfører.

Studiet av politikk og forvaltning handler derfor også om hvordan politikk blir til, hvordan makt og beslutninger utøves, hvilke verdier og interesser som får gjennomslag, hvordan politiske prosesser fungerer, og hvordan beslutningene på ulike områder påvirker samfunnet og innbyggerne. Dette omfatter også studiet av politiske ideer, teorier og ideologier, og hvordan disse påvirker politisk handling og politiske institusjoner. 

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen? Vi tilbyr 4 utdanningsprogram. 

Årsstudium i politikk og forvaltning 

Årsstudiet i politikk og forvaltning er et ettårig studium som består av 60 studiepoeng fordelt på to semester. Studiet gir grunnleggende forståelse av sentrale tema innenfor statsvitenskapen. Politikk og forvaltning er et spesialisert statsvitenskapelig fag med fokus på politikk, forvaltning og organisasjoner. Årsstudiet er ikke et grads- eller vitnemålsgivende studium, men du kan bruke det som del av bachelorgraden i politikk og forvaltning ved å søke om intern overgang dersom du vil studere videre. 

Bachelorprogram i politikk og forvaltning 

Dette treårige studieprogrammet tar opp emner og temaer som organisasjonsteori, norsk politikk, offentlig forvaltning lokalt, nasjonalt og internasjonalt, demokratiteori og politisk teori, samfunnsstyring, samfunnssikkerhet, miljøvern og klima, helse og velferd, og tema som kjønn og politikk, kunnskap og politikk, og rett og politikk. Studentene får god innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan offentlig styring og politikk blir utformet. 

Masterprogram i politikk og forvaltning

Masterstudiet i politikk og forvaltning er et toårig masterprogram som tar sikte på å utvikle studentenes evner til selvstendig arbeid med analyser av politikk, forvaltning og organisasjoner mer generelt. Studentene får en allsidig teoretisk og metodisk opplæring, og det siste året skriver de en masteroppgave der de selv velger tema og metode for masteroppgaven. Studentene kan skrive om lokale, regionale, nasjonale og internasjonale problemstillinger.

Engelskspråklig masterprogram i Politics and Governance of Global Challenges

Masterstudiet "Politics and Governance of Global Challenges" ønsker både norske og internasjonale studenter, og all undervisning er på engelsk. Det toårige programmet retter særlig oppmerksomhet mot globale samfunnsutfordringer og "uregjerlige problemer" som ulikhet, klimaendringer, migrasjon og pandemier, og ser på hvordan ulike styringsregimer tilnærmer seg disse. Vi bruker prosjektbasert læring og studentaktive læringsformer, og studentene får tilbud om arbeidspraksis og utveksling. Det siste halve året skriver de masteroppgave om et selvvalgt tema.  

Hva lærer du ved å studere politikk og forvaltning?

Studiet skal gjøre studentene kjent med klassiske utfordringer innen statsvitenskapelig og politisk teori. Undervisningen dekker brede statsvitenskapelige temaer og problemstillinger knyttet til politikk og forvaltning, politiske systemer og virkemåter, offentlig administrasjon, organisering og styring. Vi ser på forholdet mellom ulike styrings- og myndighetsnivå, mellom stat og borger, og mellom rett og politikk. Studiet av demokrati, deltakelse, politiske holdninger og atferd er også sentralt. Som student hos oss lærer du om politikk og forvaltning i Norge, men også på det europeiske og internasjonale nivået. Undervisningen omfatter et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. 

Bredden og kvaliteten i tema og metoder som det undervises i vil gi deg en solid statsvitenskapelig utdanning som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. Etter endt utdanning vil du kunne arbeide med blant annet organisasjonsutvikling, endring og ledelse i offentlig eller privat sektor, som rådgiver eller saksbehandler i en internasjonal organisasjon, eller i et departement, en kommune eller bedrift. Du kan arbeide i en mer politisk funksjon, eller du kan velge en karriere innenfor undervisning eller forskning på et universitet, en høyskole eller et forskningsinstitutt.

Bilde av studenter i forelesning
Foto/ill.:
UiB/Silje Katrine Robinson

Om instituttet 

Instituttet har rundt 50 vitenskapelige ansatte som underviser, veileder og forsker på ulike tema. Fordelt på de fire studieprogrammene våre har vi omtrent 330 studenter. Per mars 2023 har vi 18 studenter på årsstudiet, 225 studenter på bachelorgraden, 62 studenter på masterprogrammet i politikk og forvaltning, og 23 studenter på det internasjonale masterprogrammet.

Forskningsprosjektene våre tar ofte utgangspunkt i norske forhold, men vi studerer også politikk og forvaltning i Norden, Europa, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Asia. I forskningsprosjektene deltar både erfarne professorer og førsteamanuenser, men også PhD-kandidater, postdoktorer og studenter som arbeider med masteroppgaven sin. 

Noen eksempler på våre forskningstema er: 

 • Kunnskapsorganisasjoner og utdanning
 • Samfunnssikkerhet og krisehåndtering 
 • Helse og velferd
 • Demokrati og deltakelse
 • Internasjonale organisasjoner
 • Menneskerettigheter, demokrati og autokratisering
 • Barnevern
 • Kjønn og politisk representasjon
 • Klimapolitikk, miljøvern og bærekraft
 • Digitalisering og bruk av kunstig intelligens 
 • Kommunal organisering og politikk 
 • Forvaltningsreformer, administrasjon og styringsutvikling 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student hos oss - her vil du møte engasjerte og dyktige undervisere, forskere og medstudenter!