Hjem
Det medisinske fakultet
Medisinstudiet

Hovedoppgave medisin

I løpet av perioden 3. til 5. studieår skal alle medisinstudenter skrive en større oppgave.

Hovedinnhold

I løpet av perioden 3. til 5. studieår skal alle medisinstudenter skrive en hovedoppgave. Målet med oppgaven er at studentene skal vise at de behersker en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode, at de kan bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk relatert fagområde, og at de kan uttrykke seg skriftlig.

Veiledere og fagpersoner kan melde inn forslag til hovedoppgave-temaer her.

Valg av hovedoppgave

Studenter og veiledere står fritt til å foreslå oppgaver. Er det et fagområde du er spesielt interessert i? Ta direkte kontakt enten med aktuell veileder eller med institutt/avdelinger og presenter dine tanker eller ønsker om tema.

Når du har gjort avtale med veileder skal du melde inn oppgavetema og veileder på digitalt skjema: Melding om valg av tema og veileder. Ved eventuell endring av hovedoppgave må du fylle ut og levere skjema på nytt.   

Arbeid med oppgaven 

Før du begynner på oppgaven skal det lages en prosjektbeskrivelse. Denne skal leveres i løpet av 8. semester sammen med veilederkontrakt.  

Et todagers oppstartsseminar i 5. semester skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Oppgaven skal skrives i perioden fra 3. til 5. studieår. I 10. semester (før MED10, i 5. studieår) er det avsatt en skriveperiode på 8 uker til å jobbe med hovedoppgaven. I tillegg skal én av de elektive periodene brukes til arbeidet med oppgaven, enten i 4. eller 5. studieår. A-kull kan bruke perioden rett forut for oppstart av 10. semester til dette, som tilrettelegging for én lang sammenhengende skriveperiode (4+8 uker). Dette kan også åpne muligheter for internasjonale opphold.

Gjelder fra og med kull 21: I 10. semester (før MED10, i 5. studieår) er det er avsatt en skriveperiode på 4 uker til å jobbe med hovedoppgaven. I tillegg kan to elektive perioder brukes til arbeid med oppgaven.

Vestlandslegen, pilot i Stavanger: I piloten skal prosjektbeskrivelse være ferdigstilt innen utgangen av 8. semester, og studentene har avsatt tid i både 4. og 5. studieår til å jobbe med oppgaven i tillegg til en elektiv periode. Tidspunkt for innlevering vil være det samme som i Medisin 2015.

Innlevering/godkjenning av oppgave

Studentene skal levere oppgaven elektronisk i Inspera, etter den avsatte skriveperioden i 10. semester. 

For at oppgaven skal bli vurdert må veileder fylle ut Veiledererklæring – godkjenning av hovedoppgave i medisinstudiet. På veiledererklæringen skal veileder foreslå sensor som er forespurt og sagt ja til å sensurere. Skjemaet skal leveres i mappe på MittUiB. Det vil bli sendt ut informasjon på MittUiB når mappen åpnes.

Det er aktuelt med et presentasjonsseminar eller en minikonferanse i 10. semester der et utvalg av oppgavene velges ut for muntlige innlegg, og en kan også se for seg posterpresentasjoner.

Kriterier ved vurdering/sensuering av hovedoppgaven kan du lese i sensorveiledningen (se vedlegg). 

Hovedoppgave innovasjon

Studenter som er interessert i innovasjon og entreprenørskap kan velge å skrive hovedoppgave med dette som tema. For disse studentene anbefales det å følge emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap i en av de elektive periodene. Ta direkte kontakt enten med aktuell veileder eller med institutt/avdelinger og presenter dine tanker eller ønsker om tema. 

Skriveperioden kan åpne muligheter for hospitering i bedrift eller annen aktivitet som gir innovasjonserfaring.