Hjem
Det humanistiske fakultet

Framdrift og rapportering

Forskarutdanningen er normert til 3 år. God framdrift er naudsynt for å kunne fullføre på normert tid.

Mann framfor datamaskin
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Ph.d.-registrering i Studentweb
Alle UiB sine ph.d.-kandidater skal registrere seg i Studentweb kvart semester og stadfeste kor vidt dei er er aktive i forskarutdanninga. Frist for registrering er 1. februar og 1. september.

Årlig fremdriftsrapportering
Ph.d-kandidaten og hovudrettleiaren skal kvart år levere separate skriftlige rapportar om fremdrifta i forskarutdanninga. Forskingsadministrativ avdeling ved UiB sender kvar haust haust ut ein e-post med lenke til rapporteringsskjemaet. Fristen for innlevering er 1. november. 

Permisjoner, arbeidsplikt og slutt på finansiering

Midtvegsevaluering ved HF
Kvar ph.d.-kandidat skal gjennomgå ei midtvegsevaluering. Som hovedregel skal midtvegsevalueringa inkludere faglige innspel frå forskarar innanfor ph.d.-kandidaten sitt eige fagfelt og tilgrensende fagfelt.

Ph.d.-kandidatane blir kontakta før ph.d.-registrering, framdriftsrapportering og midtvegsevaluering, men må sjølv syte for å søke om endra sluttdato i samband med permisjonar innanfor finansieringsperioen og eventuelle forlengingar i programmet etter at finansieringsperioden er slutt.