Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Metodebok for mediefag

Metodebok for mediefag

Nettsiden til Metodebok for mediefag vil bli bygd ut etter hvert som vi eller andre ser behov for det. I første omgang legger vi inn lenker til en del nettadresser som det er henvist til i boka, eller som er relevante i forhold til kapitlet.

Hovedinnhold

Dette er den tredje utgava av Metodebok for mediefag.

Første utgava kom i 1997 og andre utgava kom i 2002 («den blå»). Før dette ble versjoner av en forløper produsert på Institutt for medievitenskap i ulike utgaver fra 1990 og utover, men da med nokså ensidig vekt på kvantitative metoder.

Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen:
Metodebok for mediefag, 3. utgave, Bergen: Fagbokforlaget 2007 (316 s., ISBN: 978-82-450-0542-4)

Henvisninger til nettsteder – kapittel for kapittel

Kapittel 1 Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk

Oppdateringer og lenker

Allmenn informasjon

* Emneportal – BIBSYS inneholder henvisning til nettsteder som kan inneholde relevant informasjon. I motsetning til de fleste bibliotek-systemer, som sprer medielitteratur ut i en haug med forskjellige hyller, er emneportalen ordnet slik at medievitenskap og film er samlet på ett sted.

* Litteratursøk – BIBSYS

Omtrent samtidig med at Metodeboka gikk i trykken, la BIBSYS ned den søkesida som vi henviser til på s. 21.
I stedet oppfordres brukerne til å bruke «BIBSYS Ask». Den gir stor fleksibilitet, og er f eks mindre sensitiv for at navn skrives i feil rekkefølge.

Se illustrasjon for kapittel 1 nederst på siden
 
I «Velg søkefelt» kan brukeren altså sjøl bestemme hvilke typer informasjon han/hun vil søke på. I eksemplet ovenfor er det valgt å søke på forfatter og et ord fra bokas (eller artikkelens) tittel. Ved å bruke knappen til høgre nedenfor feltene, kan brukeren velge å søke på ytterligere flere felt.

Avgrensingene i midtfeltet gir muligheten til å avgrense søket til bestemte medietyper eller publiseringssjangre.

Det nederste området gir muligheter til andre typer avgrensinger av søket, og til å styre egenskaper ved presentasjonen av resultatet fra søket.

Lista over alle publikasjoner som tilfredsstiller kravene i søket, kommer så opp. Ved å trykke på tittelen til den aktuelle publikasjonen, kommer det opp mer detaljert informasjon. Ved å trykke på «Alle bibliotek», kommer det opp liste over hvilke eksemplarer av publikasjonen som fins ved de ulike bibliotekene, og om de enkelte eksemplarene er tilgjengelige. For dem som er registrerte BIBSYS-brukere er det også mulig å bestille publikasjonene.

Det kan være fornuftig å gå inn i BIBSYS via ditt eget biblioteks hjemmesider og ta det med blant dine bokmerker, men du kan også gå direkte til BIBSYS

BIBSYS har lenge kunnet levere data til EndNote.

* Litteratursøk – Nordicom

For litt mer kompliserte søk kan det være rimelig å ta kontakt med NORDICOM/Norge.

Forskningsetikk

I denne delen av kapitlet vises det dels til noen kritiske rapporter om konkrete forsknings- og publiseringsetiske saker, dels til institusjoner med et forskningsetisk ansvar og til deres retningslinjer:

* God skikk

* Granskingsrapport: Lundgren-saken

Uppsala Universitet nedsatte en granskingskommisjon som reiste kritikk mot den norske professoren Eva Lundgren. Komiteen påviste ikke fusk i forskningen, men var kritisk til måten enkelte konklusjoner var trukket på (se Metodeboka, s. 31).  Universitetet behandlet Granskingskommisjonens rapport, og reiser ingen kritikk mot Lundgren. Uenigheten om kvaliteten på forskning bør normalt foregå innenfor forskningsmiljøet og ikke tas opp i universitetets formelle beslutningsorganer. «Diskussion av och åtgärder mot brister i Eva Lundgrens forskning som beskrivits i granskarnas rapport bör hänvisas till vetenskapssamhället. Den förberedande undersökningen av Eva Lundgrens forskning ger inte underlag för en slutsats om att vetenskaplig ohederlighet påvisats».

Samtidig ser det ut til at granskingskommisjonens rapport og en del andre dokumenter i saken, ikke lenger er tilgjengelig på universitetets nettsider. Se Uppsala Universitet

* Granskingsrapport: Sudbø-saken

* Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, NESH: til komiteen og til retningslinjene.

* NSD – norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, informasjon om personvern.

Kapittel 2 Dokumentasjon, kildekritikk og dokumentanalyse

Oppdateringer og lenker

Tilgang til informasjon:
* MedieNorge – beskrivelse av det norske mediesystemet. Søk informasjon om de enkelte mediene og noen tema på tvers.

* Statistisk sentralbyrå – se A-Å under M: «Massemedier», «Media og kultur» og «Mediebarometer» (data fra en av Mediebarometer-undersøkelsene er brukt i en del eksempler i kapittel 5), men noe fins også på andre bokstaver for de enkelte mediene, Statistisk Sentralbyrå

* Publikasjoner etc. fra departementene: Nettstedet Odin er nedlagt, men informasjonen fins fortsatt lett tilgjengelig på nettstedet Regjeringen.no
Gå for eksempel til Kultur- og kirkedepartementet, deretter til «Dokumenter»-menyen til venstre og pek på den typen dokument du er ute etter. Det fins også søkemuligheter.

* Stortinget: komitéinnstillinger, møtereferater, vedtak etc. Det kan av og til være vanskelig å finne sakene. Menyinnslagene «Saker og publikasjoner» og «Møter og referater» er gode startsteder. Det er viktig å vite i hvilken stortingssesjon saken er behandlet: Hver stortingssesjon går over en høst og etterfølgende vår (f eks sesjonen 2002-2003 går fra oktober 2002 til juni 2003). Stortinget.no

* Stortingets egen oversikt over saksgangen for ulike sakstyper finner du på Stortinget.no/om stortinget/saksgangen.
Det er gjort vedtak om forenkle saksgangen i lovsaker ved å sløyfe Odelstinget og Lagtinget, I stedet skal lovsaker behandles to ganger med noen dagers mellomrom i samla storting. Den nye saksgangen tar til å gjelde for det Stortinget som trer sammen etter valget i 2009. Mer informasjon.

* Lovdata – inneholder gjeldende lover og sentrale forskrifter. Det er ofte lettest å gå inn via «Lover» – «Gjeldende lover» – »Systematisk register». Deretter kan en bla seg nedover, til «Vitenskap mm.» og deretter finner en bl a «Massemedia». Lovdata.no
Det er viktig at en ved henvisning til lover, angir tittelen på loven korrekt, f eks Kringkastingsloven (Lov 1992-12-04 nr 127: Lov om kringkasting).

* Nasjonalbiblioteket – gå f eks til oversikten over Nasjonalbibliotekets samlinger.

* Riksarkivet inneholder arkivene fra sentraladministrasjonens saks¬behandling og diverse privatarkiver som er deponert der, bl a det som kalles Pressehistorisk arkiv. Riksarkivet.no

Kapittel 3 Tekstanalyse

For tida ingen oppdateringer eller lenker

Kapittel 4 Kvalitative intervju og feltobservasjon

For tida ingen oppdateringer eller lenker

Kapittel 5 Kvantitative publikumsundersøkelser

Oppdateringer og lenker

Mange av eksemplene i kapitlet er hentet fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse fra 1995. Byrået kjører disse undersøkelsene årlig, og rapportene fra undersøkelsene legges regelmessig ut på nettet.

Viktige kilder for oppdatert informasjon om publikumssiden av de norske massemediene:

* Statistisk sentralbyrå – se A-Å under M: «Massemedier», «Media og kultur» og «Mediebarometer», men noe fins også på andre bokstaver for de enkelte mediene.

* MedieNorge – beskrivelse av det norske mediesystemet. Søk informasjon om de enkelte mediene og noen tema på tvers.

* TNS Gallup – medieundersøkelser.

* Synovate MMI – oversikt over bl a medieundersøkelser.

Kapittel 6 Kvantitativ analyse

Oppdateringer og lenker

Det er vanskelig å gjennomføre statistiske analyser bare ved hjelp av regneark. To statistiskkprogrammer er aktuelle å bruke

* NSDstat, er utviklet av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Det er svært enkelt å bruke, og informasjonen om hvordan det skal brukes ligger online. Programmet fins tilgjengelig ved manjge universitet og høgskoler, men kan også kjøpes av enkeltbrukere (til en pris som pt. er vel 3000 kroner)
http://www.nsd.uib.no/program/nsdstat/

* SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ble opprinnelig utvikla for stormaskiner og lansert i 1968, men PC-versjonen som nå brukes, er utmerket. Mange universiteter og høgskoler har lisens for bruk av dette produktet, men skal en kjøpe det sjøl, blir det dyrt – listeprisen ser ut til å være rundt $ 1600 (hvis en ikke finner en gateselger utenfor et kinesisk universitet). Noen høgre norske udervisningsinstitusjoner har avtaler med SPSS-konsortiet som gjør det mulig for studenter å få gratis tilgang til programpakka på egen maskin. Ta kontakt med Institutt, Fakultet eller IT-avdelinga ved ditt universitet eller din høgsko0le for nærmere informasjon.
Det norske nettstedet til SPSS.

Kapittel 7 Kvantitativ innholdsanalyse

Oppdateringer og lenker

Mediedekningen av Orderud-saka er blitt analysert både kvantitativt og kvalitativt. Nedenfor er det henvisning til en metoderapport for den kvantitative delen, og en analyse gjort på grunnlag av de kvantitative dataene.

Det er vanskelig å gjennomføre statistiske analyser bare ved hjelp av regneark. To statistiskkprogrammer er aktuelle å bruke, er utviklet av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Det er svært enkelt å bruke, og informasjonen om hvordan det skal brukes ligger online. Programmet fins tilgjengelig ved mange universitet og høgskoler, men kan også kjøpes av enkeltbrukere (til en pris som pt. er vel 3000 kroner).

* Orderud – metoderapport

* Orderud-artikkel

Begge disse artiklene ligger lagret i BORA (Bergen Open Research Archive). Denne basen inneholder fulltekstdokumenter, og for en del formål kan være nyttig å søke i denne basen

Kapittel 8 Generalisering

For tida ingen oppdateringer eller lenker

Kapittel 9 Forskningsdesign og forskningsrapportering

Oppdateringer og lenker

* Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) har – sammen med bibliotekene ved NHH og Høgskolen i Bergen utviklet et opplegg med råd om prosessen fra informasjonssøk til oppgaveskriving.

Litteraturhenvisninger i teksten og skriving av litteraturliste er her enkelt forklart.

Norsk medietidsskrifts mal: Se «Forfatterveiledning» på Universitetsforlagets side for tidsskriftet.

Kapittel 10 Metode – og teori

For tida ingen oppdateringer eller lenker.