Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 28.4.2016

Main content

Saksliste

S 24/16 
Godkjenning av innkalling og saksliste
S 25/16 
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016
S 26/16 
Økonomirapport per mars 2016
S 27/16 
Internrevisjon. Rapport om etablering av BOA-team
S 28/16 
Budsjettpost for åpen publisering
S 29/16 
Oppgradering av sjøvannsforsyning til UiB
S 30/16 
Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn".Plan for arbeid med oppfølging.
S 31/16 
Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022
S 32/16 
Rammer for organisering av universitetets marine satsing
S 33/16 
Instruks for internrevisjon ved Universitetet i Bergen
S 34/16 
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019
S 35/16 
Innspill til  stortingsmelding om kvalitet i norsk høyere utdanning
S 36/16 
Samarbeid med Høgskolen i Bergen om lærerutdanningen
S 37/16 
Oppsummering av Organisasjonsutviklingsprosjektet
S 38/16 
Modell for styring og ledelse
S 39/16 
Regler om behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger
S 40/16 
Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak
S 41/16 
Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB
S 42/16
Årsrapport ytre miljø 2015
S 43/16 
Møteplan for universitetsstyret 2017
S 44/16 
Årsmelding for 2015 - Redelighetsutvalget
S 45/16 
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og økonomirapport 2015
S 46/16 
Årsmelding for 2015 - Den sentrale klagenemnd
S 47/16 
Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen
S 48/16 
Årsmelding for Holbergprisen 2015
S 49/16 
Oppnevning av nytt styre for Ludvig Holberg Minnefond for perioden 1.7.2016-30.6.2020
S 50/16 
Orientering  - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB
S 51/16 
Fullmakts- og referatsaker
S 52/16 
Diverse referater
S 53/16 
Klage over avskjedsvedtak
Unntatt offentlighet
S 54/16
Styrets arbeidsform
 
Orienteringer

Eventuelt