Hjem
Det humanistiske fakultet
Ekstern finansiering til forskning

Søknadsstøtte for forskning ved HF

Har du planer om å søke eksterne midler til forskning?

Hovedinnhold

Vi tilbyr støtte til forskere som ønsker å søke om eksterne forskningsmidler. Kontakt oss gjerne for en innledende samtale om din prosjektidé og mulige finansieringskilder.   

Går du med planer om å søke eksterne forskningsmidler? Alle initiativ starter ved ditt institutt/senter. Du bør derfor først ta kontakt med din institutt-/senterleder. Du skal bruke vårt skjema for søknadsinnmelding for å sende inn informasjon om dine prosjektplaner. Informasjonen i skjemaet vil bli sendt både til institutt-/senterledelsen og administrativt støtteapparat (BOA-HF).

  Forskningsstøtte – ressurser for forskere

  BOA-HF bidrar med administrativ støtte til ekstern finansierte prosjekter og søknader i samarbeid med institutt og sentrene. 

  Se oversikten over oss som jobber med forskning, prosjektøkonomi, HR eller kommunikasjon i fakultetsadministrasjonen. Vi bruker BOA-HF som et samlebegrep for disse støttefunksjonene.

  Søknadsprosessen

  Det er viktig å starte planleggingen i god tid. For noen utlysninger gjelder egen fremdriftsplan og frister. Skal du søke Forskningsrådets FRIPRO utlysning, se vedtatte frister for innmelding og søknadsprosessen

  Så tidlig som mulig

  • Ta kontakt for å avklare støttebehov. Vi kan legge opp en plan for søknadsutvikling og støtte frem mot søknadsfristen.
  • Forskningsrådgiver kan bistå i å vurdere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til den konkrete utlysningen.
  • Du må også melde i fra dersom du skal delta som partner i en søknad som sendes fra en annen institusjon eller fra et annet fakultet.
  • BOA-HF er ansvarlig for å koordinere oppgaver mellom Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), fakultet, institutt og ekstern konsulentvirksomhet.

  Søknadsportalen

  • Når du oppretter e-søknad i søknadsportalen til finansiøren må du gi tilgang til institutt-/senterleder og BOA-HF (boa-hf@uib.no). Vi vil bistå med kvalitetssikring av e-søknaden. 

  Har du fått tilslag på en søknad?

  Har du fått tildelt forskningsmidler er det flere ting du som prosjektleder må ha oversikt over. Revidert søknad og budsjett, kontrakter og avtaler skal på plass, det skal kanskje ansettes noen, og som prosjektleder må man forholde seg til rapportering på bruk av midlene og faglig fremdrift.

  Oppstartsmøter og drift

  Seksjon for forskning i samarbeid med instituttet inviterer til oppstartsmøte for nye prosjekter kort tid etter at avtalen med finansieringskilde er på plass. På dette møtet deltar representanter fra instituttet, økonomi-, personal-, og forskningsseksjonen. Vi går gjennom prosjektet og avklarer ulike roller. Vi bistår med:

  • Plan for økonomioppfølging og rapportering til finansieringskilde.
  • Plan for eventuelle ansettelser
  • Gjennomgang av eventuelle samarbeidsavtaler, datahåndertingsplaner, rutiner for internkontroll.
  • Andre avklaringer som opptak av ph.d.-kandidater, arrangementer som skal gjennomføres m.m.

  Her finner du noen tips om hva du bør være oppmerksom på når du skal starte opp et nytt forskningsprosjekt.

  Kontrakter, avtaler og samarbeid

  Alle forskningssamarbeid som UiB deltar i skal være basert på kontrakter og signerte avtaler.

  • En kontrakt inngås av prosjekteier/-koordinator og en ekstern finansieringskilde.
  • En samarbeidsavtale inngås mellom prosjekteier/-koordinator og samarbeidspartnere.  

  Det er UiB som er prosjekteier. Alle avtaler utarbeides av fakultetets Seksjon for forskning og formidling, og kvalitetssikres i samarbeid med jurister fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA). Alle kontrakter og avtaler skal signeres av FIA. Er du partner i et forskningsprosjekt skal samarbeidsavtalen også signeres av FIA.

  Du får hjelp i kontraktsforhandlinger, men her er noen punkter det er viktig å huske på:

  • Hvem styrer prosjektet?
  • Hvordan skal prosjektet finansieres og budsjett fordeles?
  • Hva er forholdet mellom eierskap til prosjektbakgrunn og eierskap til prosjektresultater?
  • Hvordan kan en utnytte prosjektresultatene?
  • Er det lagt bestemmelser for publisering?
  • Vil prosjektet innebære IPR (Intellectual Property Rights)?

  En forskningskontrakt skal sikre de involverte partenes rettigheter – pass på at du får sikret dine.

  FIA ved UiB har laget nettsider om prosjektdrift og prosjektledelse.

  Aktuelle utlysninger

  Listen under oppdateres jevnlig med et utvalg kommende søknadsfrister med fokus på forskning innen humaniora.

  Forskningsrådet  |  FRIPRO

  Utlysninger

  Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 
  For forskere i starten av sin forskerkarriere. Prosjektleder må ha levert doktorgradsavhandlingen sin før søknaden sendes inn, og det må være mindre enn syv år siden disputas. Prosjektene har tre års varighet, hvor prosjektleder først er to år i utlandet og så det tredje året i Norge.

  Forskerprosjekt for tidlig karriere
  Utlysningen erstatter Forskerprosjekt for unge talenter. Det er ingen aldersgrense, og alle forskere med 2-7 års erfaring etter doktorgraden kan søke. Prosjektene har 3-4 års varighet.

  Forskerprosjekt for erfarne forskere
  Utlysningen erstatter Forskerprosjekt for fornyelse. Det er krav om seks års erfaring etter doktorgrad eller førstestillingskompetanse for å kunne søke. Utlysningen er dermed forbeholdt erfarne forskere som er spesielt dyktige innenfor sine forskningsfelt. Samtidig økes maksimal prosjektvarighet fra seks til åtte år.

  HFs prosess og frister for NFRs kommende FRIPRO-utlysninger

  Innen 15.08.23Bruk skjema for søknadsregistrering til å melde i fra om søknadsplaner
  01.09.2023

  Kick-off i regi av BOA-HF med infomøte for søkere

  12.–13.09.23Søkerwebinar FRIPRO i regi av Forskningsrådet
  20.10.2023
  • Stillingsressurser inkl. kompensasjonsmidler («frikjøp»), tidsbruk o.l. avklart med enhetsledelsen
  • Frist for søknader til søknadsworkshop. Komplette søknader sendes boa-hf@uib.no
  01.11.2023Søknadsworkshop (gruppearbeid)
  15.11.2023Godkjenning av søknad og budsjett inkl . instituttpåvirkning
  01.12.2023Innsending av søknader fra HF  

  Horizon Europe  |  ERC og MSCA

  MSCA postdoktorstipend
  1-3 års stipend for fremragende forskere med doktorgrad og internasjonal mobilitet. Forskere uansett nasjonalitet kan søke.
  Frist: Årlig. Neste: 13. september 2023

  ERC Starting Grant
  Opptil 1,5 € millioner i 5 år.
  For talentfulle forskere i tidlig karriere av enhver nasjonalitet med 2-7 års erfaring siden fullført doktorgrad, som allerede har produsert utmerket veiledet arbeid, er klare til å jobbe selvstendig og viser potensial til å være en forskningsleder med en vitenskapelig merittliste som viser stort potensiale.
  Frist: Årlig. Neste: 24. oktober 2023

  Horizon Europe / ERC Synergy Grant
  10 millioner euro i 6 år.
  Å ta opp ambisiøse forskningsspørsmål som bare kan besvares av det koordinerte arbeidet til en liten gruppe på 2-4 forskningsledere.
  Frist: 8. november 2023

  Horizon Europe / ERC Consolidator Grant
  For forskere av enhver nasjonalitet med 7-12 års erfaring siden fullført doktorgrad, som ønsker å konsolidere din uavhengighet ved å etablere et forskerteam og fortsette å utvikle en suksesskarriere i Europa. Du kan også søke hvis du nylig har opprettet et uavhengig, fremragende forskerteam og ønsker å styrke det. Opptil €2 millioner, 5 år.
  Frist: Årlig Neste: 12. desember 2023

  Horisont Europa / ERC Advanced Grant
  For erfarne seniorforskere uansett nasjonalitet med vitenskapelig merittliste som viser banebrytende forskning gjennom hele karrieren og også de siste 10 årene. Opptil €2,5 millioner, 5 år.
  Frist: Årlig. Neste: 29. August 2024