Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 30. november 2017

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste

S 126/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 127/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017
S 128/17 Økonomirapport per oktober 2017
S 129/17 Fremtidig organisering og kvalitetssikring av forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen
S 130/17 Orientering om oppnevning av arbeidsutvalg for utforming av handlingsplan for humaniora
S 131/17 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018 - 2022
S 132/17 Arbeid med handlingsplan for universitetets satsing på samarbeid med Kina
S 133/17 Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer
S 134/17 Endring av instituttstrukturen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Opprettelse av Institutt for biovitenskap
S 135/17 Handlingsplan ytre miljø 2018-2022
S 136/17 Valg 2018 -  representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 137/17 Masterplan for areal
S 138/17 Eksternt finansiert virksomhet - Konkretisering av tiltak for å styrke bidrags- og oppdragsforskningen
S 139/17 Orientering om utpeking av viserektor for globale relasjoner
S 140/17 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet
S 141/17 Internrevisjon, revisjon av opptaksordningen
S 142/17 Opptaksrammer 2018
S 143/17 Studieportefølje 2018
S 144/17 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15
S 145/17 Endringer i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader vedUniversitetet i Bergen (grads- og studieforskriften)
S 146/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
Orienteringer
Eventuelt