Hjem
Det medisinske fakultet
Medisinstudiet

Profesjonalitetssøylen

Hovedinnhold

Medisinsk profesjonalitet betegner de verdier, væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger hos enkeltpasienter og i samfunnet.

Profesjonssøylen går som en rød tråd gjennom semestrene i studieplanen, fra PASKON i første studieår til flere uker lange utplasseringer på sykehus og allmennlegekontor mot slutten av studiet. Målet er at studentene i løpet av sin studietid skal få et godt grunnlag for mestring og trygghet i legerollen gjennom kunnskap om sykdom og forståelse av lidelse, gjennom fortrolighet med medisinen som profesjon og vitenskap, og gjennom erfaringsbasert innsikt i egne og andre menneskers ressurser, behov og sårbarhet.

På denne siden har vi samlet informasjon om profesjonsøylen og profesjonalitet i medisinstudiet. Profesjonsøylen er en av tre søyler i studieplanen for medisin, de to andre er akademisk søyle og fagsøylen.