Hjem
Det juridiske fakultet
FORSKING

Forskning ved Det juridiske fakultet

Forskningen ved det juridiske fakultet er forankret i sterke fagmiljøer innen de tradisjonelle juridiske disiplinene. Fagmiljøene deltar samtidig i tverrfaglige, nasjonale og internasjonale samarbeid blant annet gjennom UiBs satsingsområder globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima- og energiomstilling.

Forskning Det juridiske fakultet, UiB.
Fakultetet har flere forskergrupper som deltar aktivt i ulike nettverk nasjonalt og internasjonalt.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

Det juridiske fakultet i Bergen har stor bredde i forskningen sin, og består av flere internasjonalt ledende fagmiljøer med sterke forskningsnettverk. Store deler av forskningen skjer i tett samarbeid med offentlig forvaltning og det praktiske rettsliv, og imøtekommer umiddelbare forskningsbehov. Forskergruppene arbeider også aktivt med forskningsspørsmål relatert til de store samfunnsutfordringene.

I tråd med strategiplanen 2023 - 2030 skal forskerne og forskingsmiljøene ved fakultetet bidra til utvikling av den rettsvitenskapelige forskingsfronten gjennom langsiktig og nyskapende forsking. Vi skal styrke forskningen på grunnleggende utfordringer i rettssystemet og tidsaktuelle problemstillinger. Forskningen skal være orientert mot den internasjonale forskingsfronten, skje på tvers av tradisjonelle disiplingrenser i rettsvitenskapen og i dialog med andre vitenskapsdisipliner.

Fakultetet vil i strategiperioden ha en satsing på tre faglige tyngdepunkter: Klima- og energirett, Rettsstat og internasjonalt rettssamarbeid og Rammevilkår for næringsvirksomhet og nyskaping.

Mange av fagmiljøene ved fakultetet deltar i et utstrakt tverrfakultært samarbeid med sentre og store forskningsprosjekter ved andre fakulteter ved Universiteter i Bergen. Fakultetet er deltaker i Bergen Offshore Wind Center (BOW), Center for Climate and Energy Transformation (CET), Bergen senter for konkurranserett og økonomi (BECCLE), Center on Law and Social Transformation og  Middelalderklyngen.

Forskningsledelsen ved fakultetet

Prodekan for forskning har det overordnede ansvaret for forskning og forskerutdanningen ved fakultetet. Fakultetet har i tillegg en visedekan med ansvar for forskningsledelse og innovasjon. Den faglige ledelsen støttes av fakultetets forskningsrådgivere med kompetanse på ekstern finansiering, prosjektdrift, arrangementer, utredning og analyse.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget har det overordnede ansvaret for kvalitetssikring og strategisk utvikling av forskningsvirksomheten og ph.d.-programmet ved fakultetet. Forskningsutvalget ledes av prodekan for forskning, og i tillegg er fast ansatt vitenskapelig personale, åremålsansatt vitenskapelig personale, teknisk/administrativt personale og studenter representert i utvalget. 

Les mer om Forskningsutvalget her.

Forskergrupper ved fakultetet

Forskningen ved fakultetet utvikles gjennom samarbeid i forskergrupper innenfor relativt brede fagfelt. Alle vitenskapelig ansatte er medlem i en eller flere forskergrupper og det er også et utstrakt faglig samarbeid mellom gruppene. Flere masterstudenter deltar også aktivt i gruppene, enten som forskerlinjestudenter, vitenskapelige assistenter eller som assosierte medlemmer.

Forskergruppene ble opprettet i 2005, og det er i dag 15 ulike forskergrupper. Forskergruppelederne har det administrative ansvaret for felles faglige aktiviteter, og har rollen som lokal høringsinstans på fagmiljøets vegne. 

Se forskergruppene her

Forskningsprosjekter ved fakultetet

Fakultetet deltar i og koordinerer mange eksternfinansierte prosjekter med støtte fra blant ennet Norges forskningsråd. Fakultetet har også samarbeidsavtaler med offentlige etater og har fått midler fra stiftelser og private aktører om finansiering av store forskningsprosjekter på strategiske satsingsområder.

Se forskningsprosjektene her.

Forskerutdanningen ved fakultetet

Ph.D.-programmet ved Det juridiske fakultet er en anerkjent forskerutdanning hvor kandidatene inkluderes i våre spennende forskningsmiljøer. Opplæringsdelen av forskerutdanningen er på til sammen 30 studiepoeng, og inkluderer kurs i blant annet rettsteorietiske perspektiver, kildehåndtering, rettsvitenskapelig metode, tekstkvalitet og formidling.

Les mer om ph.d.-programmet

Forskerlinjen ved fakultetet

Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet ble etablert i 2017, som en del av Forskningsrådets nasjonale pilotprosjekt for forskerlinjer. Det juridiske fakultet er den eneste institusjonen med juridisk utdanning som er en del av dette programmet i dag. 

Studentene på forskerlinjen skriver en stor masteroppgave på 70 studiepoeng i løpet av ett år, og undervisningen innebærer faglig fordypning med utgangspunkt i sitt selvvalgte tema, i tillegg til grundig opplæring i rettsvitskaplig metode og akademisk skriving. 

Undervisningen på det ettårige masterprogrammet er koblet til undervisningen på ph.d.-utdanningen og til forskergruppene ved fakultetet.

Les mer om forskerlinjen