Hjem
Styre og ledelse

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 1.12.2016

Møtet starter kl 09:30 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1. Møtet innledes med et to timers seminar om utdanningskvalitet.

Hovedinnhold

Saksliste
S 149/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 150/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016
S 151/16 Økonomirapport per oktober 2016
S 152/16 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap
S 153/16 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 - valg og oppnevning
S 154/16 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design
S 155/16 Nytt navn på Det medisinsk-odontologiske fakultet
S 156/16 Endringer i grads- og studieforskriften i forbindelse med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design
S 157/16 Endringer i grads- og studieforskrifter - Dysleksiattester Ny behandling
S 158/16 Studieportefølje 2017
S 159/16 Opptaksrammer 2017
S 160/16 Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022
S 161/16 Internrevisjonsrapport, midlertidige ansettelser
S 162/16 Midler mottatt fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat
S 163/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.
S 164/16 Tilsetting - Direktør ved Universitetsmuseet
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
S 165/16 Fungeringsperiode for instituttleder
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
Orienteringer
Eventuelt