Hjem

Det juridiske fakultet

Forskning ved Det juridiske fakultet

Fakultetet er blant de ledende forskningsmiljøene i Norden innen strafferett, straffeprosess og politirett. Fakultetet har også sterk kompetanse innen sentrale formuerettslige fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og rettsteori og rettsfilosofi.

img_9253.jpg

To mennesker går ned en trapp på fakultetet.
Foto:
Emil Breinstein

Satsningsområder

Fakultetet har som mål å drive forskning på et høyt faglig nivå, og vil opprettholde og videreutvikle faglig spisskompetanse på sentrale rettsområder og utvalgte spesialområder.

Fakultetet vil styrke og utvikle forskningsinnsatsen med sikte på å møte de store utfordringer rettsvitenskapen står overfor som følge av den generelle samfunnsutviklingen. Kvaliteteten på forskningen må møte de internasjonale krav til nivået på rettsvitenskapelig forskning.

Fakultetet satser særskilt på å utvikle forskningsmiljøer innen strafferett og straffeprosess, konkurranse- og markedsrett, og formuerett. Fakultetet vil videre satse særskilt på utvikling av forskningsprosjekt innen området demokrati og rettsstat, et tverrfaglig forsningsområde ved UiB.

Internasjonal faglig aktivitet

Fakultetet legger stor vekt på å utvikle den internasjonale faglige virksomheten. Fakultetets forskere bidrar i internasjonaliseringsarbeidet gjennom forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale seminarer, konferanser og kongresser og utvikling av kontaktnett med kollegaer i utlandet.

Fakultetet har inngått samarbeidsavtaler om forskerutveksling med universitet i Tyskland, USA og Australia. Fakultetet vil utvikle disse kontaktene videre med sikte på at forskerne ved fakultetet skal kunne operere i et internasjonalt forskningsmiljø innenfor sine fagområder. På utvalgte områder vil en ta sikte på å opprette mer omfattende og organisert forskningssamarbeid med utenlandske institusjoner.