Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 30. november 2017

Main content

Protokoll

Saksliste

S 126/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 127/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017
S 128/17 Økonomirapport per oktober 2017
S 129/17 Fremtidig organisering og kvalitetssikring av forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen
S 130/17 Orientering om oppnevning av arbeidsutvalg for utforming av handlingsplan for humaniora
S 131/17 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018 - 2022
S 132/17 Arbeid med handlingsplan for universitetets satsing på samarbeid med Kina
S 133/17 Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer
S 134/17 Endring av instituttstrukturen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Opprettelse av Institutt for biovitenskap
S 135/17 Handlingsplan ytre miljø 2018-2022
S 136/17 Valg 2018 -  representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 137/17 Masterplan for areal
S 138/17 Eksternt finansiert virksomhet - Konkretisering av tiltak for å styrke bidrags- og oppdragsforskningen
S 139/17 Orientering om utpeking av viserektor for globale relasjoner
S 140/17 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet
S 141/17 Internrevisjon, revisjon av opptaksordningen
S 142/17 Opptaksrammer 2018
S 143/17 Studieportefølje 2018
S 144/17 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15
S 145/17 Endringer i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader vedUniversitetet i Bergen (grads- og studieforskriften)
S 146/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
Orienteringer
Eventuelt