Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 30. august 2018

Main content

Saksliste

S 68/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 69/18 Godkjenning av protokoll fra møte 31.5.2018
S 70/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 71/18 Økonomirapport per juli 2018
S 72/18 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering
S 73/18 Etatsstyring 2018. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 74/18 Universitetets forvaltning av eierinteresser
Vedlegg: Årsrapporter for selskapene som UiB har eierskap i pr. juni 2018
S 75/18 Oppretting av felles masterprogram i marinbiologiske ressurser – IMBRSea
S 76/18 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 30.8.2018 til 31.7.2021
S 77/18 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2018
S 78/18 Salgsfullmakt - Salg av Vektergården til Bergen FinTech Hub med formål å etablere klynge for «Finance Innovation» i bygget
- Unntatt offentlighet
S 79/18 Ansettelse av faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) - Unntatt offentlighet
S 80/18 Senterleder ved SFF - Birkeland Centre for Space Science (BCSS) - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 81/18 Revisjon av UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016-2022
S 82/18 Fullmakt til å forhandle om eierskap i nasjonal universitetsavis
S 83/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt