Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 30. august 2018

Hovedinnhold

Saksliste

S 68/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 69/18 Godkjenning av protokoll fra møte 31.5.2018
S 70/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 71/18 Økonomirapport per juli 2018
S 72/18 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering
S 73/18 Etatsstyring 2018. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 74/18 Universitetets forvaltning av eierinteresser
Vedlegg: Årsrapporter for selskapene som UiB har eierskap i pr. juni 2018
S 75/18 Oppretting av felles masterprogram i marinbiologiske ressurser – IMBRSea
S 76/18 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 30.8.2018 til 31.7.2021
S 77/18 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2018
S 78/18 Salgsfullmakt - Salg av Vektergården til Bergen FinTech Hub med formål å etablere klynge for «Finance Innovation» i bygget
- Unntatt offentlighet
S 79/18 Ansettelse av faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) - Unntatt offentlighet
S 80/18 Senterleder ved SFF - Birkeland Centre for Space Science (BCSS) - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 81/18 Revisjon av UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016-2022
S 82/18 Fullmakt til å forhandle om eierskap i nasjonal universitetsavis
S 83/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt