Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Store geografiske ADHD-forskjeller skal under lupen

Nordland har høyest forekomst av ADHD-diagnoser, mens Vest-Agder ligger nederst. Ny studie skal avdekke hvorfor ADHD diagnostiseres og behandles ulikt.

gutt med grønn genser og blondt hår sitter lent over en skoleoppgave. han ser umotivert ut.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

ADHD er en forkortelse for attention deficit/hyperactivity disorder. Kjennetegn på ADHD er store konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

ADHD-diagnose hos barn settes i psykisk helsevern for barn og unge, ofte kalt BUP, der barnet bor. Statistikk fra BUP-ene viser at Nordland har en mye høyere forekomst av diagnoser enn for eksempel Oslo, Akershus og Vest-Agder. Også når det gjelder legemiddelbehandling er det store forskjeller. Mens det i Oslo gis slik behandling til 40 prosent av dem som får diagnosen, behandler Møre og Romsdal 80 prosent. Tallene gjelder barn i alderen fem til 18 år (se tabell).

Tabell som viser fylkesvis forekomst av ADHD
Foto/ill.:
Ingvar Bjelland

– Vi ønsker å finne ut hvorfor det er store forskjeller i diagnostisering og legemiddelbehandling av barn med ADHD, sier Ingvar Bjelland, professor ved Klinisk institutt 1 ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og klinikkoverlege ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus.

Over- eller underbehandling?

Bjelland og kolleger ved UiB er nå i gang med en omfattende ADHD-studie der et av hovedspørsmålene er å finne ut hvorfor ADHD behandles ulikt.

En beskrivelse av hvordan studien skal gjennomføres, en protokoll, ble nettopp publisert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal. 

– Det er en offentlig debatt om behandling av ADHD. Holder vi på å overbehandle unge med potensielt skadelige legemidler? På den andre siden vet vi noe om hvor dårlig prognose-ADHD gir hvis tilstanden forblir ubehandlet, sier Bjelland. Debatten dreier seg også om vi over- eller underdiagnostiserer ADHD. – Går disse barna under radaren, eller får barn med andre årsaker til uro og konsentrasjonsvansker, som for eksempel traumer, en ADHD-diagnose de ikke skulle hatt, spør Bjelland. 

Gruppen i grenseland

Behandlere er stort sett enige om diagnostisering og legemiddelbehanding av de som har sterke symptomer og de som har veldig lite symptomer. De som har sterke symptomer får diagnose og legemiddel, mens de i den andre enden av skalaen oftest ikke får diagnose, og derfor heller ikke legemiddelbehandling. Nå ønsker forskerne å finne ut mer om hvordan vi behandler den gruppen i grenseland.

– Vi tror det er denne pasientgruppen som skaper de store geografiske forskjellene. For grensetilfellene blir det ofte en skjønnssak, om man skal gi diagnose og behandle eller ei, sier Bjelland.

Slik utredes barna

Når det er mistanke om at et barn har ADHD, kan barnet bli henvist til BUP. Både leger, psykologer  og barnevernet kan henvise. De fleste henvendelser kommer fra fastleger.

– Kontakten begynner med en utredningsfase som har til hensikt å avklare om barnet fyller kriteriene for en ADHD-diagnose, om det har andre tilleggsvansker/diagnoser og for å forstå de konkrete utfordringene det enkelte barnet har i sin hverdag, både i skole/barnehage og hjemme.

Mer konkret består utredningen av følgende:

  • Bred kartlegging av symptomer - for å sjekke at de stemmer overens med diagnosen
  • Kartlegge eventuelt andre symptomer - andre problemer som forklarer barnas symptomer, som for eksempel tidligere og pågående traumer?
  • Få hele barnets historie fra svangerskap og til i dag
  • Teste evner
  • Observasjon i skole eller barnehage - hvis man ikke har nok informasjon
  • Legeundersøkelse for å utelukke fysisk sykdom - som for eksempel dårlig hørsel, dårlig syn, søvnvansker. 

Eksakt hvordan utredningen skjer, er ulikt fra BUP til BUP. Men alle må følge de nasjonale retningslinjene.

Helse Bergen har i tillegg laget en faglig standard for utredning og behandling av ADHD-pasienter, som er en konkretisering av de nasjonale retningslinjene.

– Så vidt jeg kjenner til, er det ingen andre som har laget slike. Nå spør andre helseforetak om å få bruke de faglige standardene vi har utarbeidet, også for andre tilstander enn ADHD, sier Bjelland.

Stiller fire store spørsmål

I ADHD-studien stiller forskerne fire hovedspørsmål:

  1. Hvordan er prognosene for dem som får ADHD-diagnose?

  2. Hvordan er den geografiske variasjonen i Norge når det gjelder diagnoser og legemiddelbehandling - og hvordan er det mulig å forklare dette?

  3. Er det forskjeller i langtidsprognose mellom barn som har vært i BUP-er med en liberal versus en restriktiv diagnostiseringspraksis?

  4. Er det forskjeller i langtidsprognose mellom barn som har vært i BUP-er med en liberal versus en restriktiv behandlingspraksis?

Studien vil pågå frem 2024 og er finansiert gjennom Norges forskningsråd.

Studien bygger i hovedsak på data fra offentlige registre og befolkningsundersøkelser, men det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant 6-700 ansatte i BUP for å kartlegge forskjeller i praksis med hensyn til diagnostisering og legemiddelbehandling av ADHD langs en skala fra liberal til restriktiv.

Stor lokal variasjon

Når det gjelder forekomst av ADHD-diagnoser er det ikke bare mellom fylker at forskjellene er store. Også innad i helseforetak har det vært forskjeller. I Bergen har man merket dette på antall henviser grunnet ADHD.

– Innad i Helse Bergen har det vært enkelte BUP-er som har hatt tre ganger så mange henvisninger grunnet mistanke om ADHD enn andre. En forklaring på dette kan være at i noen kommuner er det er flere forespørsler fra skoler og i hjelpeapparatet som etterlyser en ADHD-diagnose på barn med atferdsvansker enn i andre.

– Vi håper studien vil gi oss viktig innsikt slik at vi bedre kan forstå konsekvensene av å sette en ADHD-diagnose og behandle med ADHD-legemidler. Forhåpentligvis vil det føre til en mer lik praksis mellom de ulike områdene i Norge. Alle bør ha et like godt tilbud, uavhengig av hvor de bor, sier Bjelland.

Han trekker også frem at mangel på barne - og ungdomspsykiatere er et problem for behandling av denne pasientgruppen.

– Jo lenger unna Oslo man kommer, jo større er legemangelen. Hvis man jobber grundig, kan det hende at man avdekker at symptomene kanskje skyldes noe annet enn ADHD. Er man for presset, setter man kanskje diagnosen for raskt, sier Bjelland.