Hjem
Styre og ledelse

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 25.8.2016

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Hovedinnhold

S 80/16 Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 81/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 2.6.2016    
S 82/16 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2015 - Unntatt offentlighet etter offl. § 5,2. ledd
S 83/16 Økonomirapport per juli 2016
S 84/16 Universitetets forvaltning av eierinteresser    
S 85/16 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Globale samfunnsutfordringer" og universitetets marine satsing    
S 86/16 Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB    
S 87/16 Etatstyring 2016 - Tilbakemeldinger til Universitetet i Bergen    
S 88/16 Universitetsdirektørens måloppnåelse    
S 89/16 Utdanningsmelding 2015     
S 90/16 Forskningsmelding 2015    
S 91/16 Forskerutdanningsmelding 2015    
S 92/16 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer    
S 93/16 Handlingsplan for forskerutdanningen    
S 94/16 Eksternt finansiert forskning med vekt på H2020. Aktivitet i perioden 25.11.2015-30.6.2016    
S 95/16 Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022    
S 96/16 Likestillingssituasjonen ved UiB 2016    
S 97/16 Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold ved UiB 2016 - 2020    
S 98/16 Evaluering av Universitetsbiblioteket    
S 99/16 Utkast til digitaliseringsstrategi for UiB    
S 100/16 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet    
S 101/16 Internrevisjon - Digital eksamen    
S 102/16 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda    
S 103/16 Årsrapport for På Høyden 2015    
S 104/16 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2015-31.7.2017    
S 105/16 Fullmakts- og referatsaker    
S 106/16 Diverse referat    
Orienteringer    
Eventuelt