Hjem
Det medisinske fakultet

Særoppgave / hovedoppgave

I løpet av perioden 3. til 5. studieår skal alle medisinstudenter skrive en større oppgave.

I løpet av perioden 3. til 5. studieår skal alle medisinstudenter skrive en særoppgave (hovedoppgave i ny studieplan). Målet med oppgaven er at studentene skal vise at de behersker en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode, at de kan bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk relatert fagområde, og at de kan uttrykke seg skriftlig.

I studieplan «Medisin 2015» endres navn på særoppgaven til hovedoppgave og går fra 10 studiepoeng til 20 studiepoeng. For de kullene som går fra studieplanen «Medisin 2005» til «Medisin 2015», kull 13 og kull 14, vil oppgaven være på 13 studiepoeng. Under er det samlet informasjon delt inn etter studentgruppe.

Veiledere og fagpersoner kan melde inn forslag til hovedoppgave-temaer her.

Særoppgaven - kull 13 og kull 14

«Overgangskullene», kull 13A, 13B, 14A og 14B skal skrive en oppgave som innpasses i nytt 10. semester – en oppgave som i utgangspunktet er lik den tidligere særoppgaven, men som gis en uttelling på 13 studiepoeng som del av semesteret.  Rammene som gjelder for overgangskullene er videre:

  • oppstartsseminar for oppgaven 
  • skal ikke levere prosjektbeskrivelse for oppgaven
  • dedikert tid (7 uker) til skrivearbeid i første del av 10. semester (etter elektiv periode)
  • håndheving av strengere innleveringsfrist for oppgaven (midtveis i 10. semester)
  • skal levere oppgavene hhv vår 2018 (13A), høst 2018 (13B), vår 2019 (14A) og høst 2019 (14B)
  • skal delta i pilotering av et presentasjonsopplegg for oppgavene (seminar e.l.) i 10. semester

Valg av særoppgave

Retningslinjene for særoppgaven (se vedlegg) og emnebeskrivelsen gir ytterligere informasjon om omfang, veiledning, form og innhold, læringsutbytte m.m. Se også veiledningen "Skrivekurs - om å skrive særoppgave" (vedlegg) for nyttige tips. 

Forslag til særoppgaver er presentert i særoppgaveheftet (se vedlegg). Studenter og veiledere står fritt til å foreslå andre oppgaver. Er det et fagområde du er spesielt interessert i? Ta direkte kontakt med institutt/avdelinger og presenter dine ønsker om tema. Et utvalg særoppgaver (innlevert t.o.m. høsten 2010) oppbevares i papirkopi i fakultetets informasjonssenter for gjennomlesning.

Når du har bestemt deg for oppgave skal du og veileder(ene) signere en veiledningskontrakt. Veiledningskontrakten finner du her. Kontrakten må du levere i informasjonssenteret innen semesterslutt i juni 6. semester for A-kull og semesterslutt i desember i 6. semester for B-kull. 

Ved eventuell endring av særoppgave må du fylle ut og levere veiledningkontrakten på nytt.   

Innlevering/godkjenning av oppgave

Studentene skal levere oppgaven elektronisk, etter den avsatte skriveperioden i 10. semester. 

For at oppgaven skal bli vurdert må veileder fylle ut Veiledererklæring – godkjenning av særoppgaven i medisinstudiet. På veiledererklæringen skal veileder foreslå sensor som er forespurt og sagt ja til å sensurere. Skjemaet skal leveres i informasjonssenteret eller sendes elektronisk til info@med.uib.no.  

Kriterier ved vurdering/sensuering av særoppgaven kan du lese i sensorveiledningen (se vedlegg). 

Lenke til emnebeskrivelsen for særoppgaven med uttelling på 13 studiepoeng (MEDOVERGSÆR) ligger nederst på denne siden.  

Hovedoppgave forskning (studieplan Medisin 2015)

Det første kullet som skal levere en hovedoppgave med et omfang på 20 studiepoeng er kull 15, og første halvdel av dette kullet (A-kullet) starter arbeidet med oppgaven høsten 2018. 

Valg av hovedoppgave

Studenter og veiledere står fritt til å foreslå oppgaver. Er det et fagområde du er spesielt interessert i? Ta direkte kontakt enten med aktuell veileder eller med institutt/avdelinger og presenter dine tanker eller ønsker om tema.

Når du har gjort avtale med veileder skal du melde inn oppgavetema og veileder på nytt digitalt skjema for Medisin 2015: Melding om valg av tema og veileder. Ved eventuell endring av hovedoppgave må du fylle ut og levere skjema på nytt.   

Prosjektbeskrivelse, oppstartseminar og arbeid med oppgaven 

Før du begynner på oppgaven skal det lages en prosjektbeskrivelse. Denne skal leveres i begynnelsen av 8. semester sammen med veilederkontrakt.  

Et todagers oppstartsseminar i 7. semester skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Oppgaven skal skrives i perioden fra 3. til 5. studieår. I 10. semester (5. studieår) er det avsatt en dedikert sammenhengende periode på omtrent 8 uker i 10. semester (før MED10) til å jobbe med hovedoppgaven. I tillegg skal én av de elektive periodene brukes til arbeidet med oppgaven, enten i 4. eller 5. studieår. A-kull kan bruke perioden rett forut for oppstart av 10. semester til dette, som tilrettelegging for én lang sammenhengende skriveperiode (4+8 uker). Dette kan også åpne muligheter for internasjonale opphold.

Innlevering/godkjenning av oppgave

Fristen for å levere hovedoppgaven er knyttet til avslutning av den sammenhengende skriveperioden i 10. semester. Det vil fastsettes en innleveringsfrist i hhv mars/april (vårsemester, A-kull) og medio oktober (høstsemester, B-kull). Etter fristens utløp starter sensurperioden, og sensur skal være gjennomført før studentene avslutter 10. semester. 

Før innlevering av oppgaven skal den presenteres i et relevant faglig forum.

Det er aktuelt med et presentasjonsseminar eller en minikonferanse i 10. semester der et utvalg av oppgavene velges ut for muntlige innlegg, og en kan også se for seg posterpresentasjoner. 

Hovedoppgave innovasjon (studieplan Medisin 2015)

Det første kullet som skal levere en hovedoppgave med et omfang på 20 studiepoeng er kull 15, og første halvdel av dette kullet (A-kullet) starter arbeidet med oppgaven høsten 2018. 

Valg av hovedoppgave

Studenter og veiledere står fritt til å foreslå oppgaver. Studenter som er interessert i innovasjon og entreprenørskap kan velge å skrive hovedoppgave med dette som tema. For disse studentene anbefales det å følge emnet ELMED223 Innovasjon og entreprenørskap i en av de elektive periodene. Ta direkte kontakt enten med aktuell veileder eller med institutt/avdelinger og presenter dine tanker eller ønsker om tema. 

Når du har gjort avtale med veileder skal du melde inn oppgavetema og veileder på nytt digitalt skjema for Medisin 2015: Melding om valg av tema og veileder. Ved eventuell endring av hovedoppgave må du fylle ut og levere skjema på nytt. 

Prosjektbeskrivelse, oppstartseminar og arbeid med oppgaven 

Før du begynner på oppgaven skal det lages en prosjektbeskrivelse. Denne skal leveres i begynnelsen av 8. semester sammen med veilederkontrakt.  

Et todagers oppstartsseminar i 7. semester skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Oppgaven skal skrives i perioden fra 3. til 5. studieår. I 10. semester (5. studieår) er det avsatt en dedikert sammenhengende periode på omtrent 8 uker i 10. semester (før MED10) til å jobbe med hovedoppgaven. I tillegg skal én av de elektive periodene brukes til arbeidet med oppgaven, enten i 4. eller 5. studieår. A-kull kan bruke perioden rett forut for oppstart av 10. semester til dette, som tilrettelegging for én lang sammenhengende skriveperiode (4+8 uker). Dette kan også åpne muligheter for hospitering i bedrift eller annen aktivitet som gir innovasjonserfaring.

Innlevering/godkjenning av oppgave

Fristen for å levere hovedoppgaven er knyttet til avslutning av den sammenhengende skriveperioden i 10. semester. Det vil fastsettes en innleveringsfrist i hhv mars/april (vårsemester, A-kull) og medio oktober (høstsemester, B-kull). Etter fristens utløp starter sensurperioden, og sensur skal være gjennomført før studentene avslutter 10. semester. 

Før innlevering av oppgaven skal den presenteres i et relevant faglig forum.

Det er aktuelt med et presentasjonsseminar eller en minikonferanse i 10. semester der et utvalg av oppgavene velges ut for muntlige innlegg, og en kan også se for seg posterpresentasjoner.