Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Arkeologiske utgravinger

Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet gjennomfører årlig en rekke arkeologiske utgravninger over hele Vestlandet. Utgravingene gjennomføres for å dokumentere forhistoriens spor før utbygging.

Gravkammer Selje
Foto/ill.:
Leif Inge Åstveit

Hovedinnhold

Utgravningene utføres av ferdig utdannede og erfarne arkeologer og arkeologistudenter fra inn- og utland. Vi bruker også spesialister innenfor andre fagområder som for eksempel pollenanalyser og osteologi (skjelettmateriale). Utgravingene foregår i hovedsak i perioden april til oktober, og spenner 10000 år av vår forhistorie, fra eldre steinalder til vikingtid. Riksantikvaren og NIKU er ansvarlig for middelalderutgravinger. 

Gjenstander og vitenskapelige prøver blir katalogisert, analysert og konservert. Dokumentasjon og gjenstandsfunn blir del av våre arkiver og samlinger, og gjort tilgjengelig for forskning og formidling. Ved våre arkeologiske undersøkelser arrangerer vi gjerne omvisninger for skoleklasser, historielag og andre interesserte i nærmiljøet. Ved de største utgravningene arrangeres det som regel åpne publikumsdager som annonseres lokalt god tid i forveien. Mange utgravninger omtales dessuten i media – i aviser, radio og TV, og på nett.

To tredeler av undersøkelsene er finansiert av offentlige utbyggere som f.eks. Statens vegvesen. Kun en til to prosent av totalkostnadene ved store utbyggingsprosjekter går til arkeologiske undersøkelser. Utgravingene gir ny og viktig kunnskap om forhistorien i Norge gjennom vår 12 000 år lange forhistorie.

Følg oss på Arkeologi i VestFacebook og Instagram for nytt fra utgravingene våre. 

Metalldetektorsøk
Privat metalldetektorsøking har økt i omfang de siste årene, og funn som blir innlevert til museene har økt. Metallsøking er ikke nevnt i Kulturminneloven, men kan komme i konflikt med denne. Lovens formål er blant annet å verne kulturminner mot skadelige inngrep. Det er derfor ikke lov å drive metallsøking innenfor områder med automatisk fredete registrerte kulturminner
Finner du gjenstander som kan være fra forhistorisk tid, merk funnstedet og ta kontakt med fylkeskommunen. 

Riksantikvaren har utarbeidet felles nasjonale retningslinjer, og et eget funnskjema for detektorfunn.