Hjem
Avdeling for kulturhistorie
FORSKNING

Forskningsseksjonen

Tverrfaglig seminar om klebersteinsbruk
Eskursjon til Hana kleberbrudd.
Foto/ill.:
Per Storemyr

Hovedinnhold

Forskningsseksjonen har ansvar for å ivareta Avdeling for kulturhistorie sin forsknings- og formidlingsstrategi. Vi utvikler og drifter forskningsprosjekt, og bygger opp faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Forskerne ved Forskningsseksjonen er også vitenskapelig ansvarlig for museets ulike samlinger. Vår ambisjon er å fremme forståelse av kulturhistorien, gjennom utstillinger og populære medier, og publisering på høyt internasjonalt nivå. 

Forskningen vår kjennetegnes ved at den tar utgangspunkt i samlingene – de arkeologiske, etnografiske og de øvrige kulturhistoriske samlingene. Denne forskningen er derfor helt og holdent integrert i museets andre aktiviteter som innsamling, bevaring og formidling. Forskningsseksjonen skal bidra til forståelse og formidling av samlingenes betydning, og dermed også utfordre de rådende perspektiver på vår forhistorie, historie og samtid. En særlig oppgave for en tverrfaglig institusjon som Universitetsmuseet i Bergen er å stimulere til forskning der kultur- og naturvitenskapelige metoder og perspektiver supplerer hverandre.

Antropologisk forskning

De etnografiske samlingene ved museet består av gjenstander fra hele verden, samlet inn av handelsreisende, misjonærer, eventyrere og vitenskapsfolk gjennom museets lange historie. I de siste tiårene har også etnografiske filmer blitt en viktig del av denne samlingen, akkurat som foto har vært en essensiell del av samlingen. Gjenstandene, fotografiene og filmene representerer viktige inngangspunkt til samfunnsmessige og kulturelle systemer, og den antropologiske forskningen går først og fremst begrepsmessig til verks i tilnærmingen til disse systemene. Hvordan kan spesifikke gjenstander, eller andre former for dokumentasjon, hjelpe oss til å forstå analytiske begreper som for eksempel økonomi, religion, gavebytte, hekseri, eller økologisk tilpasning? Og hvordan kan de skape bedre forståelse av hele regioner og kulturområder som Afrika, Melanesia, Sibir eller Nord-Amerika? Og hvordan kan de hjelpe oss til å forstå vår egen kulturhistorie?    

Arkeologisk forskning

De arkeologiske samlingene består av gjenstander fra de første steinaldermenneskene bosatte seg langs vestlandskysten fram til og med middelalderen når Bergen var blitt en av Nordens største internasjonale handelsbyer. Mellom disse to ytterpunktene i tid kaster de arkeologiske kildene lys over kulturell, teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjennom flere tusen år, med Vestlandets mangfoldige landskap som arena. I tillegg til gjenstandsmateriale inneholder de arkeologiske samlingene et stort arkiv- og fotomateriale fra arkeologiske undersøkelser utført gjennom de siste 150 årene. Det er det samlede kildematerialet som legger grunnlaget for den arkeologiske forskningen ved Forskningsseksjonen. Som del av en tverrfaglig institusjon vil arkeologisk forskning ved seksjonen fokusere på forholdet mellom mennesker og natur i forhistoriske og tidlig historiske samfunn. Samlingene gir et særlig godt grunnlag for forskning på tvers av periodene og er sterkt knyttet opp mot Universitetet i Bergen sine satsingsområder og forskningstrategi.

Kunsthistorisk forskning

Kunsthistorisk forskning ved Forskningsseksjonen har kristendommens materielle kultur som omdreiningspunkt. Universitetsmuseets samling av kirkekunst er blant de mest fremragende i Europa. Kirkekunsten har hovedsakelig sin opprinnelse fra Vestlandet, men stil, teknikk og ikonografi reflekterer mange kulturelle tilknytninger som bandt Vestlandet sammen med områdene rundt Nordsjøen, og videre mot middelhavsområdene og Sentral-Asia. Forskning på kirkekunst ved Universitetsmuseet i Bergen har som mål å studere samlingen i den Europeiske konteksten den tilhører, for å studere likhetstrekk og ulikheter med gjenstander funnet andre steder. Av spesiell interesse er tema om middelalderens altere og dens dekorasjon mellom det 12. og 14. århundre; sengotiske skulpturer som vitnesbyrd på Nordsjøen sine handelsruter; og kontinuitet og forandring i perioden rundt reformasjonen.

Seksjonen behandler også søknader om forskningsgravninger, utlån og prøvetaking fra samlingene.