Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 28. september 2017

Main content

Protokoll

Saksliste

S 91/17   Godkjenning av innkalling og saksliste
S 92/17   Godkjenning av protokoll fra møte 24.8.2017
S 93/17   Økonomirapport per august 2017
S 94/17   Regnskap Universitetet i Bergen 2. tertial 2017
S 95/17   Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen for budsjettåret 2016
S 96/17   Status for budsjettprosess 2018  og langtidsbudsjett 2018 - 2022
Vedlegg 1: Fakultetsbudsjett
Vedlegg 2: Innteksberekning og føresetnader
S 97/17   Etatsstyring 2017 - departementets tilbakemelding
S 98/17   Utviklingsavtale 2018 - Utkast
S 99/17   Forskningsselskapet Sørvest AS
S 100/17 Universitetets  forvaltning av eierinteresser
Vedlegg 1: Årshjul og ansvarsmatrise
S 101/17 Internrevisjonsplan 2017/2018
S 102/17 Internrevisjonsrapport - Planlegging av bygg og infrastruktur
S 103/17 Masterplan for areal
S 104/17 Orientering om oppfølging av arbeidet med sikkerhet ved UiB etter tyveri fra universitetsmuseet
S 105/17 Studiestart og fadderuken 2017
S 106/17 Gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene
S 107/17 Oppnevning - styrer, råd og utvalg
S 108/17 DnB NOR Jubileumsfond til Universitetet i Bergen - vedtak om tildeling
S 109/17 Årsrapport 2016 fra Likestillingskomiteen
S 110/17 Årsrapport ytre miljø 2016
S 111/17 Universitetsdirektøren sine stillings- og resultatmål
S 112/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater 
S 113/17 Senterleder ved SFF IV - Centre for Early Sapiens Behaviour - Tilsetting uten forutgående kunngjøring på åremål som 1404 professorUnntatt offenlighet iht.off.l §25.1.ledd
Orienteringer
Eventuelt