Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 27. september 2018

Hovedinnhold

Saksliste

S 86/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 87/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.8.2018
S 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling
S 89/18 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs styrebehandling
S 90/18 Forslag til nytt valgreglement, andre gangs styrebehandling
S 91/18 Økonomirapport per 2.tertilal 2018
S 92/18 Regnskap for Universitetet I Bergen andre tertial 2018
S 93/18 Status for arbeidet med budsjett 2019 og UiBs budsjettinnspill for 2020
S 94/18 Opptak og studiestart 2018
S 95/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2017-2018
S 96/18 Internrevisjonsrapport, Digital læringsplattform
S 97/18 Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer
S 98/18 Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen
S 99/18 Årsrapport 2017 – Ytre miljø
S 100/18 Orienteringer
a) Presentasjon av innkjøpsprosessen ved UiB v/ Kjetil Skog
S 101/18 Vurdering av areal til studentaktiviteter
Styrets halvtime
Eventuelt