Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Etter- og videreutdanning

Tilbyr skreddersydd utdanning i karbonlagring

Kompetansebehov knyttet til Norges mest omfattende klimatiltak dekkes gjennom et nytt videreutdanningstilbud fra Universitetet i Bergen.

Karbonlagring
KARBONLAGRING: Riggen i bakgrunnen kan simulere karbonlagring. Forskningsgruppen i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi har utviklet det nye tilbudet. Fra venstre: Martin Fernø, Zachary Alcorn, Arne Graue og Else Johannesen.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

Hovedinnhold

For å nå klimamålene jobbes det intenst med løsninger over hele verden. FNs klimapanel mener karbonfangst og -lagring er helt avgjørende for å redusere de globale klimagassutslippene.

Ved Institutt for fysikk og teknologi har de arbeidet med slike problemstillinger lenge. Kunnskap knyttet til koplingen mellom olje- og gassproduksjon og karbonlagring er tettere integrert enn mange kanskje tror i det daglige.

Fagmiljøet har samarbeidet med industrien, samt benyttet storskala-fasiliteter i USA for å forske på denne typen problemstillinger.

Først i 2013 intensiverte Norge arbeidet med å realisere ambisjonen om å klare å fange, transportere og lagre CO₂ i Norge.

"Det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne." 

Statsminister Erna Solberg (H)

Målet er at andre land og andre typer industrier skal følge opp. Kompetanse er viktig for å komme i gang.

Derfor har fagmiljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utviklet et helt nytt videreutdanningskurs som gir studiepoeng for å møte den forventede etterspørselen.

– CO2-håndtering er nødvendig for å nå klimamålene og vi ser nå at store industriaktører har økt fokus på feltet. Timingen er svært passende med tanke på regjeringens støtte til gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge gjennom prosjekt «Langskip». Forskningsgruppen i reservoarfysikk har jobbet med CO2-håndtering og lavutslippsløsninger i mer enn 15 år og har mye kunnskap å dele, sier førsteamanuensis Geir Ersland ved Institutt for fysikk og teknologi.

Hvem passer tilbudet for? Hvilken bakgrunn bør man ha?

– Kurset passer for alle som vil skaffe seg en oversikt over status og muligheter innen CO2-fangst, bruk og lagring. Kurset er lagt på et teknisk nivå hvor det kreves bachelorgrad innen tekniske fagfelt. Men ikke bare industriansatte; også lærere, journalister, økonomer kan ha nytte av kurset.

Hvilke kvalifikasjoner får man gjennom å ta kurset?

– Studentene vil få tre studiepoeng og perspektiver rundt klima og energiomstilling og innsikt i sentrale og aktuelle tema innen karbonfangst, -bruk, og –lagring. Det er et mål at studenten skal kunne bidra i diskusjon og gjennomføring av prosjekter retta mot CO2-håndtering.

Hvorfor er timingen for å ta kurset riktig, er ikke karbonlagring noe som ligger langt inn i framtiden?

– CO2-lagring er allerede testet ut over tid på stor skala, som i Utsiraformasjonen og på Snøhvitfeltet, men mye mer må til dersom det skal utgjøre en betydelig forskjell i å redusere globale utslipp.  Omstillingen er i gang og store investeringer er varslet.

Kurset kan gjennomføres på deltid og er nettbasert. All undervisning foregår på engelsk via UiB si digitale læringsplattform Mitt UiB.

Fagmiljøet bidrar til å skape en sammenhengende verdikjede knyttet til CO2-lagring. Det er en internasjonal etterspørsel etter gode løsninger. Særlig landene i sør-øst Asia har omfattende programmer for å styrke kunnskapen om karbonfangst.