Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Strategi 2023-2030

Verden står overfor store utfordringer knyttet til energibehov, klimaendringer og naturmangfold. Vår forskning og våre studenter skal være sentrale kunnskapsleverandører i samfunnets omstilling til bærekraftig ressursbruk. MatNat-fakultetet skal lede an i kunnskaps-, samfunns- og næringsutvikling for Vestlandet, Norge og verden.

Illustrasjon av de strategiske prioriteringene hav, klima og energiomstilling i MatNat strategien 2023- 2030
Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland/UiB

Hovedinnhold

Med strategien #RealfagUiB - et realfaglig kraftsentrum  ønsker fakultetet å virkeliggjøre UiBs Strategi 2023–2030, Kunnskap som former samfunnet. Strategien gir våre overordnede perspektiver og mål, og vil bli fulgt opp gjennom instituttene og sentrenes egne strategier. I tillegg vil det bli utarbeidet felles handlingsplaner, policydokumenter, utvalgte indikatorer, og strategien vil sette retning for arbeidet med internkontroll og i budsjettprioriteringer.  

#REALFAGUIB - ET REALFAGLIG KRAFTSENTRUM

Vår viktigste ressurs er våre studenter og våre ansatte. Dagens studenter skal være del av det kunnskapsbaserte arbeidslivet til 2075. Våre ansatte – forskere, undervisere, teknisk ansatte og administrasjon – legger kontinuerlig grunnlaget for ny innsikt og læring. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skaper ny kunnskap, løser samfunnsutfordringer og møter behovet for omstilling gjennom forskning og forskningsbasert utdanning. Vi ønsker å være en drivkraft for den ønskede og nødvendige omstillingen til bærekraftig ressursbruk og mer bærekraftige samfunn.   

Vi samarbeider på tvers av fag og disipliner, med norsk næringsliv og med internasjonale forskningspartnere. Vår kunnskap skal være åpent tilgjengelig, aktivt formidles og debatteres. Gjennom dypere innsikt og felles innsats skal #RealfagUiB styrke vår innflytelse og betydning i samfunnet. Vi skal spesielt ha en framtredende rolle for grunnforskning, utdanning og innovasjoner knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftspørsmål.  

Med fakultetets strategi ønsker vi å virkeliggjøre UiBs Strategi 2023–2030, Kunnskap som former samfunnet. Strategien gir våre overordnede perspektiver og mål, og vil bli fulgt opp gjennom instituttene og sentrenes egne strategier. I tillegg vil det bli utarbeidet felles handlingsplaner, policydokumenter, utvalgte indikatorer, og strategien vil sette retning for arbeidet med internkontroll og i budsjettprioriteringer.  

FORSKNING 

Vi bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom forskning av høy vitenskapelig kvalitet  

Fakultetet skal fortsette å utvikle sterke fagmiljø som gjennom nysgjerrighetsdrevet og grensesprengende forskning driver vitenskapen framover og legger grunnlag for å løse samfunnets utfordringer. På Nygårdshøyden sør vil dette skje i moderne laboratorier og arealer av høy standard for et bredt spektrum av teoretisk og eksperimentell forskning.   

Naturvitenskapene oppdager og utforsker grunnleggende naturlover og komplekse sammenhenger. Teknologi bidrar med systembygging for å dekke menneskelige eller praktiske behov i samfunnet. Utvikling av ny teori og nye algoritmer er en forutsetning for å videreutvikle vårt stadig mer digitaliserte samfunn. Tilsvarende er den teknologiske utviklingen innen vitenskapelig instrumentering en svært viktig driver av kunnskapsutviklingen innen realfagene.  

Ved fakultetet utvikler vi ny innsikt innen hver disiplin og på tvers av disse. Vår kunnskap er en drivkraft i forvaltningen av naturen, polarområdene og for det grønne skiftet. Hav, klima og energiomstilling er derfor hovedpilarene i fakultetets forskningssatsninger, mens IKT, beregning og bærekraft er gjennomgående tema for alle institutter og sentre. Forskerne våre kombinerer laboratorieeksperimenter og observasjoner av naturlige systemer med matematisk modellering og algoritmisk dataanalyse. Våre sterke grunnforskningsmiljøer bidrar til løsninger på regionale, nasjonale og globale utfordringer. 

Sammen skaper våre forskere og studenter nye innsikter som legger til rette for nødvendig omstilling. Mange av samfunnets utfordringer fordrer tett samarbeid på tvers av fagdisipliner, med andre forskningsinstitusjoner og med samfunns- og næringsliv. Gjennom en god balanse mellom faglig bredde og målrettede satsninger, bidrar våre fag til fremtidens løsninger. 

I STRATEGIPERIODEN SKAL VI: 

 • Støtte og utvikle våre internasjonale toppforskningsmiljøer  
 • Styrke og synliggjøre samarbeid på tvers av fagdisipliner, og med forskningspartnere nasjonalt og internasjonalt 
 • Sikre våre forskningsmiljøer fremtidsrettet forskningsinfrastruktur og digitale ressurser 
 • Øke nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft innen hav, klima, energiomstilling, IKT og bærekraftspørsmål 
 • Tilby framtidsrettet forskerutdanning og være en attraktiv arbeidsgiver for unge forskere  

UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ  

Vi utdanner attraktive kandidater til et samfunn og arbeidsliv i endring 

Fakultetet utdanner høyt kvalifiserte kandidater som har kunnskap og ferdigheter til å møte morgendagens utfordringer. Forskningsbaserte studietilbud blant annet innen hav, klima, naturmangfold, energiomstilling og IKT gir studentene innsikt og verktøy til å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Våre studenter møter forskningsbasert kunnskap og lærer å utforske og utfordre teori med vitenskapelige eksperiment og metoder. Studenter på bachelor-, master- og ph.d.- nivå deltar aktivt i forskningsprosessen og bruker moderne vitenskapelig utstyr i laboratorier og felt. Utdanningene står støtt i fagdisiplinene, mens studentene utfordres med tverrfaglige perspektiv, lærer samarbeid og entreprenørskap. Programmering, visualisering og data-analyse er viktige ferdigheter i alle studieprogram.  

Våre undervisere tar i bruk forskningsbaserte undervisningsmetoder og deler erfaringer med digitale verktøy og arbeidsformer. Kunnskap fra våre sentre for fremragende utdanning, bioCEED og iEarth, bidrar til å fremme utdanningskvalitet på hele fakultetet. 

Nygårdshøyden sør er et realfaglig knutepunkt der studenter kan lære sammen og i møte med engasjerte forskere, undervisere og fagpersoner fra samfunns- og næringsliv. Campus skal invitere til utforskning og samarbeid om dagsaktuelle, tverrfaglige og globale utfordringer, og gi studentene et solid fundament for interessante og betydningsfulle karrierer i et dynamisk og internasjonalt arbeidsmarked.

I STRATEGIPERIODEN SKAL VI: 

 • Være et attraktivt studiested som tilbyr framtidsrettede og forskningsaktive utdanninger  
 • Utvikle studentaktive læringsformer og ta i bruk nye måter å vurdere kunnskaper og ferdigheter på 
 • Tilby læringsarealer og digitale verktøy som fremmer studentaktivitet, engasjement og samhandling  
 • Stimulere til studentfrivillighet, aktiv deltagelse og inkluderende læringsmiljø 
 • Legge grunnlag for livslang læring ved å gi studentene solid faglig basiskompetanse og arbeidslivsrelevante ferdigheter 
 • Være en sentral aktør for tilbud om forskningsbasert etter- og videreutdanning innen våre satsningsområder 

NYSKAPING OG REGIONAL UTVIKLING   

Vårt realfaglige kraftsentrum skaper fremtidsrettede løsninger  

Fakultetet utvikler grunnleggende viten til ny innsikt og bærekraftige, smarte og trygge løsninger for samfunnets behov. I et dedikert nybygg vil UiB invitere til kunnskapsutveksling, entreprenørskap og samhandling mellom sterke forskningsmiljø, internasjonale partnere og lokalt samfunns- og næringsliv.  Vi legger til rette for studentdrevet innovasjon gjennom tilgang til forskningsinfrastruktur, verksted, kunnskapsklynger og innovasjonsarenaer. 

Faglig nysgjerrighet, forskning og forskningsbasert utdanning er grunnlaget vi bringer inn i – og får styrket gjennom – utadrettet samarbeid. Vi vil styrke partnerskapet med samfunns- og næringsliv, for å øke innovasjonskraften og gi arbeidslivsrelevant praksis for våre studenter. Vi skal være tydelige støttespillere i den regionale utviklingen, og være pådriver for samarbeid innen våre hovedpilarer hav, klima og energiomstilling. Vi skal også utnytte våre faglige fortrinn for å bidra til nye løsninger innen IKT, molekylær livsvitenskap og helse. 

Vårt realfaglige kraftsentrum gir rom for tverrfaglige perspektiv og legger til rette for forskningsdrevet innovasjonssamarbeid. Fakultetet skal støtte opp om nyskaping og entreprenørskap hos våre ansatte, og bidra til utvikling av gode organisatoriske rammer for aktiviteten vår.  

Studentene våre vil som arbeidstakere bidra til innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i et 50 års perspektiv. Grunnlaget de legger gjennom faglig fordyping, utvikling av evne til nytenkning og samspill på tvers av fag, er en sentral del av vårt innovasjonsbidrag. 

I STRATEGIPERIODEN SKAL VI: 

 • Utvide vårt regionale samarbeid med samfunns- og næringsliv for å løse store samfunnsutfordringer og møte behovet for grønn omstilling  
 • Styrke og synliggjøre våre bidrag til nyskapning  
 • Gi studentene solid innovasjonskompetanse som gjør dem særlig ettertraktet i arbeidsmarkedet 
 • Styrke arbeidslivsrelevant praksis i utdanningene våre 
 • Realisere nybygg for IKT og innovasjon i Allégaten 64 

FORMIDLING OG KOMMUNIKASJON    

Vi formidler kunnskap for et bærekraftig samfunn   

Fakultetet er fellesskapets kunnskapsbank innen realfag og teknologi.  Derfor tar vi ansvar og formidler tidvis komplekse temaer på en enkel og forståelig måte. Vi skal være kunnskapens stemme i det offentlige ordskiftet.   

Å bidra med innsikt gjennom kunnskapsformidling er viktig, men også krevende. Ved å være trygg, tilgjengelig og tydelig i vår kommunikasjon, skal vi formidle kunnskap – også den som kan oppleves som kontroversiell eller konfliktfull. Her har vi som institusjon et særlig ansvar for å skape trygge rammer, slik at våre forskere og studenter fritt kan være kunnskapsambassadører.   

Som regionens realfaglige kraftsentrum skal vi også fremme Kunnskapsbyen Bergen og Havbyen Bergen gjennom samarbeid som løfter våre felles interesser. Våre hovedpilarer hav, klima, energiomstilling, samt de gjennomgående temaene IKT, beregning og bærekraft, skal være fremtredende i kunnskapsbyen og havbyens profil. Vi skal bidra til økt rekruttering, næringsutvikling og flere høykompetente arbeidsplasser i regionen.   

Motiverte, kreative og kunnskapsrike studenter som ønsker å være med å løse dagens og morgendagens utfordringer, er viktig for oss som institusjon og for alle fremtidige arbeidsgivere. Gjennom langsiktig omdømmebygging skal #RealfagUiB øke kjennskapen til våre fagmiljøer, studieprogram, karriereveier og alt det gode studiebyen Bergen tilbyr.     

Nygårdshøyden sør er fakultetets viktigste strategiske utviklingsprosjekt i perioden. Prosjektet skal gjøres kjent for allmenheten og synliggjøres i relevante kanaler, forum og konferanser. Prosjektet er også en av nøklene for å realisere «universitetet uten vegger», et universitet åpnere for og mye tettere på samfunn, nærings- og arbeidsliv.  

I STRATEGIPERIODEN SKAL VI:    

 • Være i dialog med samfunn, nærings- og arbeidslivet    
 • Ha en klar og tydelig stemme i det offentlige ordskifte og bidra til kunnskapsbaserte beslutninger  
 • Være en aktiv bidragsyter i Kunnskapsbyen Bergen og Havbyen Bergen   
 • Videreutvikle merkevaren #RealfagUiB med særlig vekt på studentrekruttering 
 • Skape internt og eksternt eierskap til utviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør

ARBEIDSPLASSEN

Vi har et attraktivt og mangfoldig arbeidsmiljø 

Fakultetets viktigste ressurs er våre ansatte og studenter. Vårt arbeidsmiljø og utvikling er bygget på felles mål, handlekraft, lagånd og medvirkning. Vi har høy standard for HMS, informasjonssikkerhet og forskningsetikk.. Ansatte og studenter ved fakultetet skal ha tilhørighet, stolthet, gode kollegafelleskap og akademisk frihet. Vi skal sammen legge til rette for trygge og stimulerende arbeids- og læringsmiljø, kompetanse- og karriereutvikling, og ambisiøse faglige resultater.  

Rekruttering og den enkeltes mulighet for å videreutvikle kompetanse er avgjørende for å opprettholde og ytterligere styrke en kompetent stab i alle stillingskategorier. Organisasjonen generelt og ledelsen spesielt skal jobbe kontinuerlig for best mulig rekrutteringsprosesser og for et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag.  

Som fakultetet skal vi være bevisst de muligheter og utfordringer som ligger i å være en mangfoldig arbeidsplass. Vi skal øke bevisstheten om barrierer for kjønnsbalanse blant ansatte og studenter, fortsette vårt målrettede arbeid med å bygge ned disse. Vi vil jobbe systematisk og langsiktig for bedre kjønnsbalanse og representativt mangfold. 

Sterk faglig-strategisk ledelse er viktig, og skal utøves i godt samspill med ansatte og studenter. Forvaltning, støttefunksjoner og infrastruktur må utvikles i tråd med endrede behov og betingelser. Vi skal ha fremtidsrettede arbeids- og læringsarealer i tråd med ambisjonene våre om å være et attraktivt og foretrukket arbeids- og studiested. Campusområdet skal utvikles sammen med verden rundt oss; “universitetet uten vegger” er samspillet mellom utdanning, forskning, næringsliv og byen.  

I STRATEGIPERIODEN SKAL VI:  

 • Styrke og utvikle fakultetet og UiB som en attraktiv og enhetlig arbeidsgiver 
 • Videreutvikle effektive rekrutteringsprosesser av høy kvalitet  
 • Øke oppmerksomheten om mangfold og kjønnsbalanse blant våre ansatte og studenter, og bygge ned barrierer for like muligheter   
 • Arbeide systematisk og målrettet med styringsverktøy, datasikkerhet, forskningsetikk og HMS  
 • Utvikle fremtidsrettede og klimanøytrale arbeids- og læringsarealer 

NYGÅRDSHØYDEN SØR 

Realfagskraft på en moderne campus

Universitetet i Bergen bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom fremragende forskning, framtidsrettede utdanninger og engasjert formidling. Sammen med næringsliv og samfunnsaktører skaper forskerne og studentene våre ny innsikt og bærekraftige løsninger for framtiden. Vårt store arealutviklingsprosjekt skal realiseres i strategiperioden: Realfagbygget og Fysikkbygget skal totalrehabiliteres, og nytt bygg for IKT og innovasjon vil bli bygget. Les mer på prosjektets nettsider.

Illustrasjon av tidslinje for Nygårdshøyden sør prosjektet
Foto/ill.:
UiB