Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 1.12.2016

Møtet starter kl 09:30 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1. Møtet innledes med et to timers seminar om utdanningskvalitet.

Main content

Saksliste
S 149/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 150/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016
S 151/16 Økonomirapport per oktober 2016
S 152/16 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap
S 153/16 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 - valg og oppnevning
S 154/16 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design
S 155/16 Nytt navn på Det medisinsk-odontologiske fakultet
S 156/16 Endringer i grads- og studieforskriften i forbindelse med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design
S 157/16 Endringer i grads- og studieforskrifter - Dysleksiattester Ny behandling
S 158/16 Studieportefølje 2017
S 159/16 Opptaksrammer 2017
S 160/16 Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022
S 161/16 Internrevisjonsrapport, midlertidige ansettelser
S 162/16 Midler mottatt fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat
S 163/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.
S 164/16 Tilsetting - Direktør ved Universitetsmuseet
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
S 165/16 Fungeringsperiode for instituttleder
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
Orienteringer
Eventuelt