Hjem
HMS-portalen
Biologiske risikofaktorer, genmodifiserte organismer

Biologiske risikofaktorer og genmodifiserte organismer

Informasjon om biologiske risikofaktorer, risikovurdering av biologiske faktorer, komite for biosikkerhet

Hovedinnhold

Biologiske risikofaktorer er levende eller dødt biologisk materiale som kan gi skadevirkninger for mennesker eller miljø. Eksempler på biologiske risikofaktorer er bakterier, sopp, virus m.m.

Biologiske risikofaktorer finnes over alt. På laboratorier, i industrien, ved pasientkontakt, arbeid med forsøksdyr og fisk, på reiser, ved avfallssortering, fra infiserte sprøytespisser og i inneklimaet for å nevne noen. De aller fleste er ufarlige og nødvendige, men mange mikroorganismer kan allikevel gi helseskader, sykdom og allergi.

Informasjonsblad

For helsefarlig biologisk materiale skal det utarbeides informasjonsblad som inneholder opplysninger om

  • navn
  • leverandør
  • helseskadelige egenskaper
  • smittefare
  • risikomoment
  • forebyggende vernetiltak
  • førstehjelpsbehandling.

Rapporteringsskjema - stoffkartotek

UiB har utarbeidet et rapporterings-skjema som kan benyttes, og dette skjemaet kan man laste opp i stoffkartoteket Chemical Manager, EcoOnline. Her er en enkel protokoll for hvordan det gjøres.

Risikovurdering av biologiske faktorer

Kan aktiviteten medføre fare for arbeidstakers helse eller sikkerhet, skal eksponeringen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes. 

Komite for biosikkerhet

Det er etablert en komite for biosikkerhet. Komiteen skal være et rådgivende organ ved UiB i forbindelse med bruk av biologiske risikofaktorer og genmodifiserte organismer. Komiteen skal rådgi enheter i forbindelse med godkjenninger og søknader, påse at regelverk til enhver tid er oppdatert og bistå ved spørsmål om risikovurdering.

Henvendelser til komiteen kan gjøres via selvbetjeningsportalen UiBHjelp, velg kategorien "Få hjelp".

Hvis uhellet er ute - stikk og kuttskader

Nyttig informasjon dersom du er uheldig og får stikk-/kuttskade