Hjem
Det humanistiske fakultet

Kvalitetssikring av ph.d.-utdanninga

Kvalitetssikring av ph.d.-utdanninga ved Det humanistiske fakultet

Bilde av studenter på biblioteket
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm

Hovedinnhold

Kvalitetssikringsarbeidet for forskarutdanninga ved Det humanistiske fakultet er i høve til UiBs Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia (Revidert utgåve mai 2013).

Informasjon om kvalitetssikring og studiekvalitet ved UiB og handboka.

Ansvarsfordeling

Fakultetets forskings- og forskarutdanningsutval (FFU) har det overordna ansvaret for forskarutdanninga ved Det humanistiske fakultet. FFU vert leia av prodekan for forsking.

Det er også eit forskings- og forskarutdanningsutval ved kvart institutt, og desse vert leia av forskingskoordinatoren ved instituttet.

Forskarutdanninga ved Det humanistiske fakultet er organisert i høve til fakultetsstyresak 69/11, jf. dokument Organisering av forskerutdanningen vedtatt 201211 i menyen til høgre.

Samansetjing av og mandat for FFU

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og ph.d.

Innan utgangen av 2012 skal det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høgare utdanning vere implementert i alle studieplanar og emneskildringar på dei tre syklusane (bachelor, master og ph.d.)

Meir informasjon om krav til læringsutbyte på ph.d

Opptaksgrunnlag

SVT sine sider om opplæring i vitenskapsteori og etikk

Reglement og retningslinjer