Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 27. september 2018

Main content

Saksliste

S 86/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 87/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.8.2018
S 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling
S 89/18 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs styrebehandling
S 90/18 Forslag til nytt valgreglement, andre gangs styrebehandling
S 91/18 Økonomirapport per 2.tertilal 2018
S 92/18 Regnskap for Universitetet I Bergen andre tertial 2018
S 93/18 Status for arbeidet med budsjett 2019 og UiBs budsjettinnspill for 2020
S 94/18 Opptak og studiestart 2018
S 95/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2017-2018
S 96/18 Internrevisjonsrapport, Digital læringsplattform
S 97/18 Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer
S 98/18 Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen
S 99/18 Årsrapport 2017 – Ytre miljø
S 100/18 Orienteringer
a) Presentasjon av innkjøpsprosessen ved UiB v/ Kjetil Skog
S 101/18 Vurdering av areal til studentaktiviteter
Styrets halvtime
Eventuelt