Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Om forskningsetikk

Her finner du presentasjoner og referanser som angår forskningsetikk ved KMD, kunstnerisk og vitenskapelig, samt lenker til lover og retningslinjer.

Hovedinnhold

Presentasjoner og materiale fra internseminarer 2020-21 med KMDs forskningsutvalg og forskerutdanningsutvalg

Anne Helen Mydland, professor i keramikk og leire ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst:  
Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet KMD –UiB, linjer og ansvarsforhold når det gjelder forskningsetikk Redelighetsutvalgets rolle og mandat. KMD-utvalgenes rolle (FFU og FUU).

Anne-Helen Mydland, professor, og Nina Malterud, seniorrådgiver:
Laws and regulations on research ethics in Norway – what about the arts?         

Research integrity and challenges for project leaders

Aslaug Nyrnes, professor 2 KMD og professor Høgskolen på Vestlandet:
The Ethics of Text Work in Research

Anne Helen Mydland, professor:  
Research Ethics Seminar 3 - status and potential measures

Jostein Gundersen, visedekan for forskning ved KMD og førsteamanuensis:  
Map Ethics!


Nyttig bruksbok:
Dag Slotfeldt Ellingsen: Forskningsetikk – yrkesetikk ved forskningsvirksomhet

Forfatteren tar utgangspunkt i at forskere i det daglige må forholde seg både til forskningsetikken og til lover og regler. Men fremfor å skille mellom juss og etikk kombinerer boken disse to perspektivene i en praktisk vinkling på forskerens arbeidsoppgaver, og presenterer konkrete eksempler på typiske forskningsetiske problemstillinger som mange møter.

Map Ethics! KMDs delprosjekt i Erasmus+ prosjektet Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates.

Map Ethics! Opplegg for workshop på ph.d.-nivå med ikke-normativ tilnærming til etiske aspekter, samt flere tekster om etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette er resultat av KMDs delprosjekt i Erasmus+ prosjektet Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates.

Presentasjon av Map Ethics! i Research Catalogue

UiB og forskningsetikk

10 etiske regler for forskning ved Universitetet i Bergen

RETTE - UiB-portal for registrering av forskningsprosjekter. System for Risiko og ETTErlevelse. Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter og studentoppgaver ved UiB.

https://www.uib.no/personvern

https://www.uib.no/personvern/128207/krav-om-registrering-avprosjektet-ditt-i-rette

https://www.uib.no/personvern/123947/registrer-prosjektet-ditt-irette

Universitetet har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Saksbehandlingen starter ved grunnenheten. Saker av mer alvorlig karakter – som gjelder mistanke om vitenskapelig uredelighet – skal normalt utredes av det aktuelle fakultetet og oversendes Redelighetsutvalget for vurdering.

Forskningsintegritet I Norge (RINO) Et samarbeidsprosjekt 2017-19 mellom Universitetet i Bergen (UiB), De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) og Høgskolen på Vestlandet (HVL). Mål:

- kartlegge utbredelsen av uredelighet og diskutable forskningspraksiser ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, og holdninger til og kunnskap om dette.

- søke innsikt i hvordan ulike institusjoner fremmer integritet i forskning, og hvilke systemiske forhold som kan bidra til å styrke forskningsetisk kultur i institusjonene.

NSD – Norsk senter for forskningsdata, Min side, tilbyr tjenester for forskere og studenter: meldeskjema, datahåndtering, arkivere data, datatilgang m.m.

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer, gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning. Her finnes materiale om komiteene, og fagspesifikke retningslinjer.

Komiteenes arbeid er forankret i Forskrift om forskningsetiske komiteer og utvalg (forskningsetikkforskriften)

Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet 

Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet er et felles rammeverk for alle vitenskapelige fagområder, utarbeidet av ALLEA – All European Academies i 2017.