Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Kulturminneforvaltning

Fornminneseksjonen har ansvaret for å gjennomføre arkeologiske utgravninger av kulturminner eldre enn reformasjonen (år 1537) i Vestland (tidligere Hordaland og Sogn & Fjordane) og Sunnmøre.

skarstein_armring
Foto/ill.:
UiB, Fornminneseksjonen

Hovedinnhold

Roller, ansvar og myndighet
Universitetsmuseet i Bergen samarbeider med og gir faglige råd til Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner. Vi vurderer søknader om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner basert på vitenskapelig kildeverdi og utarbeider en plan for utgravningen. Dersom Riksantikvaren gir tillatelse til inngrep i kulturminnet, er det Fornminneseksjonen som utfører de lovpålagte arkeologiske utgravningene. Formålet er å sikre det vitenskapelige kildematerialet før det går tapt pga utbygging. Som regel er det utbygger som betaler undersøkelsen, men for mindre private tiltak kan Staten dekke hele eller deler av kostnadene.

Ansvar og myndighet etter kulturminneloven er regulert i egen forskrift. Fylkeskommunen har ansvaret for kulturminnevernet i første instans. Det vil si at alle henvendelser om faste og løse kulturminner rettes først til fylkeskommunen som sender dem videre til rette myndighet.

Metoder
Universitetsmuseet i Bergen arbeider ut fra forskningsmessige og faglige retningslinjer.
Høy faglig kvalitetet for utgravingene sikres gjennom at de gjennomføres av erfarne og utdannede arkeologer, med fokus på forskningsbaserte metoder og målsettinger. Ny teknologi og metodikk innen datainnsamling, innmåling og dokumentasjon er i stadig utvikling og sikrer høy kvalitet og mest mulig effektiv gjennomføring av de arkeologiske undersøkelsene. 

Sikres for fremtiden
De innsamlede funn og dokumentasjonsmateriale blir etter utgravingene tilrettelagt for forskning og formidling. Gjenstandene sikres for fremtiden gjennom grundig katalogisering og konservering av museets fagfolk. De arkeologiske funnene danner basis for videre forskning, publikasjoner og for skiftende utstillinger på museet. 
 

Metalldetektorsøk
Privat metalldetektorsøking har økt i omfang de siste årene, og funn som blir innlevert til museene har økt. Metallsøking er ikke nevnt i Kulturminneloven, men kan komme i konflikt med denne. Lovens formål er blant annet å verne kulturminner mot skadelige inngrep.

Riksantikvaren har utarbeidet felles nasjonale retningslinjer, og et eget funnskjema for detektorfunn.