Hjem
Det humanistiske fakultet

Ph.d.-utdanning ved Det humanistiske fakultet

Hos oss kan du ta doktorgrad (ph.d.) innan ei rekke fagområde. Her finn du informasjon om korleis du søker om opptak til ph.d.-programmet, korleis forskarutdanninga er strukturert og kva reglar og retningsliner som gjeld.

Disputas i Universitetsaulaen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Ph.d.-utdanninga har ei normert tidsramme på tre år og omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid, og ein opplæringsdel vitskaplege arbeidet skal dokumenterast gjennom ei avhandling. Denne avhandlinga skal vurderast av ein særskilt oppnemnt komite og til slutt forsvarast offentlig i disputas. Opplæringsdelen består av 30 studiepoeng fordelt på obligatoriske og sjøldvvalgte aktivitetar som må vere godkjente i god tid før kandidaten kan levere avhandlinga si til vurdering.

Ph.d.-kandidatar med ekstern finansiering kan søke om å få ta utdanninga over ein lengre periode (redusert prosent av fulltid). Stillingsprosenten kan likevel ikkje vere mindre en 50%.