Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Epidemiologi

Epidemiologi er et metodefag for medisinsk årsaksforskning. Faget omfatter også kunnskap om de ulike sykdommene sin utbredelse i tid og sted. Faget sin overordnede målsetting er å oppnå kunnskap relevant for forebygging av sykdommer i befolkningen. Gruppeleder: Tone Bjørge

Hovedinnhold

Undervisningsgruppen er knyttet til fagområdet EPISTAT.

Metodegrunnlaget kan også rettes mot helsefremmende faktorer og dermed gi kunnskap relevant for helsefremmende arbeid. Sentralt er læren om sykdommer og sykdomsfremkallende faktorer sin utbredelse i befolkningen (deskriptiv epidemiologi) som blir studert med det formål å avdekke årsaker til sykdom (analytisk epidemiologi).

Om faggruppen
Gruppens medlemmer er involvert i epidemiologisk forskning nasjonalt og internasjonalt, de har epidemiologi faglig bakgrunn og er tilknyttet til instituttets undervisning i epidemiologisk forskningsmetode. For tiden er det seks tilsatte medlemmer i gruppen, hvorav fire fulltidstilsatte. I tillegg er noen midlertidig tilsatte (stipendiater, postdoktorer) tilknyttet faggruppen.

Arbeidsområder
Gruppen er instituttet sitt epidemiologifaglige forum og skal diskutere fagspesifikke saker, koordinere undervisning i faget, løpende vurdere faglig innhold i undervisningen og drive pedagogisk utviklingsarbeid. Et hovedmål er å øke studenters og forskeres kunnskap om epidemiologi og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å forstå hva som påvirker helsen i befolkningen. Dette oppnås gjennom å formidle kunnskap om grunnleggende epidemiologisk metode, samt å oppøve evnen til å reflektere kritisk over vitenskapelige studier. Viktige tema som formidles til studentene er ulike typer epidemiologisk studiedesign med deres styrke og svakheter, hvordan måle forekomst av sykdom, forstå ulike mål på sammenhenger mellom eksponering og sykdom, prinsipp for screening og vurdering av feilkilder og årsakssammenhenger. Målet med undervisningen er at studentene skal kunne bruke kunnskapen til å vurdere medisinsk litteratur, samt å kunne delta aktivt i planlegging og gjennomføring av studier. Hovedoppgaver innen undervisning omfatter epidemiologi for medisinerstudenter, forskerkurs i epidemiologi og metodeundervisning for masterstudenter ved instituttet, samt veiledning av studentoppgaver. I tillegg kommer veiledning av ph.d. kandidater. Ett av gruppens medlemmer er semesterstyreleder for første medisin- og odontologistudenter (MEDOD1).

Fagutvikling, samarbeid og nettverk
Gruppens medlemmer er i hovedsak knyttet til instituttets epidemiologiske forskningsgrupper som har helseregistre og store befolkningsundersøkelser med tilknyttede biobanker som sentrale kilder for forskningen. Disse gruppene har et faglig samarbeid blant annet gjennom en løpende seminarserie (onsdagsseminar), og et årlig seminar der vi inviterer eksterne foredragsholdere. Videre har miljøet tilknytning til Norsk forening for epidemiologi (NOFE), blant annet gjennom styreverv og deltakelse på den årlige norske konferansen.