Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Sykepleiere som jobber natt, bruker ikke mer sovemedisin enn folk flest

Tross søvnproblemer bruker ikke nattarbeidende sykepleiere mer sovemedisin enn andre. – Kan skyldes at sykepleiere er mer bevisst på de negative konsekvensene, foreslår Ingeborg Forthun.

glass med vann og medisiner i forgrunnen - i bakgrunnen, ute av fokus, en kvinne som ligger på en seng og sover eller hviler
Sykepleiere bruker ikke mer sovemedisin enn andre, men mer melatonin, viser en ny studie. Melatonin er et naturlig hormon som i kunstig tilførsel kan brukes for å behandle forstyrrelser i døgnrytmen, og er kjent for å være mindre vanedannende og ha færre bivirkninger enn ordinære sovemedisiner på resept.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Om lag en femtedel av de som har utdannet seg innen sykepleie slutter innen 10 år i yrket.

– Vi vet at det er mange sykepleiere som sliter med søvnplager og at dette varierer med arbeidstidsordningen deres. Blant de som arbeider nattskift er forekomst av søvnproblemer høyere enn blant de som jobber dag, eller dag og kveld. Søvnplager kan være en medvirkende årsak til at mange slutter, forklarer postdoktor Forthun ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Dette var utgangspunktet for at hun ønsket å se nærmere på om det var en sammenheng mellom bruken av sovemedisin og andre søvnpreparat som melatonin, og om sykepleierne jobbet natt og hvor ofte.

–  Vi synes at det er viktig å undersøke graden av slike plager og hvordan det håndteres av sykepleierne. Det har vært få studier på dette og funnene spriker veldig, forteller postdoktoren.

Bruker like mye sovemedisin, mer melatonin

I sin studie har hun innlemmet et utvalg av sykepleiere som er medlem av Norsk Sykepleierforbund. Til sammen deltar om lag 2800 sykepleiere i studien. De har svart på spørsmål om de jobber nattevakter, hvor mange vakter de har med kort hviletid mellom vaktene ("quick returns"), om de har søvnproblemer, og om de har inntatt sovemedisin eller melatonin det siste året.

Melatonin er et naturlig hormon som i kunstig tilførsel kan brukes for å behandle forstyrrelser i døgnrytmen, og er kjent for å være mindre vanedannende og ha færre bivirkninger enn ordinære sovemedisiner på resept.

– Blant skiftarbeidere er melatonin mest aktuelt for de som i lengre perioder jobber natt og som har behov for å flytte på døgnrytmen, sier Forthun.

Det viste seg imidlertid at sovemedisinbruken hos sykepleiere ikke var noe høyere enn hos befolkningen ellers. Om lag åtte prosent av sykepleierne brukte sovemedisiner på resept og nesten fem prosent sovemedisiner kjøpt over disk (naturpreparater). Studier viser at dette er sammenlignbart med befolkningen ellers. Dette overrasket Forthun:

– Med tanke på at vi vet at andelen med søvnplager er høyere i denne gruppen enn ellers, er dette litt overraskende. Vi vet imidlertid ikke hvor mye sovemedisin de bruker, vi har kun data på forekomst, sier postdoktoren, og innrømmer at det er en svakhet ved studien.

Bruken av melatonin var imidlertid litt høyere hos denne gruppen enn hos befolkningen ellers (to prosent av sykepleierne).

Er sykepleiere mer bevisste på bivirkninger?

Sykepleierne som hadde søvnplager, hadde større sjanse for å benytte søvnpreparater. De som jobbet over seksti nattevakter i året, hadde dessuten dobbelt så høy risiko for å benytte sovemedisin sammenlignet med de som ikke jobbet nattevakter i det hele tatt.

Forskerne fant imidlertid ingen sammenheng mellom hvor mange "quick returns" sykepleierne hadde, og bruken av søvnpreparater. Det var heller ingen forskjell mellom de som jobbet natt og de som ikke jobbet natt, om man ser bort ifra den gruppen som jobbet over seksti nattevakter i året.

Forthun har noen teorier om hvorfor det ikke er en så tydelig sammenheng mellom arbeidstidsordning og medikamentbruk, som man kanskje kunne ha forventet i gruppen:

– Sykepleierne som deltok i studien vår var typisk relativt unge og nyutdannede på tidspunktet undersøkelsen ble gjort, og mange av dem hadde både barn og partner. Dette, i tillegg til at de kanskje godt kjenner til de mulige bivirkningene av reseptbelagte sovemedisiner, som avhengighet og døsighet på dagtid, gjør at de kanskje avstår fra å bruke dem, forklarer forskeren.

Skal følge sykepleierne videre i en ny studie

Det man imidlertid vet er at bruken av sovemedisiner typisk øker med alderen, og derfor ønsker forskergruppen å undersøke gruppen av sykepleiere igjen:

– Vi er i gang med en studie hvor vi følger de samme sykepleierne over tid, og i perioder hvor de går inn og ut av nattarbeid. Det gjør at vi kanskje får andre funn, sier Forthun og legger til at resultatene av denne studien nok blir klar i løpet av 2022. 

De regner imidlertid med at det kommer til å være en del frafall i gruppen de undersøker over tid. Både på grunn av frafall fra studien, men også som følge av at mange forlater yrket.

Arbeidsgiver kan tilrettelegge bedre

Pandemien har vist oss hvor viktig denne yrkesgruppen er, og hvor viktig det er å sørge for god rekruttering til yrket og at de nyutdannede blir i yrket:

– Behovet for sykepleiere blir bare større og større. Hvordan skal vi håndtere det på en best mulig måte? Viktige budskap er at det er grep man kan gjøre selv for å redusere søvnplagene sine, men det er også en del arbeidsgivere kan gjøre for å organisere arbeidshverdagen på best mulig måte, ved å la folk ha færre nattevakter, begrense lengden på vaktene og ha lengre hviletid mellom vaktene, foreslår postdoktoren.

Artikkel:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nop2.1057

Forskningen er også omtalt i en fagartikkel i Sykepleien