Hjem
Humaniorastrategien
Humaniorastrategien 2018 - 2022

Bred satsing på humaniora ved UiB

Nå er årets tildelinger under Humaniorastrategien klare. Åtte prosjekter fra fem fakulteter har fått totalt 4,5 millioner kroner til utvikling innen utdanning, forskning, rekruttering og formidling.

Studenter prater sammen ute på en plass
Gjennom Humaniorastrategien skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene. Nå har åtte nye prosjekter fått totalt 4,5 millioner kroner i støtte for å arbeide med dette.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Tidligere i høst lyste UiB ut midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid som skulle bidra til å realisere ambisjonene i Humaniorastrategien. Det kom inn 18 søknader. Åtte prosjekter er valgt ut og gitt finansiering. I utlysningen ble det bedt om forprosjekter og piloter som er tydelige virkemidler for å nå langsiktige, strategiske mål. Prosjektene som nå skal gjennomføres ligger innen utdanning, forskning, formidling og rekruttering. 

– Det kom mange gode søknader til årets utlysning. Styringsgruppen har ikke bare vurdert hver enkel søknad for seg, men også vurdert hvordan tildelingene samlet sett kan gi størst mulig effekt.  Vi håper at prosjektene vil bidra til å synliggjøre humaniorafagenes bredde og relevans, sier dekan Camilla Brautaset som leder styringsgruppen for Humaniorastrategien. 

– Vi forventer at resultatene vil støtte opp under de fem satsingsområdene i Humaniorastrategien: høy faglig kvalitet, samfunnsrelevans, arbeidslivet, skoleverket og språk, avslutter Brautaset. 

Disse prosjektene har fått tildeling: 

Fremtidsrettet studium i digitale språkressurser, tildelt 787 500 kr 

Prosjektet skal utvikle et fremtidsrettet og arbeidslivsrettet studium i digitale språkressurser og øke samfunnsrelevansen gjennom bedre tilgang til kompetanse, data og nyere metoder og teknikker. Bruk av infrastruktur og språkdata i undervisningen blir sentralt. Prosjektet skal utvikle nye emner med høy arbeidslivsrelevans og vurdere muligheten for et nytt studieprogram eller etter- og videreutdanningstilbud. 

Prosjektet ledes av Koenraad de Smedt og Marita Kristiansen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet, og er et samarbeid med Universitetsbiblioteket, Språkrådet og Språkbanken m.fl. Prosjektet er knyttet til strategiens mål om å styrke forvaltning og utvikling av norsk språk og fremmedspråkene, og mål om økt samfunnsrelevans og arbeidslivsrelevans.  

Utvikling av nytt studieprogram i «Philosophy, Politics and Economics» , tildelt 655 000 kr 

Prosjektet har som mål å utvikle et studieprogram innen filosofi, politikk og økonomi (PPE) som en rekke utenlandske universiteter og UiO allerede har.  En viktig leveranse blir en rapport som skildrer ulike modeller for oppbygging av et PPE-studium ved UiB som institutt og fakultet kan ta stilling til. 

Prosjektleder er Steinar Bøyum, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Det humanistiske fakultet. Prosjektet støtter opp under flere av målene i Humaniorastrategien, bla. det som gjelder å utvikle studieprogrammer for særlig sterke og motiverte studenter og ønsket om å fremme forståelsen av humanioras betydning for løsning av samfunnsutfordringer. 

Rettsvitskap for ei ny tid: Nye vitskapsteoretiske og tverrfaglige utfordringar, tildelt 850 000 kr 

Pilotprosjekt for ph.d.-utdanning i rettsvitenskap der humanistiske perspektiv og vitenskapsteori får en sentral rolle. I prosjektet skal ph.d.-kurset «Ny rettsvitskap, nye vitskapsteoretiske utfordringer», introduseres høst 2023. Etter pilotperioden skal programmet være åpent for alle ph.d.-studenter ved UiB. Prosjektet skal også skape en plattform for å forbedre den metodiske og vitenskapsteoretiske kompetansen på fakultet. 

Prosjektleder er Jørn Jacobsen, Det juridiske fakultet i samarbeid med Rasmus Slaattelid, Senter for vitenskapsteori. Relevante mål fra strategien for dette prosjektet er blant annet at humaniora skal være en premissleverandør for forskning på de store samfunnsutfordringene, og å heve nivået på ph.d.-avhandlinger. 

Strategisk søknadsarbeid og forstudie til planlagt hovedprosjekt SacraTech, tildelt 380 000 kr 

Forprosjekt for å utvikle forskningsprosjektet SacraTech (Sacramental Technologies in 19th-Century Latin American and Spanish Literature). Målet er å styrke sjansen for å få gjennomslag for søknader om finansiering fra ERC (Synergy Grant) eller Forskningsrådet. Ett av tiltakene er å utvikle et tverrfaglig og internasjonalt nettverk, og i tillegg å utprøve en ny metodologi.  

Prosjektleder er Kari Soriano Salkjelsvik, Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet, i samarbeid med Gøteborgs universitet og University of Houston. 

Reconfiguring cultural and symbolic landscape in war-time Europe, tildelt 334 000 kr 

Prosjektet skal forske på aktuelle og presserende prosesser i det krigsrammede Europa, og formidle kunnskap om regionen Øst-Europa og Kaukasus. Kjerneideen dreier seg om historiske fortellinger, monumenter/minnesteder og språk som våpen. Tiltakene inkluderer bl.a. å utvikle et tverrfaglig kurs, et forskningsnettverk og prosjektsøknad til Forskningsrådet innenfor feltet. 

Prosjektet skal ledes av Tone Bringa, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Måten det skal realisere Humaniorastrategien på er ved å støtte opp om målene som gjelder tverrfaglighet, kunnskap som kan løse samfunnsutfordringene, forskningsbasert undervisning og nye forskningsnettverk. 

Komponering og utvikling av musikalsk forståelse hos instrumentalelever, tildelt 137 000 kr 

Forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan komponering kan påvirke utvikling av musikalsk forståelse og kreativitet hos instrumentalelever i kulturskolen. Prosjektet skal  bidra med ny kunnskap som skolen, kulturskolen, korps, utviklere av rammeplaner og læreplaner, samt musikkinstitusjoner som tilbyr PPU-utdanning og musikklærerutdanning kan ha nytte av. 

Prosjektet ledes av Julia Leikvoll, Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design og skal skje i samarbeid med kulturskolelærere og skolekorpsinstruktører. Dette prosjektet støtter opp om strategien ved å heve kvaliteten i instrumentalundervisning på kulturskolen og musikkundervisning i skolen. 

Motivasjonens rolle i å forklare lektorstudenters studiekvalitet og frafall, tildelt 341 000 kr 

Forskningsprosjekter som skal undersøke hvilke faktorer som bidrar til å forklare studiekvalitet og frafall hos lektorstudenter. Prosjektet skal gi mer innsikt i hvordan UiB kan styrke lektorutdanningen, og danne grunnlag for en søknad til Forskningsrådet. 

Prosjektet ledes av Lucas Jeno, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og internasjonale eksperter. I Humaniorastrategien er nettopp styrking av lektorutdanningen ett av målene. 

Pilot for rekrutteringsprosjekt for humanistiske fag, tildelt 1 000 000 kr  

Pilotprosjekt som skal prøve ut aktuelle kampanjer og utarbeide konsept for videre arbeid med studentrekruttering for humanistiske fag ved UiB. 

Prosjektet ledes av visedekan Svein Ivar Angell, Det humanistiske fakultet, og er et samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen og TRY AS. Prosjektet er knyttet til strategiens mål om å bedre rekrutteringen til humanistiske studier.