Hjem
Det medisinske fakultet

Forskningstermin

Fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % stilling, kan søke om forskningstermin.

Hovedinnhold

Formål:

Forskningstermin gis hvert 7. år og skal bidra til å styrke og utvikle forskning, innovasjon og forskningsbasert undervisning for vitenskapelig ansatte med forskerkompetanse.

Forskingsterminen må innrettes med sikte på sammenhengende fordypning i egen forskning, utvikling av nye prosjekt eller etablering av forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt

Retningslinjer:

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak — Regelsamlingen documentation (uib.no)

Hvem kan søke?

Fast ansatte professorer og førsteamanuenser som har minst 50 % stilling finansiert av Det medisinske fakultet, UiB, og som har nok opptjeningstid.

Førsteamanuenser som har fått personlig opprykk fra stilling som universitetslektor/førstelektor i henhold til forskrift til universitets- og høyskoleloven om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kan ikke søke om forskningstermin, men kan søke tidsordning til FoU-tiltak (se retningslinjene pkt. 3)

Når er søknadsfristen? 

Vi har løpende søknadsfrist.
Søknaden må sendes inn senest 6 måneder før forskningsterminen starter.

Opptjeningstid 

For å ta ut 6 måneders forskningstermin må man ha 3 års opptjening.

For å ta ut 12 måneders forskningstermin må man ha 6 års opptjening.

Kvinnelige førsteamanuenser har halv opptjeningstid.

Hovedregelen er at man må ta ut enten 6 eller 12 måneders sammenhengende forskningstermin.

Når særlige hensyn tilsier det kan det søkes om og innvilges kortere forskningstermin. Behovet for kortere forskningstermin må begrunnes i søknaden.

Hvordan søker jeg? 

Søknaden sendes inn digitalt via Skjemaker:
Søknad om forskningstermin - Det medisinske fakultet (uib.no)

Hvilke vedlegg trenger jeg å sende inn?

1.Plan for forskningsterminen, som bør inneholde følgende:

 • Hvilke forskningsaktiviteter m.m. som skal gjennomføres 
 • Prosjektbeskrivelse 
 • Forventninger til forskningsresultater 
 • Arbeidssted under terminen 
 • Forslag til finansiering av forskningsprosjektet 

2. Invitasjonsbrev fra mottakerinstitusjon hvis forskningsterminen skal avvikles utenfor UiB. 

3. Beskrivelse av hvordan undervisningen dekkes inn.

Jeg skal til utlandet. Hva må jeg passe på?  

Hva må du gjøre før du drar? 

Vi anbefaler at du setter deg inn i Internasjonalt senter sine råd for utreisende forskere: https://www.uib.no/ut. Du kan også ta direkte kontakt med dem ved behov: euraxess@uib.no  

Tilleggsavtale

Vær spesielt oppmerksom på at alle ansatte ved UiB som skal arbeide i utlandet i mer enn én måned, må ha en tilleggsavtale. Denne må du fylle ut selv, og den skal godkjennes og signeres av instituttleder. Kopi av signert avtale må sendes til fakultetets postmottak før utreise: post.med@uib.no  
Avtalen finner du her: https://intern.filer.uib.no/poa/Personal/Internasjonalt%20senter/2024%20-%20Tillegg%20arbeidskontrakt-addendum.doc
 

Medlemskap i Folketrygden

Husk at du selv er ansvarlig for å sikre at du fortsatt er medlem av folketrygden under oppholdet. Se mer informasjon her: https://www.uib.no/ut/106972/forberede-og-planlegge#4-beholde-bekrefte-medlemskap-i-folketrygden 

Skal du til USA?: 

Informasjon om dekning av helseutgifter i USA: https://www.uib.no/internasjonalt/156604/endringer-i-dekningsordningen-helseutgifter-i-usa 

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Internasjonalt senter på euraxess@uib.no.  

Økonomisk støtte til deg som skal til utlandet

Fakultetet gir ikke lenger økonomisk støtte til utenlandsopphold i forbindelse med Forskningstermin. Du kan søke om støtte/delfinansiering fra Meltzerfondet: Meltzer (uib.no)

Du kan også ta kontakt med fakultetets økonomiseksjon om du har spørsmål om utbetaling av tildelinger fra Meltzerfondet: okonomi.med@uib.no

Dersom du har fått økonomisk støtte fra L. Meltzers Høyskolefond, skal du også levere faglig rapport til fondet. Rapporten leveres i den elektroniske databasen for fond og legater ved avslutning av forskningsoppholdet Login (uib.no) og senest innen 30.09. året etter tildeling.
 

Ferieavvikling under forskningsterminen 

Under terminen er den ansatte fritatt fra undervisningsplikter, kliniske- og administrative plikter, samt tilstedeværelsesplikt på ordinært arbeidssted.

I terminperioden anses den ansatte for å være i permisjon med lønn ved opphold utenfor UiB. Normal ferieperiode forutsettes avviklet under terminen

Hva med mine undervisningsoppgaver?


Det er en forutsetning at dine undervisningsoppgaver blir ivaretatt, og at tiden brukes på arbeid med forskningsprosjektet det er søkt om. Du kan ikke påta deg undervisning, sensur, veiledning, verv eller annet arbeid uten samtykke fra instituttleder

 

Hva skal instituttet gjøre? 

Instituttleder innvilger søknader om forskningstermin. Dette gjøres digitalt via lenke på nettsiden. Meldingen går til fakultetet, der HR-rådgivere sender brev til søker og informerer om avgjørelsen.

Ved vurdering av søknadene legges det vekt på følgende:

 • Fremlagte forskningsplaner, forskningssamarbeid med internasjonale forskningsmiljø og tverrfaglige prosjekt
 • Resultater fra tidligere forskningsterminer og spesiell forskningsinnsats i opptjeningstiden
 • Særlig stor belastning gjennom lengre tid innen undervisning, komitearbeid og andre administrative funksjoner
 • At det ikke tidligere er søkt om eller innvilget forskningstermin
 • Kvinners behov for å kvalifisere seg til toppstillinger
 • At undervisningen ivaretas på en forsvarlig måte og at veiledningsforhold til mastergrads-/doktorgradsstudenter videreføres på en tilfredsstillende måte

Søkere som ikke tildeles forskningstermin av undervisningsmessige grunner, prioriteres for forskningstermin i neste søknadsrunde. Utsettelsestiden skal i slike tilfeller regnes med i neste opptjeningsperiode.

Avslag på søknad skal begrunnes. Etter begjæring fra søker kan beslutning om avslag omgjøres av overordnet myndighet som er rektor, dersom fakultetsstyret er tildelingsmyndighet

Søknadsflyt:

 1. søknadene går direkte til Dokumentsenteret, som fordeler saken til det instituttet som er oppgitt i søknaden. Da må instituttet fordele til instituttleder, som igjen vurderer søker/søknad utfra de kriterier som gjelder.
   
 2. Instituttleder sender inn, via skjemaker, her: Innvilget forskningstermin (uib.no)
  Dette er en bekreftelse på at søknad er innvilget (evt. avslått) av instituttleder. Ved innsending går dette skjema til Dokumentsenteret som fordeler til Det medisinske fakultet (1301).
   
 3. Ved spørsmål tar instituttleder kontakt med HR på fakultetet:
  - Evelyn Ravnestad, tlf. 55 58 20 77 (epost; evelyn.ravnestad@uib.no), eller
  - Eli Selback, tlf. 55 58 90 25 (epost; eli.selback@uib.no)
   
 4. Fakultetet sender brev til søker og informere om instituttleders avgjørelse, samt gir informasjon om som er viktig når man skal på utenlandsopphold.
  Dersom søker har behov for en bekreftelse på tilsettingsforholdet og i forbindelse med visum søknad, sendes den med.
   
 5. Instituttleder godkjenner brevet i ephorte, og HR ved fakultetet informerer søker om avgjørelsen.
   

Merk:


Etter vedtak i fakultetsstyret 24.01.2001 innvilges det ikke midler til vikarordninger ved forskningspermisjon, og undervisningsforpliktelsene må derfor dekkes innen de ressurser instituttet disponerer.

Instituttene er selv ansvarlig for å holde oversikt over sine ansatte og hvem som er på utenlandsopphold. Ved fortløpende søknadsfrist er det spesielt viktig å holde oversikt over perioder for utenlandsopphold og forskningstermin mtp. å kunne oppretthold undervisningen gjennom året.

 

Endring i planene?

Dersom det oppstår endringer i planene, er det viktig å ha god dialog med instituttledelsen, og at du melder fra til fakultetet så snart som mulig. 

 

Etter avsluttet forskningstermin 

Det forventes en skriftlig rapport innen to måneder etter endt forskningsterminen.
Skjema sendes inn uavhengig om man har vært i utlandet, ved UiB eller annen Norsk forskningsinstitusjon. Rapportskjema finner du her: Rapportskjema - utenlandsopphold (uib.no)

Dersom du har fått økonomisk støtte fra L. Meltzers Høyskolefond, skal du også levere faglig rapport til fondet. Rapporten leveres i den elektroniske databasen for fond og legater ved avslutning av forskningsoppholdet Login (uib.no) og senest innen 30.09. året etter tildeling.

Kontaktpersoner ved HR på fakultetet: 

Har du spørsmål om forskningstermin, ta gjerne kontakt med:

 • Evelyn Ravnestad (e-post: Evelyn.Ravnestad@uib.no, tlf.: 55 58 20 77), eller
 • Eli Selback (e-post: eli.selback@uib.no, tlf.: 55 58 90 25)
 • Spørsmål kan også sendes til hrmed@uib.no  
  Skriv gjerne "Forskningstermin" i emnefeltet, slik at det lett kan sorteres til rett saksbehandler

Skjema:

 1. Søknad om forskningstermin
 2. Rapporteringsskjema - utenlandsopphold