Hjem
Styre og ledelse

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 28.4.2016

Hovedinnhold

Saksliste

S 24/16 
Godkjenning av innkalling og saksliste
S 25/16 
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016
S 26/16 
Økonomirapport per mars 2016
S 27/16 
Internrevisjon. Rapport om etablering av BOA-team
S 28/16 
Budsjettpost for åpen publisering
S 29/16 
Oppgradering av sjøvannsforsyning til UiB
S 30/16 
Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn".Plan for arbeid med oppfølging.
S 31/16 
Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022
S 32/16 
Rammer for organisering av universitetets marine satsing
S 33/16 
Instruks for internrevisjon ved Universitetet i Bergen
S 34/16 
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019
S 35/16 
Innspill til  stortingsmelding om kvalitet i norsk høyere utdanning
S 36/16 
Samarbeid med Høgskolen i Bergen om lærerutdanningen
S 37/16 
Oppsummering av Organisasjonsutviklingsprosjektet
S 38/16 
Modell for styring og ledelse
S 39/16 
Regler om behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger
S 40/16 
Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak
S 41/16 
Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB
S 42/16
Årsrapport ytre miljø 2015
S 43/16 
Møteplan for universitetsstyret 2017
S 44/16 
Årsmelding for 2015 - Redelighetsutvalget
S 45/16 
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og økonomirapport 2015
S 46/16 
Årsmelding for 2015 - Den sentrale klagenemnd
S 47/16 
Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen
S 48/16 
Årsmelding for Holbergprisen 2015
S 49/16 
Oppnevning av nytt styre for Ludvig Holberg Minnefond for perioden 1.7.2016-30.6.2020
S 50/16 
Orientering  - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB
S 51/16 
Fullmakts- og referatsaker
S 52/16 
Diverse referater
S 53/16 
Klage over avskjedsvedtak
Unntatt offentlighet
S 54/16
Styrets arbeidsform
 
Orienteringer

Eventuelt