Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 28. september 2017

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste

S 91/17   Godkjenning av innkalling og saksliste
S 92/17   Godkjenning av protokoll fra møte 24.8.2017
S 93/17   Økonomirapport per august 2017
S 94/17   Regnskap Universitetet i Bergen 2. tertial 2017
S 95/17   Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen for budsjettåret 2016
S 96/17   Status for budsjettprosess 2018  og langtidsbudsjett 2018 - 2022
Vedlegg 1: Fakultetsbudsjett
Vedlegg 2: Innteksberekning og føresetnader
S 97/17   Etatsstyring 2017 - departementets tilbakemelding
S 98/17   Utviklingsavtale 2018 - Utkast
S 99/17   Forskningsselskapet Sørvest AS
S 100/17 Universitetets  forvaltning av eierinteresser
Vedlegg 1: Årshjul og ansvarsmatrise
S 101/17 Internrevisjonsplan 2017/2018
S 102/17 Internrevisjonsrapport - Planlegging av bygg og infrastruktur
S 103/17 Masterplan for areal
S 104/17 Orientering om oppfølging av arbeidet med sikkerhet ved UiB etter tyveri fra universitetsmuseet
S 105/17 Studiestart og fadderuken 2017
S 106/17 Gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene
S 107/17 Oppnevning - styrer, råd og utvalg
S 108/17 DnB NOR Jubileumsfond til Universitetet i Bergen - vedtak om tildeling
S 109/17 Årsrapport 2016 fra Likestillingskomiteen
S 110/17 Årsrapport ytre miljø 2016
S 111/17 Universitetsdirektøren sine stillings- og resultatmål
S 112/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater 
S 113/17 Senterleder ved SFF IV - Centre for Early Sapiens Behaviour - Tilsetting uten forutgående kunngjøring på åremål som 1404 professorUnntatt offenlighet iht.off.l §25.1.ledd
Orienteringer
Eventuelt