Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 25.8.2016

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Main content

S 80/16 Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 81/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 2.6.2016    
S 82/16 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2015 - Unntatt offentlighet etter offl. § 5,2. ledd
S 83/16 Økonomirapport per juli 2016
S 84/16 Universitetets forvaltning av eierinteresser    
S 85/16 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Globale samfunnsutfordringer" og universitetets marine satsing    
S 86/16 Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB    
S 87/16 Etatstyring 2016 - Tilbakemeldinger til Universitetet i Bergen    
S 88/16 Universitetsdirektørens måloppnåelse    
S 89/16 Utdanningsmelding 2015     
S 90/16 Forskningsmelding 2015    
S 91/16 Forskerutdanningsmelding 2015    
S 92/16 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer    
S 93/16 Handlingsplan for forskerutdanningen    
S 94/16 Eksternt finansiert forskning med vekt på H2020. Aktivitet i perioden 25.11.2015-30.6.2016    
S 95/16 Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022    
S 96/16 Likestillingssituasjonen ved UiB 2016    
S 97/16 Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold ved UiB 2016 - 2020    
S 98/16 Evaluering av Universitetsbiblioteket    
S 99/16 Utkast til digitaliseringsstrategi for UiB    
S 100/16 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet    
S 101/16 Internrevisjon - Digital eksamen    
S 102/16 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda    
S 103/16 Årsrapport for På Høyden 2015    
S 104/16 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2015-31.7.2017    
S 105/16 Fullmakts- og referatsaker    
S 106/16 Diverse referat    
Orienteringer    
Eventuelt